Zaproszenie na XVI sesję Rady Powiatu

W dniu 28 czerwca 2012 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie przy ul. Narutowicza 34 odbędzie się XVI sesja Rady Powiatu.

Reklamy

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji.

2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego na plakat promujący rodzicielstwo zastępcze organizowanego pod patronatem Starosty Hrubieszowskiego.

4.    Wręczenie pucharów i dyplomów dla szkół za udział w XIV Biegu Herbowym.

5.    Przyjęcie porządku obrad.

6.    Przyjęcie protokołów z XIII sesji Rady Powiatu z dnia 17 maja 2012 r., XIV sesji Rady Powiatu z dnia 24 maja 2012 r., XV sesji Rady Powiatu z dnia 5 czerwca 2012 r.

7.    Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między sesjami.

8.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i podziale wyniku finansowego za rok 2011 Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie oraz informacja o realizacji kontraktu zawartego z NFZ na 2012 r.
–    wystąpienie Starosty,
–    dyskusja,
–    podjęcie uchwały.

9.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny realizacji inwestycji z wykorzystaniem środków unijnych w 2011 r. oraz informacji o zadaniach planowanych do realizacji.
–   wystąpienie Starosty,
–    dyskusja,
–    podjęcie uchwały.

10.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Harmonogramu Działań w ramach zamieszczonego w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Hrubieszowskiego „Programu na rzecz wyrównywania szans i integracji osób niepełnosprawnych na lata 2007 – 2012”.
–    wystąpienie Starosty,
–    dyskusja,
–    podjęcie uchwały.

11.    Rozpatrzenie propozycji zmian w budżecie powiatu na 2012 r.
–    wystąpienie Starosty,
–    dyskusja,
–    podjęcie uchwały.

12.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
–    wystąpienie Starosty,
–    dyskusja,
–    podjęcie uchwały.

13.    Interpelacje i  zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje.

14.    Wnioski i oświadczenia radnych.

15.    Zakończenie obrad.