Sytuacja na polsko – ukraińskim odcinku granicy RP

Ruch na polsko – ukraińskich przejściach odbywa się na bieżąco. Statystki pokazują, że utrzymuje się mniej więcej na stałym poziomie. Sytuacja na polsko – ukraińskim odcinku RP jest nieustannie monitorowana.

Reklamy

Odcinek granicy z Ukrainą o łącznej długości 535,18 km ochraniają dwie jednostki organizacyjne Straży Granicznej, tj. Nadbużański Oddział SG z siedzibą w Chełmie (296,26 km) oraz Bieszczadzki Oddział SG z siedzibą w Przemyślu (238,92 km). Oddziały dysponują łącznie siłami ok. 4200 funkcjonariuszy, w tym w placówkach SG bezpośrednio na granicy z Ukrainą – 2400 funkcjonariuszy.

Decyzją Komendanta Głównego SG od dnia 17 lutego do 31 marca 2014 r. do Nadbużańskiego Oddziału SG oddelegowano 71 funkcjonariuszy z innych jednostek organizacyjnych SG z terytorium kraju. Ponadto, gdyby zaszła taka konieczność, Komendant Główny SG może skierować do oddziałów funkcjonariuszy z nieetatowych pododdziałów odwodowych centralnego podporządkowania Komendanta Głównego SG – łącznie ok. 780 funkcjonariuszy.

Każdej doby w ochronie granicy z Ukrainą bierze udział ok. 120 polskich i polsko-ukraińskich patroli. Działania rozpoznawczo-patrolowe wykonują dwa śmigłowce Kania i skierowany w ten rejon samolot Wilga.

W przypadku obywateli Ukrainy rannych podczas wydarzeń na Ukrainie i przyjeżdżających do Polski na leczenie, a nie posiadających dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy RP (paszport i wiza), Straż Graniczna może zastosować art. 21a Ustawy o cudzoziemcach:„Cudzoziemcowi, który nie spełnia warunków dotyczących wjazdu określonych w ustawie lub w art. 5 kodeksu granicznego Schengen, komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej, może zezwolić na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres pobytu nie dłuższy niż 15 dni, jeżeli wymagają tego względy humanitarne (…)”

Wydawanie zezwoleń na przekroczenie granicy RP ob. Ukrainy jest na bieżąco koordynowane przez Zarząd ds. Cudzoziemców KGSG.

Straż Graniczna, podobnie jak pozostałe służby, działa zgodnie z Planem działania w sytuacji masowego napływu migrantów z Ukrainy do RP, zatwierdzonym przez Ministra Spraw Wewnętrznych.


Info i fot: NOSG