28 września 2023

XVI sesja Rady Powiatu w Hrubieszowie

W dniu 24.08.2012r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie XVI sesja Rady Powiatu.

Reklamy

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji.

Reklamy

2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.    Przyjęcie porządku obrad.

Reklamy

4.    Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Powiatu z dnia 28 czerwca 2012 r.

5.    Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między sesjami.

6.    Przedstawienie informacji Zarządu Powiatu z przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2012 roku.
–    wystąpienie Starosty,
–    dyskusja.

7.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 r.
–    wystąpienie Starosty,
–    dyskusja,
–    podjęcie uchwały.

8.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Hrubieszowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, ustalenie wysokości stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Hrubieszowskiego.
–   wystąpienie Starosty,
–   dyskusja,
–   podjęcie uchwały.

9.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia (budynek PUP na ul. Łaziennej).
–   wystąpienie Starosty,
–   dyskusja,
–   podjęcie uchwały.

10.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia (ośrodek zdrowia w Starej Wsi).
–    wystąpienie Starosty,
–    dyskusja,
–    podjęcie uchwały.

11.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Hrubieszowskiego.
–    wystąpienie Starosty,
–    dyskusja,
–    podjęcie uchwały.

12.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Powiatu Hrubieszowskiego.
–    wystąpienie Starosty,
–    dyskusja,
–    podjęcie uchwały.

13.  Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka oraz pełnoletniego wychowanka pozostającego w pieczy zastępczej.
–    wystąpienie Starosty,
–    dyskusja,
–    podjęcie uchwały.

14.  Interpelacje i  zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje.

15.  Wnioski i oświadczenia radnych.

16.  Zakończenie obrad.