XIII Sesja Rady Powiatu w Hrubieszowie

W dniu 17 maja 2011 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie przy ul. Narutowicza 34 odbędzie się XIII Sesja Rady Powiatu w Hrubieszowie.

Reklamy

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Powiatu z dnia 29 marca 2012 r.

5. Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między sesjami.

6. Uzupełnienie składu Rady Powiatu.
– podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Powiatu Hrubieszowskiego w związku ze stwierdzeniem wygaśnięcia mandatu radnego,
– złożenie ślubowania.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Tytułu „Zasłużony dla Powiatu Hrubieszowskiego”.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu w Hrubieszowie z wykonania budżetu za 2011 rok.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Hrubieszowie z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

10. Rozpatrzenie  i przyjęcie informacji o sytuacji na rynku pracy i formach przeciwdziałania bezrobociu na terenie Powiatu Hrubieszowskiego za rok 2011.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

11. Rozpatrzenie i przyjęcie informacji o działalności instytucji kultury, których organizatorem jest Powiat Hrubieszowski.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji dotyczącej oceny stanu dróg powiatowych.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Hrubieszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Hrubieszowskiego na rok 2011.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

15. Rozpatrzenie propozycji zmian w budżecie powiatu na 2012 r.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania skarbnika powiatu.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

17. Interpelacje i  zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje.

18. Wnioski i oświadczenia radnych.

19. Zakończenie obrad.