Uchanie: Wnioski o oszacowanie strat

Urząd Gminy Uchanie informuje, że powołana Zarządzeniem Wojewody Lubelskiego Gminna Komisja do szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których w wyniku ujemnych skutków przezimowania wystąpiły straty w uprawach polowych i użytkach zielonych, przyjmować będzie pisemne wnioski rolników o oszacowanie strat.

Reklamy

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ W URZĘDZIE GMINY UCHANIE OD DNIA 16 KWIETNIA DO DNIA 30 KWIETNIA 2012 R.

Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy Uchanie, u sołtysów oraz do pobrania ze strony (link pod artykułem).

Zgodnie z zasadami szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w przypadku gdy w gospodarstwie rolnym prowadzona jest produkcja roślinna i zwierzęca, niezależnie od tego czy szkody wystąpiły wyłącznie w uprawach, czy wyłącznie w zwierzętach czy też w uprawach i zwierzętach, dla celów ubiegania się o kredyt preferencyjny poziom szkód musi być wyższy niż 30% średniej rocznej produkcji danego rolnika z ubiegłych trzech lat poprzedzających rok w którym wystąpiły szkody lub trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody lub trzech lat w okresie pięcioletnim z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji tj. w zakresie produkcji zwierzęcej i roślinnej.

Ponadto zgodnie z informacją dla komisji szacującej straty, dotyczącej ogólnych zasad szacowania szkód w przypadku szkód w uprawach ozimych spowodowanych między innymi przez ujemne skutki przezimowania albo szkód powstałych w wyniku innych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w terminie do 20 maja wymagających zaorania, poziom szkód ustala się uwzględniając utratę plonów danej uprawy na poziomie 40%.

Należy pamiętać aby dane były zgodne z prawdą ponieważ oświadczenia są składane pod odpowiedzialnością karną. 

W przypadku stwierdzenia przekroczenia 30% strat średniej rocznej produkcji gospodarstwa obejmującego produkcję zwierzęcą i roślinną, należy złożyć wniosek o wyszacowanie strat spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania.

WNIOSKI O OSZACOWANIE STRAT ZŁOŻONE PO TERMINIE 30 kwietnia 2012 R. ZE WZGLĘDÓW PROCEDURALNYCH NIE BĘDĄ MOGŁY BYĆ ROZPATRZONE PRZEZ ZESPÓŁ GMINNEJ KOMISJI


OŚWIADCZENIE DO POBRANIA