Zaproszenie do składania ofert w Gminie Hrubieszów

HrubieszówGmina Hrubieszów

Reklamy

Gmina Hrubieszów ogłosiła dwa zaproszenia do składania ofert na usługi integracji społecznej ze środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW).

Z PPWOW Gmina Hrubieszów otrzymała na lata 2007-2009 dotację w wysokości 549.090,52 zł z przeznaczeniem na realizację określonych usług.

Pierwsze zaproszenie dotyczy usług integracji społecznej dla osób starszych, dzieci i młodzieży oraz rodzin, polegających na organizacji spotkań i warsztatów międzypokoleniowych, jako alternatywnych form spędzania wolnego czasu, integrujących pokolenia społeczności wiejskiej w ramach różnego rodzaju inicjatyw kulturalno-rekreacyjnych oraz zajęć tematycznych. Zajęcia te mają być realizowane w postaci: warsztatów muzycznych, prowadzenia międzypokoleniowego zespołu śpiewaczego oraz międzypokoleniowego zespołu tanecznego. Zamówienie ma być realizowane w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 listopada 2009 r. Przeznaczono na nie kwotę 92.478,52 zł. Oferty muszą zostać złożone do dnia 29 grudnia 2008 r. do godz. 1200. Dla zainteresowanych przewidziano spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 18 grudnia 2008 r. w budynku Urzędu Gminy Hrubieszów o godz. 1000.

Natomiast drugie zaproszenie dotyczy usług integracji społecznej dla osób starszych, dzieci i młodzieży oraz rodzin, polegających na prowadzeniu międzypokoleniowego zespołu obrzędowego kultywującego dziedzictwo kulturowo-historyczne Gminy Hrubieszów. Zamówienie ma być realizowane w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca 2009 r. Przeznaczono na nie kwotę 45.000,00 zł. Termin składania ofert upływa w dniu 29 grudnia 2008 r. o godz. 1200. Dla zainteresowanych przewidziano spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 18 grudnia 2008 r. w budynku Urzędu Gminy Hrubieszów o godz.1100.

W obu przypadkach uprawnionymi podmiotami do złożenia ofert są:
1. Organizacje pozarządowe (NGOs)
2. Organizacje kościelne
3. Prywatni usługodawcy: firmy, osoby fizyczne, spółdzielnie socjalne,
4. Samorządy zawodowe, organizacje samorządu gospodarczego, izby rolnicze
5. Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, stowarzyszenia j.s.t. i im podległe jednostki organizacyjne.

Sekretarz Gminy Hrubieszów
(-) Tomasz Zająć

Hrubieszow 2008-12-17