Spotkanie Pełnomocników Granicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ukrainy

W dniach 23 – 24 października br., w Zamościu odbyło się Spotkanie Pełnomocników Granicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ukrainy.

Reklamy

Stronę polską reprezentował: Pełnomocnik Graniczny RP Odcinka Nadbużańskiego – Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Jarosław Frączyk oraz towarzyszący mu Pomocnicy Pełnomocnika Granicznego RP Odcinka Nadbużańskiego. Stronę ukraińską reprezentowali natomiast: ppłk Oleksandr Biljuk – Pełnomocnik Graniczny Ukrainy Odcinka Łuckiego oraz płk Oleksandr Adamczuk – Pełnomocnik Graniczny Ukrainy Odcinka Lwowskiego.

Podczas rozmów podsumowano służbową działalność w ochronie wspólnego polsko – ukraińskiego odcinka granicy państwowej i kontroli granicznej na poszczególnych przejściach w pierwszym półroczu 2013 roku. Strony omówiły sytuację migracyjną oraz główne zagrożenia związane z przestępczością graniczną na ochranianym odcinku granicy państwowej. Podczas spotkania omówiono procedury readmisyjne wynikające z Umowy o readmisji pomiędzy Wspólnotą Europejską a Ukrainą z dnia 18 czerwca 2007r.

W trakcie prowadzonych obrad podsumowano również współpracę w ramach Aparatu Pełnomocnika Granicznego, a także uzgodniono dalszą współpracę w zakresie przeciwdziałania przestępczości granicznej oraz zapewniania płynnego dokonywania odpraw granicznych.

Podczas spotkania podjęto ustalenia w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć w obszarze  granicznym, operacyjno-śledczym oraz readmisyjnym. Dodatkowo szczegółowo przedstawiono planowane zmiany w zakresie przepisów dotyczących pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Elementem podsumowującym wypracowane rozwiązania na przyszły okres było podpisanie z każdą ze Stron spotkania Protokołów zawierających uzgodnione przedsięwzięcia do realizacji.

Spotkanie współfinansowano ze środków z Europejskiego Funduszu Powrotu Imigrantów Priorytet 3 „Wzmocnienie współpracy z państwami trzecimi przy identyfikowaniu cudzoziemców”- cz. V .


Info i fot. NOSG