Priorytety Ministerstwa Sportu i Turystyki na lata 2014 – 2015

Dnia 24 stycz­nia 2014 roku od­by­ła się w Mi­ni­ster­stwie Spor­tu i Tu­ry­sty­ki konferen­cja pra­so­wa pochodzącego z Urzędowa koło Kraśnika mi­ni­stra An­drzeja Bier­nata, któ­ry wska­zał klu­czo­we ob­sza­ry, któ­ry­mi bę­dzie zaj­mo­wał się re­sort w dwóch ko­lej­nych la­tach. Czy Hrubieszów i powiat hrubieszowski coś na tym skorzysta, to czas pokaże…

Reklamy

 

Priorytety MSiT na lata 2014-2015

– działania na rzecz zwiększenia aktywności fizycznej Polaków,

– podniesienie poziomu polskiego sportu wyczynowego,

– walka z zagrożeniami dla uczciwości rywalizacji sportowej,

– bezpieczeństwo imprez masowych,

– wyrównywanie szans w dostępie do sportu,

– obiekty sportowe bliskie obywatelowi,

– promocja kraju i sportu przez organizację wielkich wydarzeń sportowych,

– a także wzrost znaczenia turystyki jako dziedziny gospodarki to główne priorytety Andrzeja Biernata, Ministra Sportu i Turystyki na dwa kolejne lata.

 

Sport skupia uwagę opinii publicznej zwykle przy okazji wielkich imprez sportowych, meczów naszych narodowych drużyn. Jednak sport to nie tylko emocje i medale, ale także jego znaczenie społeczne, edukacyjne i gospodarcze – rozpoczął konferencję prasową Minister Andrzej Biernat.

Minister Sportu i Turystyki wskazał na kluczowe obszary, którymi będzie zajmował się resort w dwóch kolejnych latach. Są to:

– sport dla wszystkich,

– sport wyczynowy,

– infrastruktura sportowa,

– walka z zagrożeniami dla sportu,

– organizacja wielkich wydarzeń sportowych

– oraz turystyka.

 

– Jestem zwolennikiem prowadzenia projektów horyzontalnych, angażujących i integrujących wiele środowisk dla osiągnięcia wspólnego celu. Chcę stworzyć szeroką koalicję rządowo-samorządową na rzecz rozwoju sportu – dodał Minister Sportu i Turystyki.

 

W roku 2014 zostaną wprowadzone trzy nowe programy:

– Narodowy Program Upowszechniania Lekkiej Atletyki,

– Program Upowszechniania Sportów Zimowych

– oraz projekt Aktywności Sportowej Seniorów.

 

– Z myślą o seniorach zaczynamy współpracę z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej, włączając się w rządowy program ASOS – Aktywizacji Osób Starszych. Będziemy wspierać działania na rzecz promocji aktywności ruchowej w środowiskach senioralnych w szczególności z wykorzystaniem sieci Uniwersytetów Trzeciego Wieku – kontynuował Minister Biernat.

Ponadto wdrażane będą projekty dotąd prowadzone w pilotażu:

– Mały Mistrz,

– Multisport,

– Umiem Pływać

– oraz Nasz Orlik.

 

W obszarze infrastruktury w kolejnych latach zostaną ograniczone wielkie inwestycje o znaczeniu strategicznym na rzecz obiektów bliskich obywatelowi, infrastrukturę przyszkolną czy klubową. Zostanie rozpoczęty także pogram budowy treningowych hal tenisowych w 16 województwach.

 

– Rok 2014 to rok wielkich wydarzeń sportowych w naszym kraju. Najpierw

Halowe Mistrzostwa Świata w Lekkiej Atletyce,

Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn,

Mistrzostwa Świata w żeglarskiej klasie Laser

oraz Mistrzostwa Świata w Pięcioboju Nowoczesnym.

 

W lipcu 2014 MKOl zdecyduje także czy Kraków będzie miastem–kandydatem ZIO 2022. Euro 2012 pokazało ogromne znaczenie sportu dla promocji Polski i istotny czynnik przyspieszenia gospodarczego, szczególnie widoczny w turystyce. Stąd priorytetowo traktujemy organizację wielkich imprez sportowych w naszym kraju – dodał Andrzej Biernat.

 

Ostatnim, ale nie mniej ważnym obszarem będzie turystyka i wzrost jej znaczenia jako dziedziny gospodarki. – Wzrasta znaczenie turystyki w tworzeniu PKB w Polsce. W 2012 r. wyniosło ono 6%, a wydatki w gospodarce turystycznej były szacowane na 96,4 mld zł. Dodatkowo turystyka aktywizuje inne sektory gospodarki poprzez wydatki pośrednie i wpływa na wzrost zatrudnienia. Szacuje się, iż jedno miejsce pracy w sektorze turystycznym tworzy 3-4 miejsca pracy w branżach okołoturystycznych – podsumował Minister Sportu i Turystyki.

 

 

Wikipedia

Andrzej Zbigniew Biernat

(ur. 11 sierpnia 1960 w Urzędowie) – polski polityk, nauczyciel, poseł na Sejm V, VI iVII kadencji, od 2013 minister sportu i turystyki.


Życiorys

Ukończył studia na Wydziale Pedagogiki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie z tytułem zawodowym magistra pedagogiki. Odbył podyplomowe studia w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu w zakresie organizacji i zarządzania sportem.

Od 1988 do 1996 pracował jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Konstantynowie Łódzkim. Był jednym z współtwórców, a do 1996 dyrektorem Centrum Sportu i Rekreacji w tym mieście.

W 1997 wstąpił do ROP. Był wiceprzewodniczącym jego struktur w Łodzi. Z partii odszedł w 1999. W 2005 z listy Platformy Obywatelskiej został wybrany posłem V kadencji w okręgu sieradzkim. W wyborach parlamentarnych w 2007 po raz drugi uzyskał mandat poselski, otrzymując 36 278 głosów. Po raz trzeci został posłem wwyborach parlamentarnych w 2011 roku kiedy został wybrany startując z listyKomitetu Wyborczego Platformy Obywatelskiej i uzyskując 25 721 głosów[1].

27 listopada 2013 przez prezydenta Bronisława Komorowskiego został powołany na urząd ministra sportu i turystyk.

 

 

Źródło – MSiT, opracował – mak