Trzeszczany: Partnerstwo lokalne

30 marca 2012 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Trzeszczanach odbyło się spotkanie, mające na celu zainicjowanie partnerstwa lokalnego. Nasza placówka biorąc udział w Programie Rozwoju Bibliotek, jako Biblioteka Wiodąca, zobowiązała się tym samym do stworzenia koalicji na rzecz społeczności lokalnej.

Reklamy

Daje nam to ogromne możliwości pozyskania partnerów do działań oraz promocji swojej działalności wśród społeczeństwa. Wszystko to korzystnie wpływa na wizerunek biblioteki oraz otwiera nowe horyzonty na postrzeganie jej wśród mieszkańców.

W pierwszym spotkaniu inaugurującym dalsze przedsięwzięcia wzięli udział przedstawiciele samorządu terytorialnego: wójt, radni, lokalni przedsiębiorcy, reprezentanci bibliotek partnerskich. Nie zabrakło także lokalnych organizacji społecznych, jak Klub Seniora czy Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna, Towarzystwo Fotograficzne. Łącznie w spotkaniu wzięły udział 22 osoby.

Przygotowując się do spotkania przeprowadziliśmy w naszej placówce dwie ankiety, które miały na celu zbadanie potrzeb i oczekiwań naszych użytkowników  w stosunku do biblioteki. Miało nam to uświadomić w jakim stopniu nasza działalność spełnia swoją rolę w środowisku i co ewentualnie należałoby usprawnić bądź całkowicie zmienić. Po przeanalizowaniu wyników ankiety, a także na podstawie własnych obserwacji i rozmów z użytkownikami na pierwszy plan wysunęły się dwie potrzeby,  wokół których postanowiliśmy skupić nasze działania i inicjatywy – mianowicie „Kącik malucha” oraz „Klub Seniora”.

Zgodnie z zasadą, że „potrzeba jest matką wynalazków” także i w tym przypadku skoro zrodziła się potrzeba takich działań to my jesteśmy po to, aby starać się ją zaspokoić.

Po oficjalnym powitaniu i prezentacji zgromadzonych osób animatorka Centrum Wspierania Inicjatyw Lokalnych przedstawiła założenia Programu Rozwoju Bibliotek oraz idee partnerstwa lokalnego, aby bardziej przybliżyć zgromadzonym cel i sens lokalnej koalicji.

Kolejnym punktem spotkania była analiza przeprowadzonej ankiety, która została przedstawiona w formie prezentacji, aby lepiej zobrazować wyniki.

Przedstawiono także korzyści, jakie osiągnęła Biblioteka w związku z udziałem w Programie Rozwoju Bibliotek oraz zapoznano z dotychczasowymi działaniami podjętymi podczas uczestnictwa w I rundzie Programu.

Podczas aktywnej dyskusji każdy uczestnik spotkania mógł przedstawić swoją opinię na temat potrzeby funkcjonowania partnerstwa lokalnego oraz proponowanych działań. Wszyscy zgromadzeni zaoferowali chęć partnerstwa oraz swoją pomoc przy realizacji zamierzonych celów, podając nawet przykłady swojego zaangażowania. Zwrócono również uwagę na możliwość, a nawet konieczność wspólnego podejmowania dalszych działań na rzecz społeczności lokalnej, a także rozszerzenie grona partnerów. 

Ustalono termin kolejnego spotkania na 24 kwietnia2012 roku, na którym każdy z gości przedstawi konkretnie swoje możliwości wkładu, wymieni się pomysłami i propozycjami dotyczącymi pierwszego wspólnego działania czyli utworzenie „Kącika Malucha”.

Spotkanie zakończono zaproszeniem na poczęstunek i wyrażono nadzieję na kolejne spotkanie w szerszym gronie.

 

Tekst i foto: GBP w Trzeszczanach