Zamość: Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Światowego Związku Żołnierzy AK

Delegaci zaznaczyli duży wkład pracy por. Andrzej Jaroszyńskiego w nawiązaniu współpracy z 2. pułkiem rozpoznawczym im. mjra H. Dobrzańskiego „Hubala” w Hrubieszowie, która jest efektywnie realizowana w trakcie organizacji świąt i uroczystości na terenie Ziemi Hrubieszowskiej.

Reklamy

5 maja br. w sali konferencyjnej Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego  w Zamościu odbyła się konferencja prasowa członków Prezydium Zarządu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość z udziałem m.in: Prezesa, Posła na Sejm RP Sławomira  Zawiślaka, ppłka Zbigniewa Kruka, mjra Michała Kręglickiego, mjra Tadeusza Kopcia, por. Andrzeja Jaroszyńskiego, Mariana Derkacza.

W trakcie konferencji prasowej członkowie Prezydium Zarządu ŚZŻAK  O/ Zamość dokonali podsumowania   prowadzonej działalności  w latach 2011 – 2013r., poinformowali o planach organizacyjnych  Związku,  w tym podjętych działaniach na rzecz organizacji  uroczystości patriotyczno – religijnych związanych m.in. z 70. rocznicą bitwy z oddziałami UPA pod Posadowem, Rzeczycą, Podlodowem, Ulhówkiem i 70. rocznicą wyzwolenia Szczebrzeszyna przez oddział AK dowodzony przez Tadeusza Kuncewicza ps. „Podkowa”.

Reklamy

Przekazali również informacje o aktualnych władzach Związku, które zostały wybrane w czasie Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego, jaki odbył się 28 kwietnia br. w Zamościu. Udział w w/w Zjeździe wzięli delegaci z 23 kół rejonowych, reprezentujący około 600 członków ŚZŻAK Okręg Zamość funkcjonującego na terenie czterech powiatów Zamojszczyzny, powiatu krasnostawskiego i lubaczowskiego. Warto podkreślić wysoką frekwencję obrad –  z uprawnionych 87 delegatów na obrady przybyło 66 osób tj. 75,8%.

Obrady zjazdu rozpoczęły się zgodnie z ceremoniałem wojskowym od wprowadzenia sztandaru i odśpiewania Hymnu państwowego. Następnie minutą ciszy i modlitwą oddano hołd zmarłym w ostatnich latach Żołnierzom AK. Następnie kpt. T. Pilip odczytał decyzje Ministra Obrony Narodowej, na mocy których – na wniosek ŚZŻAK Okręg Zamość – mjr Zbigniew Kruk został awansowany do stopnia podpułkownika, a por. Stanisław Kozar do stopnia kapitana. Awansowanym w/w w asyście Prezesa S. Zawiślaka wręczył patenty oraz listy gratulacyjne, które przesłał na ich ręce gen. dyw. Andrzej Wasilewski. 

Zgodnie z przyjętą Ordynacją Wyborczą oraz Regulaminem Obrad delegaci wyłonili przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarzy oraz stosowne komisje do przeprowadzenia wyborów. Obradom przewodniczył por. Andrzej Jaroszyński i Pan Henryk Konstantynowicz. Zebrani wysłuchali bardzo obszernego sprawozdania z działalności Zarządu Okręgu Zamość Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Zamościu za lata ostatniej kadencji 2011 – 2013 przedstawionego przez Prezesa Sławomira Zawiślaka. Prezes wyraźnie w nim podkreślił, że konstruktywna współpraca Zarządu Okręgu z kołami rejonowymi, Kościołem Katolickim, WP, samorządami, szkołami, organizacjami pozarządowymi, sponsorami Związku, a nawet osobami prywatnymi przełożyła się na zrealizowanie wszystkich zaplanowanych patriotycznych przedsięwzięć upamiętniających wydarzenia zarówno z historii Polski, jak i historii Armii Krajowej na Zamojszczyźnie. Upamiętnienie wszystkich okresów walk niepodległościowych było i jest jednym z celów działalności Okręgu. Każdego roku organizowanych jest szereg uroczystości upamiętniających bohaterów walk w obronie ludności Zamojszczyzny. Fundowane są tablice i pomniki poświęcone poległym i pomordowanym żołnierzom AK. Koła angażują się również w fundowanie tablic, które są umieszczane na cmentarzach i w kościołach na terenie działalności kół.

Okręg działa szczególnie aktywnie w kierunku upowszechniania wiedzy o AK. Członkowie związku aktywnie uczestniczą w licznych spotkaniach z młodzieżą szkolną, organizowanych przez szkoły apelach, wieczornicach, akademiach, podczas których prezentują swoje wspomnienia z lat wojny i okupacji jak też przeżycia związane z losami żołnierzy AK po II wojnie światowej.

Szczególną dumą napawa, zorganizowana w tym roku, już 5 edycja konkursu historycznego adresowanego do młodzieży szkolnej wszystkich typów szkół z terenu działalności Związku, przypominającego czyn zbrojny żołnierzy Armii Krajowej działających na terenie Inspektoratu Zamojskiego.

W wystąpieniu przebijała też troska o los muzeum w Bondyrzu, na którego utrzymanie w godnych warunkach i stałe udostępnianie zwiedzającym brakuje środków finansowych. Prezes S. Zawiślak podziękował zebranym za dbałość o dobre imię żołnierzy Armii Krajowej w czasach, gdy jest ono nazbyt często oszczerczo szkalowane jak chociażby w niemieckim filmie „Nasze matki, nasi ojcowie” pokazywanym w Polsce, a ostatnio przez stację BBC w porze największej oglądalności. Przykładem działań przeciwstawiających się takiej praktyce w regionie niech będzie zdecydowana obrona przez nasz związek pamięci zasłużonych partyzantów Zamojszczyzny: Józefa Śmiecha ps. „Ciąg” oraz Zenona Jachymka ps. „Wiktor”  W celu przywrócenia godności i dobrego imienia Zenona Jachymka został zrealizowany film z udziałem naszych członków – żołnierzy AK pt. „ Sahryń pamięć zapisana w kamieniu” w reżyserii p. Ewy Szakalickiej. 11 grudnia 2012 roku Okręg we współpracy z Kołem AK w Komarowie zorganizował uroczystość patriotyczno – religijną z okazji setnej rocznicy urodzin Zenona Jachymka ps. „Wiktor” W czasie uroczystości uczestnicy mogli obejrzeć dwa filmy dokumentalne , wyżej wspomniany oraz „Wyrok śmierci”. Uroczystość uświetnił swoim występem Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego wykonując koncert pieśni patriotycznych. Kolejny przykład to proces wytoczony wobec wydawcy przewodnika „Śladami Żydów. Lubelszczyzna” o sprostowanie fałszywych informacji oskarżających partyzantów i ludność Uchań o zamordowanie  80 Żydów.

Podkreślona została b. dobra współpraca z Wojskiem Polskim, w tym m.in. z Garnizonem Miasta Zamość. Delegaci zaznaczyli duży wkład pracy por. Andrzej Jaroszyńskiego  w nawiązaniu współpracy z 2. pułkiem rozpoznawczym im. mjra H. Dobrzańskiego „Hubala” w Hrubieszowie, która jest efektywnie realizowana w trakcie organizacji świąt i uroczystości na terenie Ziemi Hrubieszowskiej.  

Delegaci jednomyślnie udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi, po czym przystąpiono do wyborów Prezesa, którym- jako jedyny zgłoszony z sali- przez aklamację został ponownie wybrany Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak. Następnie wybrano członków do Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz delegatów na Zjazd w Zarządzie Głównym Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Warszawie.

 

Zarząd

 1. kpt. Czesława Lesiuk
 2. por. Andrzej Jaroszyński – Młode Pokolenie
 3. ppłk Zbigniew Kruk
 4. mjr Tadeusz Kopeć
 5. mjr Michał Kręglicki
 6. kpt. Stanisław Kozar
 7. Marian Derkacz – Młode Pokolenie
 8. Józef Więcław – Młode Pokolenie
 9. Jerzy Marucha – Młode Pokolenie
 10. mjr Bronisław Malec
 11. Adela Muzyczuk – Młode Pokolenie


Komisja Rewizyjna:

Henryk Konstantynowicz, Stanisław Szozda, Franciszek Kawa, Jerzy Blicharz i Jan Lisiuk 

 

Sąd Koleżeński:

Marek Splewiński, Władysław Fidler, Józef Kowalski, Jolant Kusik, Andrzej Wojtyło

 

Delegaci na zjazd ŚZŻAK w Warszawie

 1. Andrzej Jaroszyński
 2. dr Ryszard Maleszyk
 3. Tomasz Książek    

Zastępcy delegatów: Marian Derkacz i Zofia Klocek.

 

Wszystkie głosowania odbyły się w sposób jawny. 

Po sprawozdaniach komisji czuwających na wyborami, zebranie zakończyło krótkie wystąpienie Prezesa, który najpierw podziękował za zaufanie, którym ponownie został obdarzony. Następnie poinformował o planach działalności Związku. Oprócz realizacji przyjętego, corocznego kalendarza uroczystości patriotycznych Związek podejmie nowe wyzwania takie m.in. jak:

 – organizacja 1 czerwca br. uroczystości upamiętniającej 70 rocznicę walk polsko-ukraińskich pod Posadowem, Podlodowem, Rzeczyca i Ulhówkiem, w trakcie której m.in. zostanie przedstawiona rekonstrukcja historyczna

– uczczenie 27 lipca tego roku w Szczebrzeszynie pamięci Tadeusza Kuncewicza ps. „Podkowa”,

– organizacja uroczystości sierpniowych w Biłgoraju i Hrubieszowie z udziałem zaproszonego Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

 

Prezes Zawiślak na koniec zaznaczył, iż siłą Związku w Okręgu jest aktywność zarówno pełnych energii żołnierzy AK, jak i coraz większej grupy członków związku z tzw. Młodego Pokolenia czujących się spadkobiercami odchodzącego już pokolenia żołnierzy AK. W latach 2011-2013 – w podziękowaniu za pracę w związku i pomoc dla związku wręczono 184 odznak za zasługi dla ŚZŻAK Okręg Zamość.

Podkreślił, że jest przekonany, że nasza praca przy wsparciu wspaniałych w/w przyjaznych środowisk sprawi, że zrealizowane zostaną wszystkie zaplanowane projekty służące krzewieniu  etosu AK.

Prezes Zawiślak podziękował także mediom regionalnym za wspaniałe wsparcie naszego Związku oraz innych, licznych organizacji pozarządowych, działających na rzecz krzewienia postaw patriotycznych wśród młodego pokolenia Polaków.

Członkowie Prezydium Zarządu ŚZŻAK O/ Zamość przekazali również do wiadomości opinii publicznej, wraz z zaproszeniem dla mieszkańców, informację o organizowanej przez Związek dnia 8 maja br. – we współpracy z 3 Batalionem Zmechanizowanym w Zamościu –  uroczystości 68 rocznicy odbicia więźniów- żołnierzy AK z więzienia w Zamościu przez oddział por. R. Szczura „ Urszuli”.