Szkolenie dla pracodawców dotyczące zasad zatrudniania cudzoziemców

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracodawców Nadbużański Oddział Straży Granicznej po raz kolejny zorganizował spotkanie szkoleniowe dot. zasad zatrudniania cudzoziemców.

Reklamy

 

W dniu 15 marca 2018 r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, odbyło się się szkolenie dla podmiotów gospodarczych i osób fizycznych, które powierzają lub pośredniczą w uzyskiwaniu przez cudzoziemców pracy na terytorium RP oraz do cudzoziemców, którzy pracują lub chcą podjąć pracę.  W spotkaniu uczestniczyło ponad 50 pracodawców, zainteresowanych tematyką zatrudniania cudzoziemców. Wszystkich zgromadzonych przywitali płk SG Jacek Szcząchor – Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek.

Organizacja przez NOSG kolejnego tego typu szkolenia, wynika z coraz większego zainteresowania tą problematyką ze strony pracodawców, którzy zatrudniają lub zamierzają zatrudniać cudzoziemców. Nie bez znaczenia są tu również zmieniające się przepisy. Obecnie polski rynek pracy często jest wspierany pracownikami zza wschodniej granicy, a w szczególności z Ukrainy.

Tematem dzisiejszego szkolenia były zasady zatrudniania cudzoziemców na terytorium RP oraz wykonywania pracy w świetle obowiązujących przepisów. Podczas szkolenia poruszone zostały następujące zagadnienia: przedstawiciel Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie omówił tematykę związaną z legalnością zatrudnienia cudzoziemców na terytorium RP. Funkcjonariusze NOSG w Chełmie omówili natomiast warunki wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium RP w odniesieniu do zasad prowadzenia działalności gospodarczej i wykonywania pracy przez cudzoziemców. Przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie omówił tematykę dotyczącą zasad uzyskiwania w Urzędach Pracy tytułów uprawniających do wykonywania pracy przez cudzoziemców, zaś Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie omówił tematykę dotyczącą zasad uzyskiwania w Urzędzie Wojewódzkim tytułów uprawniających do wykonywania pracy przez cudzoziemców.

W trakcie spotkania poruszono problemy natury prawnej jak i praktycznej, związane ze znowelizowaną z dniem 1 stycznia 2018 r. ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zmiany zawarte w wymienionej ustawie w sposób istotny zmieniły przepisy w zakresie uzyskiwania zezwoleń na pracę cudzoziemców, wprowadzając między innymi zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców, wydawane przez Powiatowe Urzędy Pracy.

Idea promowania wiedzy na temat obowiązujących regulacji prawnych w omawianym obszarze, ma na celu przeciwdziałanie popełnieniu przestępstw i wykroczeń przez pracodawców powierzających lub zamierzających powierzyć pracę cudzoziemcom. Stanowi to bardzo ważny element w przeciwdziałaniu zjawisku nielegalnego zatrudniania pracowników, chroniąc tym samym ich interesy na polskim rynku pracy.  

 

źródło i fot. NOSG