Szkolenie – audytor energetyczny

Stowarzyszenie Aktywnych Animatorów Kultury zaprasza na szkolenie – AUDYTOR ENERGETYCZNY. Projekt ma prowadzić do kompleksowego przygotowania przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z ternu woj. lubelskiego w zakresie poszukiwanych na rynku specjalności takich jak audytor energetyczny.

Reklamy

Szkolenie skierowane jest do 60 przedsiębiorców posiadających jednostkę organizacyjną na obszarze woj. lubelskiego i ich pracowników. Jedna firma będzie mogła oddelegować max. 1 pracownika, drugi zostanie wpisany na listę rezerwową. O tym, który pracownik weźmie udział w szkoleniu zdecyduje pracodawca. Formularz będzie zawierał następujące informacje: dane firmy (adres, branża w jakiej działa, wielkość, obrót w 2010r.), dane pracownika, wykształcenie, wykonywany zawód/zakres obowiązków, forma zatrudnienia, wymiar czasu pracy, oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w formularzu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby projektu.

Reklamy

Wymagania:

Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie przez przedsiębiorstwo jednostki organizacyjnej na terenie woj. lubelskiego, a delegowany pracownik musi być zatrudniony na terenie woj. lubelskiego.

W projekcie będą mogły wziąć udział tylko przedsiębiorstwa, niekorzystające ze wsparcia w zakresie projektów szkoleniowych w ramach konkursów ogłoszonych dla Poddziałania 8.1.1. i 8.1.2 POKL przez Urząd Marszałkowski Woj. Lubelskiego w Lublinie. Ze wsparcia wykluczeni są uczestnicy Działania 6.2 lub Poddziałania 8.1.2 którzy otrzymali wsparcie pomostowe, czego dowodem będzie oświadczenie złożone przed przystąpieniem do projektu.

Uczestnicy szkolenia muszą posiadać wykształcenie wyższe.
Przedsiębiorstwo musi prowadzić działalność gospodarczą w branży budowlanej.

Stowarzyszenie aktywnych Animatorów kultury
Ul. 3Maja 37
tel. 84 696 48 80
e-mail: saak@op.pl
www.saak.org.pl