Zaproszenie na XXIII sesję Rady Powiatu w Hrubieszowie

20 czerwca 2013 r. o godz. 10 00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie przy ul. Narutowicza 34 odbędzie się XXIII sesja Rady Powiatu.

Reklamy


Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji.

Reklamy

2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.    Prezentacja wybitnych osiągnięć edukacyjnych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Hrubieszowski.

4.    Wręczenie pucharów i dyplomów dla szkół za udział w XV Biegu Herbowym.

5.    Wręczenie wyróżnienia Bibliotekarz Roku 2012 Powiatu Hrubieszowskiego.

6.    Przyjęcie porządku obrad.

7.    Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Powiatu z dnia 25 kwietnia 2013 r. 

 
8.    Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między sesjami.

9.    Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu w Hrubieszowie z wykonania budżetu za 2012 rok.
–    wystąpienie Starosty,
–    dyskusja,
–    podjęcie uchwały.

10.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Hrubieszowie z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok. 
–    wystąpienie Starosty,
–    dyskusja,
–    podjęcie uchwały.

11.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i podziale wyniku finansowego za rok 2012 Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie oraz informacja o realizacji kontraktu zawartego z NFZ na 2013 r.
–    wystąpienie Starosty,
–    dyskusja,
–    podjęcie uchwały.

12.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny realizacji inwestycji z wykorzystaniem środków zewnętrznych w 2012 r. oraz informacji o zadaniach planowanych do realizacji.
–    wystąpienie Starosty,
–    dyskusja,
–    podjęcie uchwały.

13.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody na dokonanie wypowiedzenia wynikających z umowy o pracę warunków pracy i płacy radnego.
–    wystąpienie Starosty,
–    dyskusja,
–    podjęcie uchwały.

14.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania.
–    wystąpienie Starosty,
–    dyskusja,
–    podjęcie uchwały.

15.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
–    wystąpienie Starosty,
–    dyskusja,
–   podjęcie uchwały.

16.    Rozpatrzenie propozycji zmian w budżecie powiatu na 2013 r.
–    wystąpienie Starosty,
–    dyskusja,
–    podjęcie uchwały.

17.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany planu pracy Rady Powiatu w Hrubieszowie na 2013 r.
–    wystąpienie Przewodniczącego Rady,
–    dyskusja,
–    podjęcie uchwały.

18.    Interpelacje i  zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje.

19.    Wnioski i oświadczenia radnych.

20.    Zakończenie obrad.