Zbieraj zużyte baterie i akumulatory

Polecamy Państwu najnowszą produkcję filmową Departamentu Rolnictwa na temat zbiórki zużytych baterii i akumulatorów.

Reklamy

Gospodarka odpadami

Głównym aktem prawnym regulującym gospodarkę odpadami jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 z późn. zm.). Ustawa określa zasady postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Podstawowe znaczenie ma zapobieganie powstawaniu odpadów, ograniczanie ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysk lub unieszkodliwianie odpadów.

Powstawanie odpadów staje się  coraz poważniejszym problemem  w skali światowej ze względu na rosnącą liczbę ludności, zwiększającą się produkcję dóbr konsumpcyjnych oraz  coraz szybszy postęp technologiczny, powodujący coraz krótszą „długość życia” niektórych grup produktów, szczególnie tych powszechnego użytku.

Dla osiągnięcia celów założonych w Polityce Ekologicznej Państwa oraz realizacji podstawowych zasad racjonalnej gospodarki odpadami a także stworzenia w kraju zintegrowanej sieci instalacji gospodarowania odpadami, na szczeblu krajowym i wojewódzkim opracowywane są plany gospodarki odpadami.

Na poziomie kraju politykę w zakresie gospodarki odpadami wyznacza Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 24 grudnia 2010 r., natomiast na poziomie województwa jest to „Plan gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2017″ uchwalony przez Sejmik Województwa Lubelskiego w dniu 30 lipca 2012 r.

„Plan gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2017″ dotyczy odpadów wytworzonych na obszarze województwa oraz przywożonych na jego obszar, w tym odpadów komunalnych, odpadów ulegających biodegradacji, odpadów opakowaniowych i odpadów niebezpiecznych. Dokument wyznacza cele z zakresu gospodarki odpadami obejmujące lata 2012 – 2017 oraz perspektywicznie okres 2018-2023.

W Planie województwo lubelskie podzielone zostało na 9 regionów gospodarki odpadami komunalnymi, w których określono instalacje regionalne oraz instalacje zastępcze służące zagospodarowaniu odpadów komunalnych.

Informacje o odpadach wytwarzanych i sposobach ich zagospodarowania  na terenie województwa lubelskiego gromadzone są w wojewódzkiej bazie danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami, prowadzonej przez Marszałka Województwa Lubelskiego.


Strona internetowa Ministerstwa Środowiska

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przyjęta przez Sejm w dniu 1 lipca 2011 r. wprowadza cały szereg istotnych zmian do systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Nakłada nowe obowiązki na samorządy, podmioty odbierające odpady komunalne oraz na właścicieli nieruchomości.

Ministerstwo Środowiska, aby pomóc we wdrażaniu nowych przepisów uruchomiło stronę http://www.mos.gov.pl/komunalne/. Znajdą na niej Państwo zarówno obowiązujące, jak i projektowane akty prawa związane z gospodarką odpadami komunalnymi oraz ich interpretacje jak również odpowiedzi na najczęściej kierowane do ekspertów Ministerstwa Środowiska pytania.  Zachęcamy do zapoznania się z ww. stroną internetową i korzystanie z zamieszczonych na niej materiałów.

 

Źródło: lubelskie.pl