Zakaz używania wyrobów pirotechnicznych

Hrubieszów W celu ochrony życia, zdrowia i mienia osób oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, wprowadza się zakaz używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych na terenie województwa lubelskiego. Zakaz, o którym mowa, obowiązuje do dnia 31 stycznia 2010 r., z wyjątkiem 31 grudnia 2009 r. i 1 stycznia 2010 r.

Reklamy

***

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 18 grudnia 2009 r.

Reklamy

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości rozporządzenie porządkowe Nr 13 Wojewody Lubelskiego z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego.

Dniem ogłoszenia niżej wymienionego rozporządzenia porządkowego jest dzień 18 grudnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 13
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 17 grudnia 2009 r.
w sprawie ograniczenia używania artykułów pirotechnicznych
na terenie województwa lubelskiego.

Na podstawie art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206) zarządza się, co następuje:

§ 1. W celu ochrony życia, zdrowia i mienia osób oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, wprowadza się zakaz używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych na terenie województwa lubelskiego.

§ 2. 1. Zakaz, o którym mowa w § 1, obowiązuje od dnia określonego w § 5 do dnia 31 stycznia 2010 r., z wyjątkiem 31 grudnia 2009 r. i 1 stycznia 2010 r.

2. Używanie wyrobów pirotechnicznych w dniach 31 grudnia 2009 r. i 1 stycznia 2010 r. może nastąpić jedynie z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa dla życia, zdrowia ludzkiego, mienia i środowiska naturalnego, a w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia – jedynie pod bezpośrednim nadzorem osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę.

§ 3. 1. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pokazów pirotechnicznych organizowanych przez podmioty zawodowo trudniące się tego typu działalnością oraz do podmiotów uprawnionych do korzystania z materiałów pirotechnicznych na mocy odrębnych przepisów.

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się w przypadku używania przez uprawnione podmioty, w celu wykonywania przez nie zadań ustawowych lub statutowych, petard sygnalizacyjnych oraz rakiet do sygnalizacji podczas mgły lub deszczu, oznaczonych symbolem 20.51.14 wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) – (Dz. U. z 2008 r. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

§ 4. Kto narusza zakaz określony w § 1, podlega karze grzywny wymierzonej na zasadzie i trybie określonym w prawie o wykroczeniach – na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2007 r. Nr 109, poz. 756, z późn. zm.).

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie trzech dni od dnia wskazanego w obwieszczeniu, a ponadto podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego oraz w środkach masowego przekazu.

WOJEWODA LUBELSKI
/-/ Genowefa Tokarska

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009