Werbkowice: Nowy system gospodarowania odpadami

W dniu 1 lipca 2013 r. wchodzą w życie nowe zasady utrzymania czystości i porządku w gminach, które wynikają z przepisów ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Reklamy

Zmienione przepisy nałożyły nowe obowiązki zarówno na gminę, jak również na właścicieli nieruchomości, wprowadzając też całkiem odmienne od dotychczas obowiązujących, zasady finansowania nowego systemu gospodarki odpadami na terenie gminy.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Werbkowice są obowiązani do ponoszenia na rzecz tut. Gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości ustalonej przez Radę Gminy. Zgodnie z wymienioną na wstępie ustawą oraz jej nowelizacją, która weszła w życie dnia 6 marca 2013r. Rada Gminy, w dniu 26 marca 2013r., podjęła uchwałę różnicującą stawki od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość.

Ustalono, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez Gminę Werbkowice od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy bez dokonywania ich segregacji, będzie wynosiła:

 

1) dla zabudowy jednorodzinnej:

a) nieruchomości zamieszkałe od 1-3 osób – 12 zł / 1 os.

b) nieruchomości zamieszkałe od 4-6 osób – 10 zł / 1 os.

c) nieruchomości zamieszkałe od 7 osób i powyżej – 9 zł / 1 os.

 

2) dla zabudowy wielorodzinnej: 11 zł / 1 os.

 

Ustalono jednocześnie niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości:

 

1) dla zabudowy jednorodzinnej:

a) nieruchomości zamieszkałe od 1-3 osób – 8 zł / 1 os.

b) nieruchomości zamieszkałe od 4-6 osób – 6 zł / 1 os.

c) nieruchomości zamieszkałe od 7 osób i powyżej – 5 zł / 1 os.

 

2) dla zabudowy wielorodzinnej: 8 zł / 1 osoby.

 

O wyborze metody zbierania odpadów, a tym samym wysokości ponoszonej opłaty zdecyduje właściciel nieruchomości, w składanej przez siebie deklaracji.

 

Ustalono, nowy termin składania deklaracji: do dnia 15 maja 2013r. (jest to termin złożenia pierwszej deklaracji, kolejne będą składane w przypadku zmiany danych w niej zawartych).

 

Mieszkańcy, którzy dopełnili obowiązku złożenia deklaracji na podstawie stawek nie różnicujących, zobowiązani są złożyć korekty do deklaracji.

 

Deklarację według wzoru uchwalonego przez Radę Gminy należy składać w Urzędzie Gminy Werbkowice w pok. Nr 6 lub przesłać pocztą na adres urzędu.

 

W przypadku, gdy osoba deklarująca selektywne zbieranie odpadów, nie dopełni tego obowiązku, przedsiębiorca odbierający odpady komunalne przyjmie je jako zmieszane (niesegregowane), powiadamiając o tym gminę, która z tego tytułu określi obowiązek wniesienia opłaty w wyższej wysokości od deklarowanej.

 

Obowiązek ponoszenia opłaty powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

 

Obliczoną w deklaracji opłatę miesięczną, należy uiszczać do końca każdego kwartału, (I wpłata do końca 30 września 2013r.) w kwocie równej sumie opłat za trzy miesiące w terminach do dnia:

1) do 31 marca za I kwartał,

2) do 30 czerwca za II kwartał,

3) do 30 września za III kwartał,

4) do 31 grudnia za IV kwartał.

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami można będzie uiszczać u inkasenta (sołtysa) lub na konto Urzędu Gminy Werbkowice 31 96420009 2001 0000 0619 0001.

 

W razie niezłożenia deklaracji lub podania w niej budzących wątpliwości danych, wójt w drodze decyzji określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę odpowiednio uzasadnione szacunki. W razie nieuiszczenia opłaty lub uiszczenia jej w wysokości niższej od należnej, wójt również w drodze decyzji określi wysokość zaległości z tego tytułu.

 

W przypadku nieuiszczenia należnej opłaty określonej w deklaracji lub w decyzji w wyznaczonym terminie, zostanie wystawiony tytuł wykonawczy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, ze zm.), celem dokonania egzekucji przypadających gminie należności pieniężnych wraz z kosztami egzekucyjnymi.

 

Wprowadzane nowe zasady utrzymania czystości i porządku w gminach, nakładają na gminy, a tym samym na jej mieszkańców obowiązek ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Ustawowo określono terminy i dopuszczalną ilość odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, których przekroczenie zagrożone jest karą pieniężną nakładaną na gminę.  

 

W związku z tym zwraca się uwagę wszystkim mieszkańcom na konieczność selektywnego zbierania odpadów komunalnych z podziałem na frakcje wymienione w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Werbkowice przyjętego Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/157/2012 z dnia 30 października 2012r.

 

Obowiązek stworzenia nowego systemu gospodarki odpadami wynikający ze znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest dużym wyzwaniem i niełatwym zadaniem, które będziemy realizować wspólnie z Mieszkańcami gminy. Od zrozumienia i właściwego podejścia do tego problemu wszystkich Mieszkańców, a przede wszystkim właścicieli nieruchomości położonych na terenie tut. Gminy zależy, czy uda się w sposób racjonalny i efektywny wdrożyć, a następnie realizować to wspólne zadanie.

 

Szczegółowych informacji udzielają:

Beata Kulik, inspektor ds. ochrony środowiska i inwestycji, tel. 84 6572080 wew. 33,

Jan Struzik, inspektor ds. rolnictwa i ochrony danych osobowych, tel. 84 6572080 wew. 46,

Edyta Pelc, Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych, tel. 84 6572080 wew. 41,

Monika Podolak, Sekretarz, tel. 84 6572080 wew. 34.

 

Do pobrania:

Uchwała Rady Gminy Nr XXVII/157/2012 z dnia 30 października 2012r.

Deklaracja D-O

 

 

Źródło: UG Werbkowice