Turystyczne mosty w Gminie Hrubieszów

Projekt dotyczy remontu dwóch mostów w miejscowości Teptiuków na lokalnych ciekach wodnych oraz mostu na rzece Huczwa w miejscowości Gródek wraz z utwardzeniem kruszywem kamiennym części drogi biegnącej od drogi krajowej w Teptiukowie do grodziska w Gródku.

Reklamy

Urząd Gminy Hrubieszów został poinformowany, że projekt złożony w miesiącu kwietniu 2012 r. przez Gminę Hrubieszów do Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych przeszedł pozytywnie pierwszy etap oceny – ocenę techniczną. Projekt ten nosi tytuł: „Odtworzenie obiektów małej infrastruktury służącej kanalizacji ruchu na Błoniach Nadbużańskich”. Gmina Hrubieszów stara się o dofinansowanie tego zadania z dwóch źródeł jednocześnie:

– 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) działanie 5.1.3 Budowa lub modernizacja małej infrastruktury służącej ochronie obszarów chronionych przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów

– 10% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Pozostałe 5% wydatków przewidzianych na projekt Gmina Hrubieszów musi zapewnić z własnego budżetu, ale w ramach tych wydatków znajdują się szacunkowe koszty dokumentacji opracowanej bezpłatnie w Urzędzie Gminy Hrubieszów.

Projekt dotyczy remontu dwóch mostów w miejscowości Teptiuków na lokalnych ciekach wodnych oraz mostu na rzece Huczwa w miejscowości Gródek wraz z utwardzeniem kruszywem kamiennym części drogi biegnącej od drogi krajowej w Teptiukowie do grodziska w Gródku. Drogą ta przebiega kilka szlaków i tras turystycznych, a ich utrzymanie we właściwym stanie sprzyjać będzie ochronie cennych zasobów przyrodniczych, występujących na obszarze użytku ekologicznego „Błonia Nadbużańskie” i terenach przyległych. Ponadto w ramach projektu mają zostać odnowione przystanki (drewniane tablice informacyjne wraz z ławkami i koszami na śmieci) i tabliczki kierunkowe na ścieżce historyczno-przyrodniczej „Królewski Kąt”. Ścieżka ta w 2004 r. otrzymała tytuł Perełka Lubelszczyzny. Dodatkowo zaplanowano opracowanie i wydruk folderów informacyjno-promocyjnych o walorach obszaru objętego projektem, w nakładzie 5000 egz.

Wartość całkowita projektu wynosi nieco ponad 579 tys. zł. Wnioskowana dotacja ze środków EFRR to ponad 492 tys. zł, a z NFOŚiGW niemal 58 tys. zł.

 

Wójt Gminy Hrubieszów

(-) Jan Mołodecki