Z bierności do zatrudnienia

Hrubieszów Powiat hrubieszowski

Reklamy

Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie informuje o realizacji w roku 2009, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, projektu systemowego pn. „Z bierności do zatrudnienia – program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych z powiatu hrubieszowskiego” .

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych.

Reklamy

Czas realizacji projektu w roku 2009: 01.01.2009 – 31.12.2009.

Grupy docelowe: osoby bezrobotne z terenu powiatu hrubieszowskiego, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Hrubieszowie, z uwzględnieniem osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r., o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj.:
– bezrobotnych do 25 roku życia,
– długotrwale bezrobotnych lub kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
– bezrobotnych powyżej 50 roku życia,
– bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
– bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
– bezrobotnych niepełnosprawnych.

Celem głównym projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie aktywności i mobilności zawodowej osób bezrobotnych z powiatu hrubieszowskiego.
W celu osiągnięcia zakładanych rezultatów w roku 2009 przewidziano następujące formy wsparcia:
– szkolenia zawodowe,
– staże,
– prace interwencyjne,
– jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
– wyposażenie lub doposażenie miejsca pracy dla skierowanego.

Bliższe informacje o możliwości wzięcia udziału w projekcie są udzielane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Hrubieszowie – pokój numer 8.

Hrubieszow LubieHrubie 2009