Wniosek na przedszkola

Gmina Hrubieszów

Reklamy

Wniosek pod nazwą „Kubusiowi Akademia – utrwalenie i rozwój efektów Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w Gminie Hrubieszów” pozytywnie przeszedł ocenę formalną i został skierowany do dalszej weryfikacji.

Wniosek został złożony przez Gminę Hrubieszów we wrześniu 2010 r. w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Całkowita wartość projektu została oszacowana na kwotę niemal 2,7 mln zł, w tym wnioskowane dofinansowanie ma wynieść prawie 2,5 mln zł. Projekt ma na celu objęcie wsparciem 95 dzieci w wieku 3-5 lat mieszkających na wsi poprzez objęciem ich edukacją przedszkolną. W tym celu w miejscowościach: Husynne, Szpikołosy, Cichobórz, Czerniczyn i Ślipcze mają zostać utworzone punkty przedszkolne.

W przypadku, gdy projekt otrzyma dofinansowanie ma być realizowany od sierpnia 2011 r. do lipca 2014 r.

***

Wójt Gminy Hrubieszów
(-) Jan Mołodecki