Rusza Hrubieszowska Akademia Sportu Dzieci i Młodzieży

Miejski Klub Sportowy „Unia” Hrubieszów rozpoczął realizację projektu pt. „Hrubieszowska Akademia Sportu Dzieci i Młodzieży”.

Reklamy

Projekt współfinansowany jest (część śodków stanowią środki własne klubu) w ramach konkurs Nr 1/SPPW/NGO/2013 „Od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania” przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Całkowita wartość projektu wynosi 54.915,00 zł. i składa się na nią; dotacja z funduszy szwajcarskich – 49.423,50 zł., środki własne klubu – 4.491,50 zł. oraz wkład rzeczowy partnera (praca wolontariuszy oraz nieodpłatne udostępnienie miejsca na stronie internetowej celem promocji podregionu Gotania) – 1.000,00 zł.

Przedmiotem projektu pt. „Hrubieszowska Akademia Sportu Dzieci i Młodzieży” będzie zorganizowana forma szkolenia sportowego dzieci z hrubieszowskich szkół podstawowych. Szkoleniem objętych zostanie 90 osób (dziewcząt i chłopców) w wieku 7 – 10 lat.

Nabór dzieci do tej grupy zostanie przeprowadzony przez kadrę szkoleniową projektu w okresie od 20 do 31 sierpnia br., w porozumieniu z rodzicami oraz koordynatorem projektu na podstawie złożonych przez rodziców zgłoszeń – deklaracji zgody, których druki będą zawarte w przygotowywanych ulotkach oraz są do pobrania na naszej stronie internetowej.

Bezpośredni beneficjenci „Akademii…” na pierwszym etapie realizacji projektu będą uczestniczyć w zajęciach ogólnorozwojowych, które pozwolą na rozpoznanie ich indywidualnych zainteresowań i możliwości oraz zainteresowanie określoną dziedziną sportu. W etapie II będzie prowadzone szkolenie sportowe dzieci w kierunku dyscyplin uprawianych w klubie MKS Unia, tj. piłki nożnej, podnoszenia ciężarów i lekkiej atletyki. Zajęcia z dziećmi w „Akademii …” w ostatnim, III etapie szkolenia będą mieć za zadanie, określenie ostatecznych predyspozycji sportowych poszczególnych członków grupy oraz zakwalifikowania ich do sekcji sportowych prowadzonych przez klub, gdzie będą mogli nadal uczestniczyć w szkoleniu sportowym, a po pewnym czasie także w rywalizacji sportowej.

Dzieci objęte szkoleniem sportowym w ramach „Akademii… ” zostaną podzielone na 6 grup po 15 osób. Każda grupa będzie miała w tygodniu 2 godziny zajęć sportowych. Zajęcia sportowe z dziećmi prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę szkoleniową z odpowiednimi kwalifikacjami w ilości 3 osób, zatrudnioną przez klub.

Dla uczestników projektu zakupimy m.in. obuwie sportowe i koszulki z logo Gotania oraz obejmiemy ich ubezpieczeniem od skutków NNW, a dla potrzeb realizacji projektu zakupimy m.in. sporo sprzętu sportowego.


Wzór zgłoszenia-deklaracji zgody

pobierz » 

ZGŁOSZENIE – DEKLARACJA ZGODY


Ja niżej podpisana/podpisany …………………………………………………

                                                       /imię i nazwisko rodzica/

zgłaszam córkę/syna ……………………………………………

                                       /imię i nazwisko/

ur. ………………… 20…… r. w ……………………………


zam. ……………………………………………………………………………..


do uczestnictwa w projekcie „Hrubieszowska Akademia Sportu Dzieci i Młodzieży”, realizowanego przez MKS „Unia” Hrubieszów i wyrażam zgodę na udział córki/syna w zajęciach sportowych realizowanych przez „Akademię …..” w okresie od 01.09.2013 r. do 31.08.2014 r.

Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych córki/syna dla potrzeb realizacji projektu. 


……………………………………………………………………

/czytelny podpis rodzica/

Zgłoszenie-deklarację zgody należy złożyć w biurze MKS „Unia” Hrubieszów ul. Ciesielczuka 2, 22-500 Hrubieszów