Zatrzymano 7 obywateli Ukrainy

Brak pozwolenia na pracę i nielegalny pobyt to przyczyny zatrzymania przez funkcjonariuszy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej siedmiu Ukraińców.

Reklamy

 

23 lipca br. funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Białej Podlaskiej ujawnili i zatrzymali 6 obywateli Ukrainy wykonujących pracę bez wymaganych dokumentów oraz 1 obywatela Ukrainy nielegalnie przebywającego w Polsce.

W następstwie przeprowadzonej kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców, w gospodarstwie rolnym w m. Chotycze (powiat łosicki), funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Białej Podlaskiej zatrzymali sześciu nielegalnie pracujących Ukraińców.

Właściciel gospodarstwa rolnego, w którym przeprowadzono kontrolę zatrudniał cudzoziemców nie posiadających dokumentów pozwalających im na legalne wykonywanie pracy. W stosunku do zatrzymanych cudzoziemców Komendant Placówki w Białej Podlaskiej wszczął z urzędu postępowania administracyjne.

Za naruszenie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w stosunku do pracujących cudzoziemców i właściciela gospodarstwa zostaną skierowane wnioski o ukaranie do sądu.

Tego samego dnia w m. Radzyń Podlaski przeprowadzona została kontrola legalności pobytu, w wyniku której  zatrzymany został obywatel Ukrainy. W stosunku do cudzoziemca wszczęto postepowanie administracyjne w  sprawie zobowiązania do powrotu, w związku z nieopuszczeniem przez zatrzymanego terytorium RP, w terminie określonym w ustawie o cudzoziemcach.

 

 

źródło i fot. NOSG