Zawiadomienie o XXIX sesji Rady Gminy Horodło

HrubieszówHorodło

Reklamy

Dnia 30 grudnia 2009 roku o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Horodle odbędzie się XXIX Sesja Rady Gminy z następującym proponowanym porządkiem obrad:

***

1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie quorum

2. Przyjęcie porządku obrad

3. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji

4. Dyskusja oraz podjęcie uchwał w sprawach:
a/ zmian budżetu gminy na 2009 rok
b/ zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Kobło Kolonia
c/ zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
d/ ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009 oraz planu finansowego tych wydatków
e/ zatwierdzenia taryfy cen dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
f/ uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2010 rok
g/ uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania probelmów alkoholowych na 2010 rok
h/ uchwalenia zasad wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Horodło
i/ przyjęcia Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną
j/ przyjęcia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

5. Interpelacje i zapytania radnych

6. Sprawy różne

7. Zakończenie obrad

***

info
Krzysztof Ostapiuk
UG Horodło

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009