Sprzedaż nieruchomości w Turkowicach

Zarząd Powiatu Hrubieszowskiego informuje, że przeznacza do sprzedaży niżej wymienione nieruchomości, położone w miejscowości Turkowice, gmina Werbkowice.

Reklamy

Dane dotyczące nieruchomości:

1. Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 557/24 o pow. 0.5378 ha, zabudowana budynkiem poklasztornym tzw. „Czajnia”, wpisanym do rejestru zabytków, ponadto na w/w nieruchomości znajdują się: silosy zbożowe, waga samochodowa, utwardzenie terenu i drzewostan. Ustalona wartość nieruchomości wynosi 76.000 zł. Zainteresowani nabyciem nieruchomości winni przedłożyć program użytkowy obiektu uzgodniony z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

2. Nieruchomość rolna, oznaczona numerem działki 557/20 o pow. 78.8828 ha, zabudowana: budynkiem stodoły, obory, wypajalnią cieląt, płyty silosowe i drzewostan. W skład nieruchomości rolnej wchodzą: łąki, pastwiska, nieużytki, wody i grunty zadrzewione. Cena nieruchomości wynosi 467.500 zł. Obciążenie nieruchomości: dzierżawca z prawem pierwokupu.

3. Nieruchomość rolna, oznaczona numerami działek: 845, 847, 833 o łącznej powierzchni 9.0800 ha. W skład nieruchomości wchodzą: grunty orne, pastwiska, nieużytki. Cena nieruchomości wynosi 60.125 zł. Obciążenie nieruchomości: dzierżawca z prawem pierwokupu.

4. Nieruchomość rolna, oznaczona numerami działek: 739 i 740 o łącznej powierzchni 7.5300 ha. W skład nieruchomości wchodzą: grunty orne i pastwiska. Cena nieruchomości wynosi 58.875 zł. Obciążenie nieruchomości: dzierżawca z prawem pierwokupu.

Szczegółowe informacje o sprzedawanych nieruchomościach można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie przy ul. Leśmiana 30A, tel. 084 696 29-84.

informacja:
Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie