Jak powstrzymać degradację sportu

Kolejne pytanie, które zadałem komitetom wyborczym brzmiało – Ca zamierzają Państwo zrobić w sprawie degradacji hrubieszowskiego sportu?

Reklamy

u>KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci

Co zamierzają Państwo zrobić w sprawie degradacji hrubieszowskiego sportu?

W programie Lewicy i Demokratów zwracamy uwagę na „bezradność w zmaganiach z problemami hrubieszowskiego sportu” i dlatego proponujemy m.in.:
1). stworzenie warunków dla budowy atrakcyjnej i profesjonalnej oferty sportowej, jako jednej z dźwigni skutecznej promocji miasta,
2). stypendia sportowe dla najlepszych sportowców hrubieszowskich klubów, oraz
3). rozbudowę i modernizację bazy sportowej.

Aby mógł być zrealizowany pierwszy z warunków należy jak najszybciej zmienić zasady funkcjonowania hrubieszowskich klubów sportowych, a szczególnie MKS „Unia”. Działacze klubów muszą zdać sobie sprawę, że funkcjonują w strukturach stowarzyszeń, czyli w strukturach samodzielnych podmiotów życia publicznego i ponoszą osobiście odpowiedzialność za wyniki ich pracy. W tym przypadku, sportowej. Samorządowcy, od Burmistrza Miasta do szeregowego radnego muszą zrozumieć, że nie mają żadnych uprawnień do ręcznego sterowania klubami i narzucania im czegokolwiek. Normą musi się stać, że o sprawach klubów decydują ich zarządy. Również w takich sprawach, jak zatrudnienie szkoleniowców, pozyskiwanie i szkolenie zawodników, organizacja zawodów i imprez sportowych. Zadaniem i obowiązkiem samorządu miasta – Burmistrza i Rady Miejskiej – musi być natomiast systematyczna dbałość o stwarzanie warunków finansowych i bazowych dla hrubieszowskiego sportu oraz budowanie wokół i dla niego przyjaznej atmosfery. Dobra organizacja grubieszowskiego sportu będzie jedną z podstawowych przesłanek do jego uzdrowienia.

Propozycja stypendiów sportowych dla najlepszych sportowców nie jest dla nas inicjatywą nową, bowiem to lewicowe władze powiatu hrubieszowskiego w 1999 roku projekt stypendiów sportowych wypłacanych z budżetu powiatu przygotowały i wdrożyły do realizacji. Są one wypłacane najlepszym sportowcom do dzisiaj. Stypendia finansowane z budżetu miasta będą wsparciem dla sportowców hrubieszowskich i uzupełnieniem systemu stypendiów powiatowych. Powinne one stać się także zachętą dla młodych sportowców do doskonalenia się w sportowym rzemiośle i osiągania coraz lepszych wyników.

W zakresie poprawy bazy sportowej w Hrubieszowie, proponujemy przede wszystkim:
– budowę basenu przy Szkole Podstawowej Nr 2
– dokończenie budowy hali sportowej na stadionie miejskim, przy której przez okres ostatnich dwóch kadencji (8 lat!) nie zrobiono nic w tym kierunku oraz
– modernizację obiektów stadionu miejskiego,
a także
– stworzenie infrastruktury i zaplecza do uprawiania sportów i turystyki wodnej (należy wreszcie zacząć wykorzystywać walory naszych rzek, Bugu i Huczwy).Walorów, które przyciągają coraz więcej turystów z Polski i Europy, niestety my jakoś nie potrafimy dostrzec i zagospodarować.

Z.Kosakowski

Odpowiedź na poprzednie pytanie, które nadesłał
KWW "Odpowiedzialny Samorząd"

Jak będziemy pozyskiwać fundusze europejskie?

1. Aplikując do programów operacyjnych, inicjatyw wspólnotowych i o fundusze strukturalne, zgodnie z Narodowym Planem Rozwoju 2007-2013

– Uczestnicząc w Inicjatywie Wspólnotowej EQUAL, która jest częścią strategii Unii Europejskiej i ma na celu tworzenie większej liczby miejsc pracy oraz przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji i nierówności na rynku pracy.

– Uczestnicząc w Inicjatywie Wspólnotowej INTERREG finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF), której zadaniem jest wspieranie współpracy przygranicznej, międzynarodowej i międzyregionalnej zarówno na zewnętrznych, jak i wewnętrznych granicach Unii.

– Korzystając z Sektorowych Programów Operacyjnych , m.in. Rozwój Zasobów Ludzkich , którego głównym celem jest "budowa otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy".

Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw, który określa cele, priorytety i działania dotyczące realizacji polityki w zakresie przedsiębiorczości i innowacyjności, ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

– Korzystając ze środków Zintegrowanego Program Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), którego celem jest tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji, sprzyjanie długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jako spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z UE.

2. Prowokując a zarazem wspierając podległe jednostki do pisania projektów, tworzenia koalicji, udziału w szkoleniach dotyczących zarządzania projektami.

3. Szeroką współpracę z organizacjami pozarządowych, wspieranie oraz zabezpieczanie środków finansowych na wkłady własne do projektów.

4. Powołanie Rady Organizacji Pozarządowych, która prowadziłaby stałą koordynację współpracy samorządu i NGO, pomagając jednocześnie w wyszukiwaniu możliwości i wypełnianiu wniosków.

KWW "Odpowiedzialny Samorząd"