Warsztaty literackie w Werbkowicach

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Werbkowicach na przełomie maja i czerwca 2013 roku odbyły się warsztaty literackie, które objęły 40 godzin zegarowych.

Reklamy

Warsztaty związane były z realizacją projektu pt. „Tworzenie i upowszechnianie lokalnej twórczości artystycznej” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi objętego PROW 2007 – 2013.

            Przeprowadzenie warsztatów miało na celu wzbogacenie słownictwa czynnego
i biernego, zapoznanie z najnowszymi zmianami w pisowni wprowadzonymi przez Radę Języka, przybliżenie zasady poetyckiej treści i formy, analizowanie zjawisk języka polskiego i ochronę dóbr kultury.

Reklamy

            W zajęciach wzięli udział początkujący twórcy oraz ci, których dorobek jest już znany-  razem 10 osób. Uczestnikami zajęć byli mieszkańcy gminy Werbkowice: młodzież szkolna, dorośli i emeryci. Zajęcia prowadziła pani Maria Marut – instruktor literacki, krytyk i adiustator tekstów. W ramach zajęć warsztatowych uczestnicy mogli poznać możliwości komunikatywne jakie niesie język. Oprócz zadań typowo teoretycznych uczestnicy warsztatów mieli możliwość tworzenia różnych form wypowiedzi w prozie i poezji na tematy związane z życiem miejscowości gminy Werbkowice. Powstały opowiadania, opisy, dialogi, moskaliki i limeryki. Uczestnicy warsztatów poznawali dominanty artystyczne współczesnej poezji, jej nurty i kierunki. Duża część zajęć poświęcona była wersologii, tropom metrycznym oraz możliwościom dialektu Kresów Wschodnich. Stworzono nawet słowniczek wyrazów i zwrotów typowych dla tego dialektu.

Grupa mogła prezentować swe prace na szerszym forum, uzyskać porady praktyczne, a także wysłuchać opinii współuczestników. Była to też wyjątkowa sposobność dla stworzenia bezpośredniej więzi pomiędzy czytelnikiem a odbiorcą. W czasie zajęć pozyskano mnóstwo ciekawych historii związanych z życiem mieszkańców gminy Werbkowice, które mogą stanowić inspirację dla własnej twórczości. Uczestnicy warsztatów mieli okazję do dyskusji na wiele nurtujących zagadnień teoretycznoliterackich, sposobów rozwiązań praktycznych, wymiany doświadczeń a także włączenia się do życia literackiego.

W trakcie warsztatów powstawały prace, które stanowią niezwykle ciekawy materiał na publikację. Trzeba stwierdzić, że poziom tekstów jest bardzo wysoki. Wiedza, jaką pozyskali członkowie grupy warsztatowej pomogła im w stworzeniu Studia Literackiego, gdzie mogą wymieniać doświadczenia oraz rozwijać własną poetykę.

Warto dodać, że ostatnim działaniem w ramach operacji będzie wydanie tomiku zawierającego prace zebrane uczestników warsztatów, co wypromuje twórczość literacką mieszkańców gminy Werbkowice.

                                                                                                                                 

 

Tekst: Maria Marut, Katarzyna Serafin

Foto: Gminna Biblioteka Publiczna w Werbkowicach