XIV Sesja Rady Powiatu

W dniu 28.02.2008 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie odbędzie się XIV Sesja Rady Powiatu.

Reklamy

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Powiatu z dnia 28 grudnia 2007 r.

5. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informacja o działalności Zarządu w okresie między sesjami.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu hrubieszowskiego za 2007 r.

– wystąpienie Starosty,

– dyskusja,

– podjęcie uchwały.

7. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2007 r.

– wystąpienie Starosty,

– dyskusja,

– podjęcie uchwały.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Hrubieszowskim na 2008 r.

– wystąpienie Starosty,

– dyskusja,

– podjęcie uchwały.

9. Rozpatrzenie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania dodatku mieszkaniowego i dodatku wiejskiego.

– wystąpienie Starosty,

– dyskusja,

– podjęcie uchwały.

10. Rozpatrzenie propozycji zmian w budżecie powiatu na 2008 r.

– wystąpienie Starosty,

– dyskusja,

– podjęcie uchwały.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości w Turkowicach.

– wystąpienie Starosty,

– dyskusja,

– podjęcie uchwały.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie delegowania radnych powiatu do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

– wystąpienie Przewodniczącego Rady,

– dyskusja,

– podjęcie uchwały.

13. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje.

14. Wnioski i oświadczenia radnych.

15. Zakończenie obrad.