Zamość: Rozstrzygnięcie konkursu o o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość

7 czerwca 2013r. w sali Widowiskowej Klubu 3 Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie i zakończenie zorganizowanego przez ŚZŻAK Okręg Zamość IV Konkursu historycznego pt.: Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy.

Reklamy

Konkurs odbył się pod Patronatem Honorowym J.E. ks. bp. dr. Mariana Rojka-Ordynariusza Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Ministra Jana Stanisława Ciechanowskiego oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty Krzysztofa Babisza.

Do konkursu mogli przystąpić uczniowie wszystkich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, oraz szkoły podstawowe, funkcjonujące na terenie działania ŚZŻAK Okręg Zamość – tj. powiatów: zamojskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego, biłgorajskiego, lubaczowskiego i krasnostawskiego.

Zasadniczymi celami konkursu jest m.in. kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy o organizacji i działalności Służby Zwycięstwu Polski-Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej oraz formacji poakowskich na terenie zamojskiego  Inspektoratu Armii Krajowej, kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, zainspirowanie i zachęcanie młodzieży do podjęcia samodzielnych badań nad historią swojej rodziny, środowiska związanego z miejscem zamieszkania.

Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie pracy pisemnej – zapisu wspomnień, wywiadu, reportażu, pamiętnika, prezentacji. Konkurs składał się z dwóch etapów: szkolnego i międzyszkolnego. W pierwszej jego części Szkolne Komisje Konkursowe, powołane przez Dyrektorów szkół dokonały oceny prac konkursowych, uwzględniając m.in. poprawność dziejową, historyczną i ciągłość rozwijanego tematu,  kompletne ujęcie i wyczerpanie tematu w oparciu o wskazaną literaturę, dobór materiałów źródłowych, np.: dokumenty, relacje, fotografie, kompozycję i język pracy. Najlepsze prace zostały zakwalifikowane do etapu międzyszkolnego.

 

Do drugiego etapu przystąpiło 21 szkół ( łącznie uczniowie złożyli 39 prac ) w tym

4 szkoły podstawowe,

9 szkół gimnazjalnych,

8 szkół ponadgimnazjalnych, t.j:

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. H. Sienkiewicza w Zamościu, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Biłgoraju; Gimnazjum Powiatowe Nr 2, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Biłgoraju, LO im. ONZ; Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. AK, IV LO w Zamościu; Bursa Międzyszkolna Nr 2 w Zamościu, Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska im. Jana Zamoyskiego, LO w Zwierzyńcu, Zespół Szkół Nr 4 w Hrubieszowie Technikum Agrobiznesu, Zespół Szkół Publicznych im. Ordynacji Zamoyskiej w Sabaudii; Zespół Szkół Nr 2 w Zamościu Gimnazjum Nr 1 im.                                   A. Mickiewicza, Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących Technikum Gastronomiczno – Hotelarskie w Biłgoraju, II LO im. M. Konopnickiej W Zamościu, Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nabrożu-Kolonii,  Gimnazjum Publiczne im. Dzieci Zamojszczyzny w Skierbieszowie, Zespół Szkół w Werbkowicach Gimnazjum im. Polskich Noblistów, Zespół Szkół Katolickich Katolickie Gimnazjum im. św. Ojca Pio w Zamościu, ZS Publicznych w Suścu-Szkoła Podstawowa ZS Publicznych w Suścu Gimnazjum Publiczne, Zespół Szkół Nr 3 w Zamościu Gimnazjum Nr 3 im. Papieża Jana Pawła II, Zespół Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich, SP im. AK w Kaczórkach;

W dniu 3 czerwca br. w siedzibie Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu zebrała się komisja konkursowa w składzie: Przewodniczący komisji – Bogdan Leszczuk – Dyrektor Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Zamościu;  przedstawiciele nauczycieli: Agnieszka Baraniecka – II LO Zamość, Elżbieta Dąbrowska – ZS Nr 2 Hrubieszów, Maria Kaliszczuk  – dyrektor ZS Werbkowice, Maria Łysakowska – ZS Nr 2  Zamość- Gimnazjum Nr 1 im. A. Mickiewicza,  Anna Rojek – ZS Publicznych – Susiec, Aleksandra Skowron – ZSP Nr 3 im. AK Zamość, Katarzyna Skubisz – ZS Ekonomicznych im. AK w Tarnogrodzie, Bożena Wolańczuk – ZS w  Werbkowicach,  Elżbieta Zub – SP im. AK Kaczórki; przedstawiciele ŚZŻAK Okręg Zamość: kpt. Czesława Lesiuk, mjr Tadeusz Kopeć, kpt. Wacław Baj, por. Stanisław Kozar, kpt. Stanisław Mazur, Zbigniew Mazurek, Marian Derkacz.

W/w komisja dokonała oceny prac i wybrała zwycięzców konkursu.

Uroczystość zakończenia konkursu tj. ogłoszenia jego wyników i wręczenia nagród oraz dyplomów dla wszystkich uczniów, także ich opiekunów, Dyrektorów szkół i członków komisji konkursowej rozpoczęła się o godz. 10.30 zbiórką uczestników konkursu, oraz zaproszonych gości w Sali Widowiskowej Klubu 3 Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu. Następnie po wprowadzeniu pocztu sztandarowego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość wszyscy zgromadzeni odśpiewali hymn narodowy. Z kolei Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość Poseł Sławomir Zawiślak powitał zgromadzonych i przedstawiając efekty tegorocznej, już IV edycji konkursu podziękował za pomoc Patronom Honorowym, szkołom, członkom związku w tym Weteranom -wszystkim tym, którzy konkurs wspierali . W części wystąpienia zaproszonych gości głos zabrali: Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Stanisław Ciechanowski.   

Następnie w uznaniu szczególnych zasług w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległości Ojczyzny, Kierownik w/w Urzędu, na wniosek Zarządu Głównego Związku Solidarności Polskich Kombatantów Medal „Pro Patria” wręczył następującym osobom:

Pani Aleksandrze Andrzejewskiej

Pani Katarzynie Ewie Bartosiewicz

Panu Stanisławowi Andrzejowi Czechońskiemu

Ojcu Stanisławowi Dutce

Pani Zofii Gąbce

Panu Cezaremu Jurkiewiczowi

Panu Tomaszowi Wiktorowi Kawałko

Panu Kazimierzowi Janowi Kiczakowi

Pani Grażynie Bronisławie Klech

Panu Tomaszowi Ludwigowi Kowalczykowi

Pani Helenie Kowalskiej

Panu Władysławowi Kowalskiemu

Panu Andrzejowi Magdziakowi

Pani Krystynie Czesławie Malec

Panu Grzegorzowi Matuszakowi

Panu Piotrowi Andrzejowi Mazurkowi

Panu Zbigniewowi Mazurkowi

Pani Halinie Jadwidze Padjas

Panu Zbigniewowi Gracjanowi Padjas

Panu Bogusławowi Partas

Pani Jolancie Puźniak-Głąb

Pani Adeli Bogusławie Sempruch

Pani Annie Barbarze Sempruch

Panu Markowi Splewińskiemu

Panu Kazimierzowi Starczukowi

Panu Ryszardowi Smyrskiemu

Pani Barbarze Szleszyńskiej-Malec

Panu Kazimierzowi Ścisłowi

Panu Markowi Walewandrowi

Panu Błażejowi Stanisławowi Winnickiemu

Panu Grzegorzowi Wnukowi

Panu Kazimierzowi Janowi Zamościńskiemu

 

W kolejnym punkcie programu harcerze z 10 Drużyny Harcerskiej Traperski Krąg z Suśca, nad którą opiekę sprawuje podharcmistrz Anną Rojek, wykonali kilka pieśni patriotycznych.

W dalszej części uroczystości, Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Stanisław Ciechanowski, przedstawiciele Prezydium Zarządu ŚZŻAK Okręg Zamość: Prezes S. Zawiślak, dokonali wręczenia Odznaki Zasługi Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, którą  otrzymali:

ks. dr Robert Strus-Dyrektor Zespołu Szkół  Katolickich im. św. Ojca Pio w Zamościu

Pan Waldemar Wolanin– nauczyciel Zespołu Szkół Katolickich im. św. Ojca Pio w Zamościu

Pani Maria Kaliszczuk– Dyrektor  Zespół Szkół w Werbkowicach

Pani Anna Sadowska– nauczyciel w Zespole szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju

Pani Bożena Wolańczuk– nauczyciel w Zespole Szkół w Werbkowicach

Pani Anna Rojek– nauczyciel w Zespole Szkół Publicznych w Suścu

Pani Agnieszka Baraniecka– nauczyciel w II LO im. M. Konopnickiej w Zamościu

Pani Katarzyna Skubisz– nauczyciel w Zespole Szkół Ekonomicznych w Tarnogrodzie

Pani Aleksandra Skowron– nauczyciel w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. AK w Zamościu   

Pani Beata Chmura– Dyrektor II LO im. M. Konopnickiej w Zamościu

 

Po w/w aktach dekoracji miało miejsce uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród jego uczestnikom.

 

Dzieci i młodzież otrzymały:

– za zajęcie pierwszego miejsca:

– w kategorii Szkoła Podstawowa- Tablet Goclever R 76

– w kategorii Szkoła Gimnazjalna – Tablet Goclever R 76

-w kategorii Szkoła Ponadgimnazjalna- Tablet 7 Modecom Freetab 2096 Plus

 

– za zajęcie drugiego miejsca:

– w kategorii Szkoła Podstawowa- Dysk zewnętrzny Segate 500 GB

– w kategorii Szkoła Gimnazjalna- Dysk zewnętrzny Segate 500 GB

– w kategorii Szkoła Ponadgimnazjalna- Dysk zewnętrzny Segate 500 GB

 

– za zajęcie trzeciego miejsca:

– w kategorii Szkoła Podstawowa-  Ramkę cyfrową Braun 8”

– w kategorii Szkoła Gimnazjalna- Ramkę cyfrową Braun 8”

– w kategorii Szkoła Ponadgimnazjalna- Ramkę cyfrową Braun 8”

 

Wszyscy pozostali wyróżnieni uczestnicy konkursu otrzymali urządzenia do przenoszenia elektronicznych danych (pendrive). Ponadto wszyscy uczniowie, opiekunowie uczniów, Dyrekcje Szkół oraz członkowie komisji konkursowej dostali okolicznościowe dyplomy.


W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej nadesłanych 40 prac komisja konkursowa ustaliła następujące wyniki:

 

w kategorii szkół podstawowych:

I miejsce      – Diana Buć – SP im. AK w Kaczórkach, opiekun Elżbieta Zub

II miejsce     – Emilia Obirek  – ZS Publicznych w Suścu, opiekun Anna Rojek

III miejsce    – Pupiec Kamila  – SP im. AK w Kaczorkach, opiekun Elżbieta Zub

Wyróżnienia:

Dagmara Durka, Marta Jankowska, Małgorzata Łopocka, Wiktoria Tochman

 – SP Nr 2 im. H. Sienkiewicza w Zamościu, opiekun Wiesław Nowakowski

Kamil Krawczyk – ZS Publicznych w Suścu, opiekun Anna Rojek

Kinga Szykuła – ZS Podstawowych im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Krasnobrodzie, opiekun Elżbieta Zub


W kategorii szkół gimnazjalnych

I miejsce – Jan Garbuz   – ZS Nr 2, Gimnazjum Nr 1 im. A. Mickiewicza w Zamościu, opiekun Maria Łysakowska

II miejsce  –  Tomasz Adamczyk – Zespół Szkół w Werbkowicach, Gimnazjum im. Polskich Noblistów, opiekun Bożena Wolańczuk

III miejsce –  Krzysztof Łoza  – Zespół Szkół Katolickich, Katolickie Gimnazjum im. św. Ojca Pio w Zamościu, Waldemar Wolanin

Wyróżnienia:

Artur Trond – ZS Nr 3, Gimnazjum Nr 3 im. Ja Pawła II w Zamościu, opiekun Małgorzata Smolińska

Weronika Smyk, Aleksandra Smyk, Patrycja Błauciak – ZS Podstawowo-Gimnazjalnych im. S. Wyszyńskiego w Nabrożu-Kolonii – Gimnazjum, opiekun Joanna Ponikowska-Krawczyk

Kacper Chmarzyński – ZS Publicznych im. Ordynacji Zamoyskiej w Sabaudii, opiekun Grzegorz Gwozda

Agata Kwika  – ZS Katolickich,  Katolickie Gimnazjum im. św. Ojca Pio w Zamościu,  opiekun Waldemar Wolanin

Dominika Danielak, Natalia Kalita – Gimnazjum Publiczne im. Dzieci Zamojszczyzny w Skierbieszowie, opiekun Anna Szozda

Paulina Gałka, Piotr Durakiewicz, Angelika Letnianczyn, Grzegorz Reszczyński – ZS w Werbkowicach – Gimnazjum im. Polskich Noblistów, opiekun Bożena Wolańczuk

Karolina Kulanica – ZS Ogólnokształcących – Powiatowe Gimnazjum w Biłgoraju, opiekun Dorota Kleban

Wioletta Obirek – ZS Publicznych– Gimnazjum Publiczne w Suścu, opiekun Franciszek Kawa

 

W kategorii szkół  ponadgimnazjalnych

I miejsce – Szymon Lachowicz – Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska im. J. Zamoyskiego, LO w Zwierzyńcu, opiekun Urszula Kolman

II miejsce – Wioletta Konieczna  – ZS Ekonomicznych im. AK w Tarnogrodzie, opiekun Katarzyna Skubisz

III miejsce – Maciej Paluch  – ZS Ogólnokształcących , LO im. ONZ w Biłgoraju, opiekun Dorota Kleban

Wyróżnienia:

Anna Kusz, Klaudia Hyz  – ZS Zawodowych i Ogólnokształcących , Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie  w Biłgoraju, opiekun Anna Sadowska

Iwona Banach, Kinga Nadłonek – ZS Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. AK , IV LO w Zamościu, opiekun Aleksandra Skowron

Gabriela Cisek, Jakub Jerzyna  – II LO im. M. Konopnickiej  w Zamościu, opiekun Agnieszka Baraniecka

Bartłomiej Krajewski, Magda Makochon, Klaudia Steć – Bursa Międzyszkolna Nr 2 w Zamościu, opiekun monika Rebizant-Siwiło

Iwo Kłodziński  – ZS Nr 4 w Hrubieszowie – Technikum Agrobiznesu, opiekun Grażyna Mazurek

 

Wyniki powyższe ogłoszono w dniu 7 czerwca 2013r. podczas uroczystości, która zgromadziła ok. 200 uczestników. Nagrody, dyplomy w asyście żołnierzy AK- członków Prezydium Zarządu naszego Związku, wręczał Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Minister Jan Stanisław Ciechanowski oraz Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość poseł Sławomir Zawiślak. 

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu zakończyła projekcja filmu dokumentalnego- powstałego w ramach pracy ŚZŻAK O/ Zamość-  „Sahryń-Pamięć zapisana w kamieniu” , który został ponadto przekazany Dyrekcjom wszystkich szkół uczestniczących w konkursie dla celów dydaktycznych.

Po projekcji filmu organizatorzy zaprosili wszystkich uczestników uroczystości na  poczęstunek. 

Zaproszenie na uroczyste rozstrzygnięcie konkursu przyjął m.in. Minister Jan Ciechanowski, Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – współorganizator konkursu; Lubelskiego Kuratora Oświaty reprezentowała Pani Maria Gruszka-starszy wizytator Delegatury Kuratorium w Zamościu. Na uroczystości byli również obecni Weterani-żołnierze AK, członkowie Kół Rejonowych ŚZŻAK Okręg Zamość, dowódcę 3 Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu reprezentował por. Jacek Otręba, ks. płk Bogusław Romankiewicz-kapelan WP, Dyrektor Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Zamościu Bogdan Leszczuk, Dyrektorzy szkół uczestniczących w Konkursie, Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu reprezentowała Pani Alicja Piskorska.  Obecni byli także przedstawiciele samorządów Wójtowie m.in. Wójt Gminy Susiec Franciszek Kawa i pozarządowych organizacji niepodległościowych i kombatanckich.

Tegoroczna, czwarta już edycja konkursu historycznego „Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy” odbyła się dzięki współpracy naszego związku z Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, który także współfinansował jego organizację.

W imieniu Prezydium Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość  poseł Sławomir Zawiślak podziękował wszystkim za udzieloną pomoc w organizacji konkursu, także sponsorom tj. Prezes „Społem” PSS w Zamościu Pani Marii Wawrzaszek-Gruszka, Państwu Annie i Mieczysławowi Puszka z Zamościa.

Poseł podziękował także mediom za przekazywanie opinii publicznej informacji o naszym konkursie historycznym oraz innych inicjatywach oraz działaniach podejmowanych przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość. Zaprosił także wszystkich na przyszłoroczną edycję konkursu.


Info i fot. ŚZŻAK Okręg Zamość