III Bieg Gotów – zmiana formy i terminu

Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hrubieszowie informuje, że trwa budowa obwodnicy miasta Hrubieszowa krzyżującej się z trasą biegu Masłomęcz – Hrubieszów. Prowadzona inwestycja utrudnia nam uzyskanie pozwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny.

Reklamy

W związku z powyższym planowany na dzień 09.09.2012r III Bieg „Szlakiem Gotów” odbędzie się w zmienionej formie na terenie stadionu miejskiego i przyległego parku w dniu 12.09.2012r. 


REGULAMIN

III Międzynarodowego Biegu „Szlakiem Gotów”

organizowanego na terenie stadionu miejskiego w Hrubieszowie

 

Organizator:

Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hrubieszowie

 

Współorganizatorzy:

Rada i Burmistrz Miasta Hrubieszów

Rada i Wójt Gminy Hrubieszów

Masłomęcka „Wioska Gotów”

Stowarzyszenie „Hrubieszów na rowerach”

 

Termin i miejsce:

12.09.2012 rok /środa/, Hrubieszów: stadion i teren parku

biegi młodzieżowe – stadion miejski /HOSiR/ – godz 11:00

start do biegu głównego /5 km/ – stadion miejski – godz 13:00

 

Uczestnictwo:

W biegach prawo startu mają wszyscy zawodnicy posiadający ważne badania lekarskie. Młodzież szkolna startuje pod opieką nauczycieli bądź prawnych opiekunów. W biegu głównym udział biorą zawodnicy urodzeni w roku 1996 i starsi.

 

Zgłoszenia:

Przyjmowane będą pisemnie, telefonicznie, indywidualnie i pocztą elektroniczną do dnia 10.09.2012r. do godz 15:00 na adres: Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Ciesielczuka 2, 22-500 Hrubieszów, tel/fax 084-6962381, email: hosir@op.pl

W dniu zawodów zgłoszenia przyjmowane będą osobiście w biurze zawodów mieszczącym się w Hali HOSiR /w godz.9.00 -11.00/.

Wpisowe: Wpisowe nie będzie pobierane.

 

Nagrody w biegu głównym:

KOBIETY

I miejsce nagroda rzeczowa + dyplom

II miejsce nagroda rzeczowa + dyplom

III miejsce nagroda rzeczowa + dyplom

IV miejsce nagroda rzeczowa + dyplom

V miejsce nagroda rzeczowa + dyplom

MĘŻCZYŹNI

I miejsce nagroda rzeczowa + dyplom

II miejsce nagroda rzeczowa + dyplom

III miejsce nagroda rzeczowa + dyplom

IV miejsce nagroda rzeczowa + dyplom

V miejsce nagroda rzeczowa + dyplom

 

Nagrody w biegach młodzieżowych:

miejsca od I – III dyplomy + upominki

 

Uwagi Końcowe:

  1. Za ubezpieczenie zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków odpowiedzialne są szkoły, kluby i instytucje zgłaszające zawodników do imprezy. Zawodnicy niezrzeszeni ubezpieczają się we własnym zakresie.

  2. W sprawach spornych nie ujętych w niniejszym regulaminie decydują sędzia główny oraz bezpośredni organizator.

     

PROGRAM IMPREZY

BIEGI MŁODZIEŻOWE

10:00 – 100m – Przedszkolaki Dz

10:10 – 100m – Przedszkolaki Ch

10:20 – 600m – 2002r i mł. Dz

10:30 – 600m – 2002r i mł. Ch.

10:40 – 600m – 2001-2000 Dz

10:50 – 600m – 2001-2000 Ch

11:00 – 600m – 99-98 Dz

11:10 – 600m – 99-98 Ch

11:20 – 600m – 97-96 Dz

11:30 – 1000m – 97-96 Ch

11:40 – 600m – 95-94 Dz

11:50 – 1000m – 95-94 Ch

 

BIEG GŁÓWNY – 5 km/bieżnia/

13:00 start Biegu Głównego: Hrubieszów – stadion miejski

13:00 – 13:30 alejki asfaltowe w parku przyległym do stadionu

13:30 – 14:00 Hrubieszów – stadion – meta)

14:00 – 14:15 uroczyste zakończenie imprezy – wręczenie nagród

 


 

KARTA STARTOWA – BIEGI MŁODZIEŻOWE

 

Imię i nazwisko zawodnika/czki    ………………………………………………….

Rok urodzenia    …………………….      dystans    ……………………………….

Szkoła………………………………………………………………………………………..

Imię i Nazwisko nauczyciela/opiekuna ……………………………………………