Termomodernizacja budynków Gminy Miejskiej Hrubieszów

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

Gmina Miejska Hrubieszów ogłosiła przetarg nieograniczony, którego przedmiotem są roboty budowlane w zakresie termomodernizacji 11 budynków użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Hrubieszów.

Termin zakończenia robót, które obejmą: Przedszkole nr 1 i jego filię, Przedszkole nr 2, Przedszkole nr 3 i jego filię, Przedszkole nr 5, SP nr 1, SP nr 2, SP nr 3, HDK oraz budynek administracyjny Gminy Miejskiej Hrubieszów przy ulicy 3-go Maja 1 przewiduje się na dzień 31.10.2011r

***

O G Ł O S Z E N I E
GMINA MIEJSKA HRUBIESZÓW
22-500 Hrubieszów ul. Mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” 1
Zgodnie z ustawą Prawo zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r.
(t.j. 2008r. Dz. U. Nr 171, poz. 1058 ze zm.)
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN:

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Hrubieszów realizowanych w ramach projektu „Odnawialne źródła energii i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Hrubieszów”
Zamówienie o wartości szacunkowej ustalonej poniżej progów kwotowych określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. (Dz. U. Nr 241, poz. 1762) wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 znowelizowanej ustawy dnia 29stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych( t .j. 2008r. Dz. U. Nr 171, poz. 1058 ze zm. )

I. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem postępowania są roboty budowlane w zakresie termomodernizacji 11 budynków użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Hrubieszów.
Zakresem robót objęte są poniżej wymienione budynki:

1. Przedszkole Nr. 1 przy ulicy Piłsudskiego 59 w Hrubieszowie
1. Ocieplenie ścian zewnętrznych warstwą styropianu o grubości 14 cm – 443,44 m2
2. Ocieplenie stropodachów wentylowanych metodą wdmuchania materiału
termoizolacyjnego np. ekofibru lub granulatu wełny mineralnej warstwą o grubości 14 cm-
432,62 m2
3. Wymiana okien i drzwi na drzwi i okna o współczynniku U = 1,3 W/m2K okna 54 szt., i
drzwi 6 szt. – 255,96 i 20,6 m2
4. Całkowita wymiana instalacji centralnego ogrzewania- 1 kpl

2. Przedszkole nr. 2 przy ulicy Hubala 11 w Hrubieszowie
1. Ocieplenie ścian zewnętrznych warstwą styropianu o grubości 14 cm- 591,33 m2
2. Ocieplenie stropodachów wentylowanych metodą wdmuchania materiału
termoizolacyjnego np. ekofibru lub granulatu wełny mineralnej warstwą o grubości 14 cm-
794,86 m2
3. Wymiana okien i drzwi na drzwi i okna o współczynniku U = 1,3 W/m2K okna 75 szt., i
drzwi 5 szt.- 225,45 i 13,20 m2
4. Całkowita wymiana instalacji centralnego ogrzewania- 1 kpl

3. Przedszkole nr. 5 przy ulicy Listopadowej 4 w Hrubieszowie
1. Ocieplenie ścian zewnętrznych warstwą styropianu o grubości 14 cm- 443,33 m2
2. Ocieplenie stropodachów wentylowanych metodą wdmuchania materiału
termoizolacyjnego np. ekofibru lub granulatu wełny mineralnej warstwą o grubości 14
cm- 432,62 m2
3. Wymiana okien i drzwi na drzwi i okna o współczynniku U = 1,3 W/m2K okna 54szt., i
drzwi 6 szt.- 255,96 i 20,60 m2
4. Całkowita wymiana instalacji centralnego ogrzewania1 kpl

4. Zespół Szkół Nr. 1 przy ulicy Listopadowej 12 w Hrubieszowie ( Szkoła Podstawowa + Gimnazjum)
1. Ocieplenie ścian zewnętrznych warstwą styropianu o grubości 12 cm- 1900,51 m2
2. Ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic w ziemi warstwą styropianu o grubości 10 cm –
347,1 m2
3. Ocieplenie stropodachów wentylowanych metodą wdmuchania materiału
termoizolacyjnego np. ekofibru lub granulatu wełny mineralnej warstwą o grubości 14
cm- 1351,61 m2
4. Wymiana okien i drzwi na drzwi i okna o współczynniku U = 1,3 W/m2K, okna – 231 szt.,
i drzwi 7 szt.- 662 i 13,2 kpl
5. Całkowita wymiana instalacji centralnego ogrzewania 1 kpl

5. Zespół Szkół Nr. 3 przy ulicy Zamojskiej 16 w Hrubieszowie (Szkoła Podstawowa + Gimnazjum)
1. Ocieplenie ścian zewnętrznych warstwą styropianu o grubości 12 cm- 2722,27 m2
2. Ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic w ziemi warstwą styropianu o grubości 10 cm-
220,9 m²
3. Ocieplenie stropodachów wentylowanych metodą wdmuchania materiału
termoizolacyjnego np. ekofibru lub granulatu wełny mineralnej warstwą o grubości 14
cm1786,5 m2
4. Ocieplenie stropodachów niewentylowanych warstwą styropapy o grubości 12 cm
767,62 m2
5. Wymiana okien i drzwi na drzwi i okna o współczynniku U = 1,3 W/m2K okna 227 szt., i
drzwi – 5 szt. – 985,62 i 14,08 m2
6. Likwidacja luksferów z zastąpieniem ich w 50% powierzchni oknami o współczynniku U
= 1,3 W/m2K i zamurowaniem pozostałych 50% gazobetonem z ociepleniem- 18,9 m2
7.Całkowita wymiana instalacji centralnego ogrzewania1 kpl

6. Zespół Szkół Nr. 2 przy ulicy Żeromskiego 29 w Hrubieszowie (Szkoła Podstawowa + Gimnazjum)
1. Ocieplenie stropu poddasza warstwą wełny mineralnej o grubości 18 cm – 910,00 m2
2. Dokończenie wymiany stolarki okiennej okna – 17 szt. – 61,40 m2
3. Ocieplenie ścian przy gruncie warstwą styropianu o grubości 8 cm– 59 m2
4. Ocieplenie ścian zewnętrznych oraz piwnic budynku warstwą styropianu o grubości 9 cm /
35 m 2 / i 10 cm / 1360 m 2 – 1395 m2
5. Wymiana drzwi zewnętrznych 1szt. – 3,2 m2
6.Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania – wymiana starej niesprawnej instalacji
wewnętrznej, montaż grzejników, montaż zaworów termostatycznych 1 kpl

7. Budynek administracyjny Gminy Miejskiej Hrubieszów przy ulicy 3-go Maja 15 w Hrubieszowie
1. Ocieplenie ścian zewnętrznych warstwą styropianu o grubości 12 cm – 745,1 m2
2. Ocieplenie stropu pod poddaszem metodą wyłożenia materiału termoizolacyjnego n.p.
wełny mineralnej warstwą o grubości 15 cm – 748,26 m2
3. Wymiana okien i drzwi na drzwi i okna o współczynniku U = 1,3 W/m2K okna 47 szt., i
drzwi – 4 szt. – 110,4 i 14,5 m2
4. Regulacja instalacji centralnego ogrzewania kpl. 1

8. Przedszkole nr. 3 przy ulicy Dwernickiego 24 w Hrubieszowie
1. Ocieplenie stropodachu warstwą wełny mineralnej granulowanej o grubości 15 cm
– 590 m2
2. Wymiana stolarki okiennej na nową o wsp. U<=1,5 okna – 41 szt. – 89,1 m2
3. Wymiana drzwi zewnętrznych na nowe o wsp. U<=2,0, drzwi – 4 szt. – 8,4 m2
4. Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku warstwą styropianu o grubości 14 cm– 450 m2
5. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, (wymiana starej niesprawnej instalacji
wewnętrznej, montaż grzejników, montaż zaworów termostatycznych – kpl. 1

9. Przedszkole nr. 3 – filia przy ulicy Grotthusów 1 w Hrubieszowie
1. Ocieplenie stropodachu warstwą wełny mineralnej granulowanej o grubości 16 cm
– 196 m2
2. Wymiana stolarki okiennej na nową o wsp. U<=1,5 okna – 13 szt. – 26,3 m2
3. Wymiana drzwi zewnętrznych na nowe o wsp. U<=2,0, drzwi – 1 szt. – 4,1 m2 zł
4. Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku warstwą styropianu o grubości 14 cm– 295 m2
5. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, (wymiana starej niesprawnej instalacji wewnętrznej, montaż grzejników, montaż zaworów termostatycznych) – kpl.

10. Przedszkole Nr. 1 – filia przy ulicy Gródeckiej 48 w Hrubieszowie
1. Ocieplenie ścian zewnętrznych szczytowych warstwą styropianu o grubości 12 cm – 7
72,80m2
2. Ocieplenie ścian zewnętrznych podłużnych warstwą styropianu o grubości 12 cm
– 168,33 m2
3. Wymiana okien i drzwi na drzwi i okna o współczynniku U = 1,3 W/m2K okna 11 szt., i
drzwi 2 szt., – 27,26 i 2,2 m2
4.Całkowita wymiana instalacji centralnego ogrzewania – kpl. 1

11. Hrubieszowski Dom Kultury – ul. 3-Maja 7 w Hrubieszowie
1. Ocieplenie ścian zewnętrznych warstwą styropianu o grubości 14 cm -1629 m2
2. Ocieplenie stropodachu warstwą wełny mineralnej granulowanej o grubości 15 cm
– 923,9 m2 –
3. Ocieplenie dachu Sali widowiskowej styropapą o grubości 15 cm – 683,7 m2
4. Ocieplenie stropu nad wejściem warstwą styropianu o grubości 14 cm – 60,81 m2
5. Wymiana drzwi na nowe o wsp. U<=2 i wymiana okien na nowe o współczynniku
U<=1,3Wm2k – drzwi – 74,1m2 i okna 376,7 m2
6. Wymiana instalacji c.o. (grzejniki płytowe, zawory termostatyczne)– 1kpl.

Szczegółowy zakres robót określają: specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, dokumentacje projektowe, Harmonogram przedsięwzięcia oraz kosztorysy ofertowe dla poszczególnych budynków, stanowiące integralną część SIWZ.

***

Termin wykonania zamówienia
Termin rozpoczęcia robót od dnia podpisania umowy.
Termin zakończenia robót dnia 31.10.2011r
Umowa będzie zrealizowana zgodnie z Harmonogramem rzeczowym przedsięwzięcia
stanowiącym zał. Nr.10 do SIWZ, przy czym ustala się następujące wartości robót do
wykonania w poszczególnych latach realizacji:
– 2009r. – 1.454.437 zł
– 2010r. – 3.880.000 zł.
– 2011r. do 100% wartości zamówienia

info
UM Hrubieszów

***

Hrubieszow LubieHrubie 2009