Werbkowice: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Werbkowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds. księgowości budżetowej.

Reklamy

Oferowane stanowisko: Inspektor ds. księgowości budżetowej (1 etat)

Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Werbkowice

ul. Zamojska 1

22-550 Werbkowice

Data ogłoszenia naboru : 19.03.2012 r.

Termin składania dokumentów : 30.03.2012 r. godz. 15.00

Wymagane wykształcenie : wyższe o profilu ekonomicznym

 

Wymagania związane ze stanowiskiem:

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie winna spełniać następujące wymagania:

 

1. Wymagania niezbędne:

– obywatelstwo polskie,

– posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

– niekaralność za przestępstwa umyślne,

– nieposzlakowana opinia,

– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

– wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym,

– doświadczenie zawodowe: minimum 3 lata stażu pracy ,

– znajomość ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego,zasad rachunkowości budżetowej, prawa zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, dostępu do informacji publicznej, ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych.

 

2. Wymagania dodatkowe:

– umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,

– odpowiedzialność za swoją pracę i staranność w jej wykonaniu,

– umiejętność obsługi komputera praca w programie WINDOWS, Microsoft Office (Word – edytor tekstów, Excel -arkusz kalkulacyjny),

– znajomość obsługi programów finansowo- księgowych (np. Bestia , Vendis)

– samodzielność, odpowiedzialność, kreatywność, komunikatywność, dyspozycyjność, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole oraz dobra organizacja pracy

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1/ prowadzenie rozliczeń finansowych środków pozyskanych z UE ,

2/ naliczanie dotacji dla podmiotów innych niż jednostka samorządu terytorialnego prowadzących szkoły oraz nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem dotacji,

3/ księgowanie dokumentów księgowych zatwierdzonych do ujęcia w księgach rachunkowych,

4/uzgadnianie dochodów podatkowych z księgowości podatkowej ( przepisów, odpisów,,wpłat)

5/ sporządzanie przelewów w formie elektronicznej,

6/uzgadnianie pozostałych dochodów budżetowych na kontach analitycznych z kontami syntetycznymi,

7/sporządzanie sprawozdań z wykonywanych dochodów budżetowych,

8/inwentaryzacja kont rozrachunkowych na koniec każdego okresu sprawozdawczego w jednostce oraz budżecie Gminy,

9/Prowadzenie rejestru VAT sprzedaży, sporządzanie comiesięcznych deklaracji VAT -7,

10/Prowadzenie ewidencji środków trwałych, środków trwałych w użytkowaniu, wartości niematerialnych i prawnych,

 

Wymagane dokumenty:

1/ Życiorys ( CV),

2/ list motywacyjny,

3/ kserokopie dokumentów poświadczające wykształcenie – / dyplomy, świadectwa /,

4/ kserokopie dokumentów potwierdzające zatrudnienie doświadczenie – /świadectwa pracy , oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy /,

5/ oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

6/ oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji,

7/ oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie

8/zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

9/ kwestionariusz osobowy,

10/ oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu,

11/inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Werbkowice pokój nr 3 lub przesłać pocztą na adres UG Werbkowice , ul. Zamojska 1 22-550 Werbkowice z dopiskiem ,,Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze -,, Inspektor ds. księgowości budżetowej” w terminie do 30 marca 2012 roku , do godz.15.00.

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Uwagi:

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

www.bip.werbkowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Werbkowice.

Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z kandydatami jest Pan Sławomir Bednarczuk – Sekretarz Gminy Werbkowice, tel. 084 6572080 wew. 34.

Kwestionariusz osobowy kandydata jest dostępny w sekretariacie UG Werbkowice ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice pok. nr. 3 oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Werbkowice jako załącznik do ogłoszenia.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej ), powinne być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r . Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 21 listopada  2008 r . o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.)

Kserokopie składanych dokumentów muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Werbkowice, 2012.03.19

 

Kwestionariusz do pobrania>>