W Lublinie debatowano o bezpieczeństwie dzieci w czasie ferii

Bezpieczeństwo ok. 360 tys. uczniów z województwa lubelskiego w czasie zbliżających się ferii zimowych było głównym tematem spotkania Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które odbyło się w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie.

Reklamy

O działaniach profilaktycznych i sposobach zapewnienia właściwej opieki nad dziećmi wyjeżdżającymi na zorganizowane zimowiska rozmawiali pod przewodnictwem Wojewody Lubelskiego Jolanty Szołno-Koguc kierownicy podległych inspekcji i straży.

Lubelski Kurator Oświaty przekazał informację o utworzonej bazie danych zawierającej zgłoszone miejsca wypoczynku zimowego. Można tam znaleźć m.in. dane o organizatorach, liczbę zadeklarowanych uczestników oraz termin i lokalizację wypoczynku. Baza dostępna jest na stronie www.wypoczynek.men.gov.pl. Dotychczas na terenie województwa lubelskiego zarejestrowano 85 form wypoczynku dla 3569 uczestników. Wciąż napływają nowe zgłoszenia od organizatorów, którzy powinni tego dokonać nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem wypoczynku.

W porozumieniu z dyrektorami szkół ustalono wytyczne dotyczące zorganizowania na boiskach szkolnych bezpiecznego lodowiska lub ślizgawki oraz różnego rodzaju zajęć rekreacyjnych i sportowych.

Lubelskie kuratorium uruchomiło całodobowy telefon interwencyjny. Wszelkie nieprawidłowości dotyczące wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie województwa lubelskiego można zgłaszać pod nr telefonu: 781 701 533.

Lubelscy policjanci skoncentrowali swoje działania wokół trzech obszarów: edukacji, działań prewencyjnych oraz reakcji na zagrożenia. W ich ramach odbędą się spotkania z dziećmi, młodzieżą i rodzicami na imprezach edukacyjno-rekreacyjnych. Zaplanowano też rozmaite konkursy i szkolenia dotyczące bezpiecznego wypoczynku. Codziennie, w czasie ferii, miejsca szczególnie chętnie odwiedzane przez dzieci i młodzież będą kontrolowane przez specjalny patrol złożony z policjanta i strażnika miejskiego. Funkcjonariusze policji i inspekcji transportu drogowego będą sprawdzać stan techniczny autobusów wiozących dzieci na zimowisko. Będą też kontrolować stan trzeźwości kierujących, ich sprawność psychofizyczną oraz uprawnienia i kwalifikacje zawodowe. W samym Lublinie patrole obu służb będą kontrolować autokary przed jazdą w dwóch miejscach tj. na parkingu MOSiR przy al. Zygmuntowskich, jak i parkingu Muzeum Wsi Lubelskiej przy al. Warszawskich.

Zastępca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej zapewnił, że strażacy systematycznie dokonują sprawdzania i egzekwowania przepisów przeciwpożarowych w zgłoszonych obiektach zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Zapewnienie bezpieczeństwa podczas ferii zimowych to zadanie dla wielu instytucji i wymaga odpowiedniego skoordynowania oraz właściwego przepływu informacji między wieloma podmiotami. Ze spotkania WZZK wynika, że służby, wzorem lat ubiegłych, mobilizują siły. Identyfikują potencjalne zagrożenia i określają profilaktyczne oraz prewencyjne działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku zimowego.

Ferie 2014 w województwie lubelskim rozpoczną się 20 stycznia i potrwają do 2 lutego. 

***

Druga część spotkania WZZK dotyczyła działań podejmowanych w zakresie ograniczania skutków zdarzeń meteorologicznych w okresie zimowym. Mimo, że okres kalendarzowej zimy trwa już blisko miesiąc to warunki pogodowe nie odpowiadają typowej zimowej aurze. Jednak właściwe służby są w ciągłej gotowości. Zapewnienie takie przyjęła Wojewoda Jolanta Szołno-Koguc wysłuchując informacji nt. sytuacji meteorologiczno-hydrologicznej w województwie, warunkach panujących na drogach krajowych i wojewódzkich. Ważnym tematem było zapewnienie pomocy bezdomnym w czasie zimowych chłodów.

Opracowana została aktualna baza danych o placówkach funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego, udzielających wsparcia osobom bezdomnym i potrzebującym w formie schronienia, posiłku i odzieży. Informacje o adresach, telefonach i liczbie miejsc w placówkach zamieszczone są na stronie internetowej Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie pod adresem www.wps.lublin.uw.gov.pl

Monitorowana jest sytuacja w placówkach noclegowych, ze szczególnym uwzględnieniem liczby wolnych miejsc.

Na bieżąco obsługiwany jest telefon interwencyjny z numerem 987 (działający jako Wojewódzkie Centrum Informacyjne dla Ofiar Przestępstw i Wykroczeń oraz Osób Bezdomnych).