Walne zebranie Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy serdecznie zaprasza wszystkich, którym na sercu leży dobro sportu szkolnego w powiecie hrubieszowskim, na Nadzwyczajne Walne Wyborcze Zebranie Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego, które odbędzie się w czwartek 17 grudnia 2015 roku o godz 14:30 w Zespole Szkół nr 2 (Staszic) w Hrubieszowie przy ul. 3 Maja 1.

Reklamy


W wypadku nie zgromadzenia się wymaganej liczby członków w pierwszym terminie, drugi termin wyznaczono na godz. 14:45.

 

Proponowany porządek obrad:

Reklamy

1. Otwarcie zebrania, wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku zebrania.

3. Przedstawienie przez zarząd sprawozdania z działalności Związku w latach 2013 – 2015 oraz sprawozdania finansowego z działalności Związku w latach 2013 – 2015.

4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Hrubieszowie w latach 2013 – 2015.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Związku.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności zarządu Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Hrubieszowie.

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi za działalność w latach 2013 – 2015.

8. Zgłaszanie kandydatów do Zarządu PSZS oraz Komisji Rewizyjnej.

9. Wybór Komisji Skrutacyjnej i uchwalenie metody głosowania.

10. Głosowanie i ogłoszenie wyników wyborów.

11. Wybór kandydatów na Zjazd LW SZS.

12. Dyskusja i wolne wnioski.

13. Zakończenie obrad.

 

 

PSZS Hrubieszów