VII sesja Rady Powiatu

W dniu 26 kwietnia 2007 r. odbędzie się VII sesja Rady Powiatu. Początek obrad o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie.

Reklamy

br />Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Powiatu z dnia 29 marca 2007 r.
5. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informacja o działalności Zarządu w okresie między sesjami.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu w 2006 r.
– wystąpienie Starosty,
– wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały w sprawie udzielenia/nie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Hrubieszowie.
7. Informacja Zarządu Powiatu z realizacji zadań zawartych w strategii rozwoju powiatu na lata 2003 – 2006.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.
8. Analiza zadań zawartych w strategii rozwoju powiatu oraz przyjęcie planu działań Zarządu Powiatu na okres kadencji 2007 – 2010.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.
9. Ocena sytuacji na rynku pracy w Powicie Hrubieszowskim w 2006 r.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.
10. Ocena działalności placówek kulturalnych prowadzonych przez Powiat Hrubieszowski.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.
11. Rozpatrzenie projektu regulaminu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia sportowe.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.
12. Rozpatrzenie informacji o zasadach funkcjonowania i kompetencjach Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Hrubieszowie.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– przyjęcie informacji.
13. Rozpatrzenie informacji o zakresie działania Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie Oddział w Zamościu oraz określenie możliwości przeprowadzenia melioracji na terenie Powiatu Hrubieszowskiego.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– przyjęcie informacji.
14. Rozpatrzenie propozycji zmian w budżecie powiatu na 2007 r.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.
15. Rozpatrzenie propozycji zmiany rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2007 zgłoszonych przez tę Komisję.
– wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.
16. Rozpatrzenie zasadności skargi na działalność Starosty Hrubieszowskiego zgłoszonej przez Panią Bronisławę Szczekan zamieszkałą Hrubieszów, ul. Michałówka 18.
– wystąpienie Przewodniczącego Rady Powiatu,
– wystąpienie Przewodniczącego Spraw Społecznych,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.
17. Rozpatrzenie propozycji zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet radnych oraz diety Przewodniczącego Rady Powiatu.
– wystąpienie Przewodniczącego Rady Powiatu,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.
18. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje.
19. Wnioski i oświadczenia radnych.
20. Zakończenie obrad.