9 grudnia 2023

Wojewódzki Konkurs ekoAGRO-Samorząd 2012

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie oraz Lubelski Rynek Hurtowy S.A. zapraszają do udziału w II edycji Wojewódzkiego Konkursu ekoAGRO-Samorząd 2012 za największe inwestycje na rzecz ochrony środowiska oraz rozwój działań rolniczych na obszarach samorządów wiejskich.

Reklamy

REGULAMIN

II EDYCJI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU

Reklamy

ekoAGRO-Samorząd 2012

 

za największe inwestycje na rzecz ochrony środowiska oraz rozwój działań rolniczych na obszarach samorządów wiejskich

 

Patronat:

Minister Gospodarki

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Warszawie

 

ROZDZIAŁ 1. Organizator i cele konkursu

§1

Organizatorami II edycji konkursu „ekoAGRO-Samorząd 2012”, zwanego dalej „Konkursem”, są: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego  w Lublinie oraz Lubelski Rynek Hurtowy S.A.

Celem Konkursu jest wyłonienie samorządu gminnego, wykazującego się największymi efektami w zakresie działań proekologicznych  oraz  popularyzacji na swoim terenie inwestycji i przedsięwzięć na rzecz środowiska naturalnego, jak również stosowania metod w zakresie rozwoju rolnictwa, zgodnych z ochroną środowiska naturalnego. Idea Konkursu opiera się na założeniu, że promowanie obywatelskich postaw proekologicznych ma równie fundamentalne znaczenie jak wdrażanie przyjaznych środowisku technologii. 

Konkurs ma za zadanie wyłonić samorząd gminny, na terenie którego w drugiej połowie 2011 r. i pierwszym kwartale 2012 r. zastosowano nowatorskie rozwiązania technologiczne mające istotny wpływ na środowisko naturalne. Konkurs ten daje również możliwość uhonorowania i promowania jednostek, które zasadę zrównoważonego rozwoju środowiska naturalnego przyjęły za podstawę swej działalności. Zadaniem Konkursu jest także upowszechnianie pozytywnych wzorców
i metod osiągania sukcesów gospodarczych dzięki działaniom w sferze ochrony środowiska i rozwoju rolnictwa na obszarach wiejskich.

Konkurs kierowany jest do samorządów gminnych obszarów wiejskich województwa lubelskiego zwanych dalej „Uczestnikami konkursu”, do których zostanie wysłana ankieta konkursowa, o jakiej mowa w § 2 ust. 3.

W Konkursie oceniane będą inicjatywy, o których mowa w ust. 2 i 3, zrealizowane
w drugiej połowie 2011 roku i pierwszym kwartale 2012 roku.

 

ROZDZIAŁ 2. Zasady udziału w konkursie

§2

Konkurs ma zasięg wojewódzki i składa się z jednego etapu.

Zgłoszenia Uczestników konkursu przyjmowane będą w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie przy ul. Lubomelskiej 1-3, pok. 128, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30 lub pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, w terminie do dnia 22 czerwca 2012 r. do godz. 15:30.  W przypadku wysłania zgłoszenia drogą pocztową lub kurierską, znaczenie będzie miała data wpływu przesyłki do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie. Zgłoszenia powinny znajdować się w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ekoAGRO-Samorząd 2012 – zgłoszenie konkursowe”.

Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2, zawiera wypełnioną ankietę konkursową, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, podpisaną przez osobę uprawnioną do reprezentacji Uczestnika konkursu.  Zasady wypełniania ankiety konkursowej oraz zasady jej punktacji określa załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

Kapituła konkursowa, o której mowa w § 4, dokona wyboru dziesięciu nominowanych samorządów gminnych spośród nadesłanych zgłoszeń przez Uczestników konkursu.

Dokumentacja konkursowa przechowywana będzie w miejscu zabezpieczonym
i przekazana zostanie do wyłącznej wiedzy Kapituły konkursowej, o której mowa
w § 4. Kapituła konkursowa, o której mowa w § 4, może udostępnić dokumentację konkursową ekspertom, z których pomocy może korzystać przy ocenie ankiet konkursowych, o jakich mowa w ust. 3. Bez zgody Uczestnika konkursu dane zawarte w ankiecie konkursowej, o której mowa w ust. 3, nie mogą być wykorzystane, przetwarzane lub udostępniane osobom trzecim w innych celach niż konkursowe.

Ankieta konkursowa, o której mowa w ust. 3, składa się z 14 pytań z zakresu:

gospodarki wodno-ściekowej (2 pytania),

gospodarki odpadami komunalnymi i azbestem  (5 pytań),

rozwoju lokalnego rolnictwa (7 pytań).

 

Za każde pytanie można uzyskać nie więcej niż 5 pkt. Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania za udzielone odpowiedzi  na pytania zawarte w ankiecie konkursowej, o której mowa w ust. 3, wynosi 70 pkt.

Laureatem konkursu zostanie ogłoszony Uczestnik konkursu, który uzyska największą ilość punktów.

Nie będą rozpatrywane ankiety konkursowe, o jakich mowa w ust. 3, które będą:

a) niekompletnie wypełnione,

b) złożone po terminie, o jakim mowa w ust. 2,

c) nieposiadające podpisu osoby uprawnionej do reprezentacji Uczestnika konkursu.

 

Udział w Konkursie jest bezpłatny.

 

ROZDZIAŁ 3. Zasady przyznania tytułu znaku i nagrody

§3

Spośród 10 nominowanych, zgodnie z § 2 ust. 4, Uczestników konkursu, wyłonione będą trzy gminy, które zostaną uhonorowane nagrodami finansowymi ufundowanymi przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, w wysokości:

1 miejsce – nagroda 25 000 zł,

2 miejsce – nagroda 15 000 zł,

3 miejsce – nagroda 10 000 zł.

 

Organizatorzy Konkursu zapewnią sponsorów Konkursu w celu zakupu nagród rzeczowych dla pozostałych siedmiu nominowanych Uczestników konkursu.

Uczestnicy konkursu, o których mowa w ust. 2, zostaną wyróżnieni nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez sponsorów Konkursu, o jakich mowa w ust. 2.

Za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca poza nagrodami, o których mowa w ust. 1, przyznane będą: dyplom, statuetka pamiątkowa oraz znak konkursu „ekoAGRO-Samorząd 2012”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie zastrzega, iż nagrody, o których mowa w ust. 1, mogą zostać wykorzystane wyłącznie na działania w zakresie ekologii i ochrony środowiska na terenie uhonorowanej gminny.

 

Ogłoszenie wyników Konkursu oraz rozdanie nagród nastąpi podczas konferencji ECOFORUM „ Po pierwsze środowisko”. Miejsce i data rozdania nagród zostanie podana do publicznej wiadomości w późniejszym terminie.

Lista laureatów zostanie podana do publicznej wiadomości na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie oraz Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A.

Uhonorowani tytułem „ekoAGRO-Samorząd 2012” mają prawo do używania tytułu oraz znaku Konkursu w pismach i dokumentach dotyczących wszelkiej działalności samorządu gminnego oraz we wszystkich prowadzonych na rzecz samorządu gminnego działaniach promocyjnych, przez okres jednego roku od dnia ogłoszenia wyników, o którym mowa w ust. 6.

 

ROZDZIAŁ 4.  Kapituła konkursowa

§4

W skład Kapituły konkursowej wchodzą:

Pani Jolanta Szołno-Koguc – Wojewoda Lubelski,

Pan Krzysztof Hetman – Marszałek Województwa Lubelskiego,

Pan Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin,

Pan Jan Wiater – Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

Pan Wojciech Piekarczyk – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie,

Pan Andrzej Bieńko – Dyrektor Lubelskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

Pan Leszek Żelazny – Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
w   Lublinie,

Pan Sławomir Struski – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie,

Pan Ryszard Nowak – Prezes Zarządu Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A..

Przewodniczącym Kapituły konkursowej, o jakiej mowa w ust. 1, jest Pan Krzysztof Hetman – Marszałek Województwa Lubelskiego.

Sekretarzem Kapituły konkursowej, o jakiej mowa w ust. 1,  jest Pan Sławomir Struski – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Członkowie Kapituły konkursowej, o jakiej mowa w ust. 1, są zobowiązani do zachowania w tajemnicy wszelkich danych i informacji dotyczących przebiegu prac oraz wyników prac Kapituły.

 Kapituła konkursowa, o jakiej mowa w ust. 1, dokonuje oceny merytorycznej złożonych ankiet konkursowych, o których mowa w § 2 ust. 3, sporządzając z tej oceny protokół podpisany przez Przewodniczącego Kapituły konkursowej i Sekretarza Kapituły konkursowej.

ROZDZIAŁ 5. Postanowienia końcowe

§5

Konkurs „ekoAGRO-Samorząd 2012” zostanie objęty patronatem Ministra Gospodarki i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Warszawie.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 23 kwietnia 2012 roku i obowiązuje do dnia zakończenia konkursu.

Członkowie Kapituły konkursowej, o której mowa w § 4, bądź powołani przez nią eksperci lub inne osoby wyznaczone przez Kapitułę konkursową są upoważnieni do przeprowadzenia wizytacji na obszarze właściwości terytorialnej uczestników konkursu.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody rzeczowej, ani nie udzielają gwarancji jej jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące tej nagrody należy zgłaszać do jej producenta lub sprzedawcy.

W sprawach interpretacji niniejszego regulaminu rozstrzyga Kapituła Konkursowa.