XIII sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego

W poniedziałek 24 października 2011 r. o godz. 12:00 w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, przy ul. Spokojnej 4. rozpoczną się obrady XIII sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego.

Reklamy

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

Reklamy

2. Przedstawienie porządku obrad i (ewentualne) głosowanie zgłoszonych zmian porządku.

3. Przyjęcie protokołu z XII sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego.

4. Informacja z prac Zarządu Województwa Lubelskiego – Druk nr XIII/1/2011.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie:

6.1. zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok – Druk nr XIII/7/2011;

6.2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego – Druk nr XIII/8/11;

6.3. wyboru przedstawicieli do składu rad społecznych przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Lubelskiego – Druk nr XIII/2/2011;

6.4. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa lubelskiego na dofinansowanie realizacji programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w 2011 r. – Druk nr XIII/3/2011;

6.5. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
– Druk nr XIII/4/2011;

6.6. udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – Druk nr XIII/5/2011;

6.7. zatwierdzenia Cennika Usług Nr 3/2011 Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Końskowoli – Druk nr XIII/6/2011.

7. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych Województwa Lubelskiego w trakcie trwania IV kadencji Sejmiku.

8. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez Członków Zarządu Województwa Lubelskiego, Skarbnika Województwa, kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, osoby zarządzające wojewódzką osobą prawną oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego w roku 2011.

9. Odpowiedzi na zapytania radnych.

10. Sprawy różne, wolne wnioski.

11. Zakończenie obrad.

***

Info:
Radny Sejmiku Wojewódzkiego
Tomasz Zając