Spotkanie w sprawie Centrum Wysiedlonych

HrubieszówZamość

Reklamy

W dniu 14 kwietnia 2009 r., w sali konferencyjnej Delegatury LUW w Zamościu odbyło się spotkanie członków Tymczasowego Komitetu Budowy Centrum Wysiedlonych na Zamojszczyźnie z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego i organizacji kombatanckich z całego regionu.

Spotkanie zapowiedziane zostało podczas konferencji prasowej Komitetu w dniu 6 kwietnia br., zaś jeszcze przed świętami Komitet rozesłał zaproszenia wraz z listem informacyjnym do ponad 100 wójtów, burmistrzów i przewodniczących rad na całej Zamojszczyźnie. Na spotkanie zaproszeni zostali także wszyscy parlamentarzyści z terenu Zamojszczyzny oraz szefowie organizacji niepodległościowych i społecznych.

Reklamy

W spotkaniu wzięło udział ponad 40 osób. Oprócz członków Komitetu obecni byli m.in. Prezydent Zamościa i Przewodniczący Rady Miejskiej w Zamościu, Burmistrz Tomaszowa Lubelskiego, Przewodniczący Rady Powiatu Zamojskiego, przedstawiciele Burmistrza Miasta i Gminy Zwierzyniec, Burmistrza Miasta i Gminy Szczebrzeszyn, Burmistrza Miasta i Gminy Krasnobród, Gminy Nielisz, Gminy Adamów, Gminy Komarów, Gminy Łabunie, Gminy Skierbieszów oraz w/w przedstawiciele 14 organizacji. Wielu innych samorządowców telefonicznie zgłaszało swoje pełne poparcie dla idei utworzenia Muzeum Martyrologii Narodu Polskiego „Centrum Wysiedlonych na Zamojszczyźnie”, usprawiedliwiając jednocześnie swą nieobecność na spotkaniu. Podobnie uczynił również Poseł Wojciech Żukowski, który swe poparcie przekazał za pośrednictwem Posła Sławomira Zawiślaka.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Tymczasowego Komitetu Jerzy Zacharow, który po powitaniu wszystkich zebranych przedstawił ideę utworzenia Centrum oraz zakres dotychczasowych prac zrealizowanych przez Komitet. Bogdan Łasocha uszczegółowił plany związane z budową muzeum i zaapelował o ponadpolityczne podejście do tej inicjatywy. Z kolei Poseł Sławomir Zawiślak poinformował o rozmowach i interpelacjach, jakie w tej sprawie złożył do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także poprosił wszystkich zebranych samorządowców o jak najszybsze poparcie idei utworzenia Centrum poprzez podejmowanie stosownych uchwał, listów intencyjnych lub stanowisk przez organy jednostek samorządu terytorialnego Zamojszczyzny. Podkreślił, że tego rodzaju uchwały mają na celu pokazanie decyzji samorządowców w zakresie pełnego wsparcia dla idei, co będzie niezwykle pomocne w rozmowach nad finansowaniem Muzeum, prowadzonych w Warszawie.

W dyskusji głos zabrali także inni członkowie Komitetu, Maria Gmyz i Marek Siedlecki, a także Senator Jerzy Chróścikowski, który zaapelował do samorządu Miasta Zamościa o pilne poparcie idei utworzenia Centrum poprzez jak najszybsze podjęcie stosownej uchwały, co dodatkowo zachęci wszystkie inne samorządy Zamojszczyzny.

Z wypowiedzi zaproszonych gości wynikało, iż Komitet ma zdecydowane poparcie wszystkich zgromadzonych reprezentantów Parlamentu, samorządowców i przedstawicieli organizacji społecznych. Przewodniczący Rady Miasta Zamość Jan Matwiejczuk zadeklarował, że stosowny projekt uchwały zostanie poddany pod głosowanie na najbliższej, kwietniowej sesji Rady Miejskiej. Deklaracja Przewodniczącego Matwiejczuka spotkała się z żywą reakcją Posła Zawiślaka i pozostałych członków Komitetu, którzy podkreślali, że cieszy ich zmiana stanowiska Przewodniczącego w tej sprawie. Deklaracja ta jest znaczącym krokiem naprzód, za który bardzo dziękują. Członkowie Komitetu wyrazili przy tym nadzieję, iż na spotkaniu w tej sprawie, organizowanym w Ratuszu dnia 15 IV br., Przewodniczący podtrzyma swoje stanowisko.

Uczestnicy spotkania zgodzili się, że sama idea utworzenia Centrum Wysiedlonych na Zamojszczyźnie jest bardzo cenną inicjatywą i zasługuje na pełne poparcie, zaś szczegóły przedsięwzięcia będą precyzowane na podobnych spotkaniach w przyszłości.

Na zakończenie Poseł Zawiślak zapowiedział, że w najbliższym czasie zostanie zarejestrowana Fundacja, która przejmie zadania Tymczasowego Komitetu. Poseł zaprosił także wszystkie zainteresowane samorządy do udziału we władzach programowych Fundacji, co spowoduje, że idea utworzenia Centrum faktycznie będzie inicjatywą ponadpolityczną i będzie miała bardzo duże szanse na realizację.

Członkowie Komitetu apelują o włączenie się całej społeczności Zamojszczyzny w popieranie inicjatywy poprzez składanie podpisów na listach wsparcia budowy w/w Centrum Wysiedlonych na Zamojszczyźnie. W/w listy poparcia Komitet przesłał do wszystkich samorządowców Zamojszczyzny, organizacji niepodległościowych . Ponadto podpisy można składać lub przesyłać do Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość (ul. Partyzantów 3, tel. 084 677 65 56), Ogólnopolskiego Związku BCH (ul. Przemysłowa 4, siedziba Starostwa Powiatowego w Zamościu ) Biura Poselskiego Posła Sławomira Zawiślaka (ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 27A, tel. fax 084 638 44 02), Biura Senatora Jerzego Chróścikowskiego ( ul. Bazyliańska 3/16, tel. fax 084 638 42 52).

(-) Jerzy Zacharow
Przewodniczący Tymczasowego Komitetu
Budowy Centrum Wysiedlonych na Zamojszczyźnie

(-) Sławomir Zawiśla
Poseł na Sejm R
Członek Tymczasowego Komitetu
Budowy Centrum Wysiedlonych na Zamojszczyźnie

Hrubieszow LubieHrubie 2009