Zwalczanie wścieklizny zwierząt na części terenu gmin Mircze i Hrubieszów

Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na części terenu gmin Mircze i Hrubieszów.

Reklamy

ROZPORZĄDZENIE NR 1
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W HRUBIESZOWIE

z dnia 28 stycznia 2013 r.

w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na części terenu gmin Mircze i Hrubieszów.

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, pkt 3 lit. b, pkt 4, pkt 6, pkt 8, pkt 10 i ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004
r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 372 i Nr 78, poz. 513) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się obszar zagrożony wścieklizną zwierząt na części terenu gmin Mircze i Hrubieszów obejmujący miejscowości: Modryń, Mircze, Marysin, Borsuk, Łasków, Górka Zabłocie, Szychowice, Cichobórz, Mieniany, Masłomęcz, Dąbrowa, Modryniec, Miętkie, Ameryka, Smoligów i oznacza się go tablicami ostrzegawczymi o treści: „UWAGA! Obszar zagrożony wścieklizną zwierząt”. Obszar zagrożony ograniczony jest:

od strony północnej drogą od miejscowości Masłomęcz przez Mieniany do miejscowości Cichobórz,
od strony wschodniej drogą od Cichobórza przez Górkę Zabłocie do Smoligowa,
od strony południowej drogą od Smoligowa do miejscowości Miętkie,
od strony zachodniej od miejscowości Miętkie wzdłuż granicy lasu przez miejscowość Dąbrowa do Masłomęcza.

§ 2. W obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 1 wprowadza się zakazy i nakazy.

Nakazuje się:

trzymanie psów na uwięzi, a kotów w zamknięciu;
przeprowadzenie odstrzału sanitarnego lisów wolno żyjących na zasadach określonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Hrubieszowie;
przy drogach publicznych wywiesić tablice ostrzegawcze o których mowa w § 1;
poddanie psów doszczepieniu ochronnemu przeciwko wściekliźnie.

Zakazuje się:

urządzania wszelkich polowań oraz odłowów zwierzyny łownej;
pozostawiania zwierząt gospodarskich i domowych na pastwiskach, w okólnikach i na wybiegach bez nadzoru;
przywozu i wywozu psów i kotów oraz innych zwierząt wrażliwych na wściekliznę w charakterze zwierząt towarzyszących z terenu i na teren obszaru zagrożonego bez uzyskania uprzedniego urzędowego zezwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Hrubieszowie.

§ 3. Do wykonania nakazów wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 2 zobowiązuje się Przewodniczącego Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Zamościu, a do wykonania nakazów wymienionych w § 2 ust.1 pkt 3 zobowiązuje się Wójtów Gmin Mircze i Hrubieszów.

§ 4. Zakazy i nakazy, o których mowa w § 2, obowiązują mieszkańców i osoby przebywające czasowo na terenie, a także właścicieli, użytkowników i zarządców gruntów, służbę leśną, zarządców i dzierżawców obwodów łowieckich.

§ 5. Wójtowie Gmin Mircze i Hrubieszów powiadomią ludność o zakazach i nakazach wynikających z niniejszego rozporządzenia.

§ 6. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w lokalnych środkach masowego przekazu, rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń Urzędów Gmin Mircze i Hrubieszów oraz w miejscowościach (sołectwach) na obszarze zagrożonym.

§ 7. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Hrubieszowie
Ryszard Kern


Uzasadnienie

W związku ze stwierdzeniem w dniu 22 stycznia 2013 r. przypadku wścieklizny u martwego lisa dzikiego znalezionego przy gospodarstwie Pana Józefa Ożgi zamieszkałego w miejscowości Modryń zachodzi konieczność wydania niniejszego rozporządzenia dla zapobieżenia rozprzestrzenianiu się tej choroby i ochrony zdrowia ludzi.

Wścieklizna jest zakaźną chorobą zwierząt, podlegającą obowiązkowi zwalczania z mocy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych groźną dla ludzi i zwierząt. W przypadku stwierdzenia należy podjąć radykalne kroki w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się choroby. Zakaz polowań i odłowów określony w § 2 ust.2 pkt l rozporządzenia ma na celu ochronę ludzi przed przypadkowym zakażeniem podczas kontaktu z ewentualnie chorymi pozyskanymi zwierzętami. Ustanowiony w § 2 ust.2 pkt 3 zakaz przywozu i wywozu psów i kotów oraz innych zwierząt wrażliwych na wściekliznę w charakterze zwierząt towarzyszących z terenu obszaru zagrożonego bez uzyskania uprzedniego urzędowego zezwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Hrubieszowie ma na celu minimalizowanie możliwości rozwleczenia choroby poza obszar zagrożony. Wprowadzony w § 2 ust.1 pkt l nakaz trzymania psów na uwięzi, a kotów w zamknięciu i w § 2 ust. 2 pkt 2 zakaz pozostawiania zwierząt gospodarskich i domowych na pastwiskach, w okólnikach i na wybiegach bez nadzoru ma na celu jak największe ograniczenie możliwości kontaktu zwierząt domowych ze zwierzętami wolno żyjącymi, zaś doszczepienie psów stanowi dodatkową ochronę przed rozwojem choroby (doszczepieniu podlegają zwierzęta nie zaszczepione z różnych przyczyn np. choroba, ciąża). Wynikający z § l ust.1 pkt 3 obowiązek rozwieszenia ogłoszeń „ UWAGA! Obszar zagrożony wścieklizną zwierząt ” ma na celu ostrzeżenie osób wjeżdżających na teren zagrożony o występującym niebezpieczeństwie zakażenia wścieklizną.


MAPA: