Wyniki finansowe Miejskiego Klubu Sportowego Unia Hrubieszów w roku 2015

Przychody z działalności klubu za 2015 r. wyniosły ogółem – 340.969,86 zł. z tego 316.707,50 zł. z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego oraz 24.262,00 zł. z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego.

Reklamy

 

Na przychody z działalności nieodpłatnej złożyły się:

– dotacje Gminy Miejskiej Hrubieszów 269.900,00 zł.

– dofinansowanie systemu sportu młodzieżowego MSiT 26.600,00 zł.

– składki członkowskie członków klubu 1.036,00 zł.

– odpisy 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych 3.350,50 zł.

– dobrowolne wpłat na działalność statutową klubu 8.500,00 zł.

– nagroda OZPN za awans drużyny seniorów do IV Ligi 4.000,00 zł.

– wpływy z organizacji turniejów 1.980.00 zł.

– refundacja wynagrodzenia przez PFRON 1.341,00 zł.


Na przychody z działalności odpłatnej złożyły się natomiast:

– przychody ze sprzedaży biletów na mecze piłkarskie 13.862,00 zł.

– dopłaty do zgrupowania sportowego 10.400,00 zł.

Przychody finansowe, czyli odsetki bankowe wyniosły zaledwie 0,36 zł.


Koszty działalności klubu w 2015 r. zamknęły się kwotą 339.300,68 zł., w tym koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej wyniosły 314.985,93 zł. oraz działalności odpłatnej 24.314,75 zł.


Wydatki klubu w ramach działalności nieodpłatnej przeznaczono na: 

– zakup sprzętu sportowego i materiałów 8.930,96 zł.

– pokrycie kosztów organizacji imprez /przejazdy, opłaty statutowe, wyżywienie, obsługa sędziowska 135.497,26 zł.

– wynagrodzenia wraz z ubezpieczeniem społecznym 114.138,21 zł.

– stypendia sportowe 56.249,50 zł.

– prowizje bankowe 170,00 zł.


Wydatki klubu w ramach działalności odpłatnej przeznaczono na:

– koszty delegacji sędziowskich i organizację imprez sportowych 9.617,74 zł.

– zakup sprzętu sportowego i materiałów 2.738,06 zł.

– dopłatę do zgrupowania sportowego 10.400,00 zł.

– dopłatę do wynagrodzenia wraz z ubezpieczeniem społecznym 1.558,95 zł


Wynik finansowy netto ogółem zamknął się kwotą 1.669,18 zł., a stan środków pieniężnych w banku na koniec 2015 r. wyniósł 11.349,41 zł. 


Dotacja Gminy Miejskiej Hrubieszów wynosząca w 2015 r. 269.900,00 zł. przeznaczona została na finansowanie działalności:

– sekcji piłki nożnej 195.192,33 zł.

– sekcji podnoszenia ciężarów 41.799,86 zł.

– sekcję lekkiej atletyki 29.999,20 zł.

– obsługę realizacji zadania publicznego 2.908,61 zł.


Kwota 16.600,00 zł. otrzymana z LUS za wyniki uzyskane w 2015 r. w szkoleniu młodzieży przeznaczona została na:

– wynagrodzenie kadry szkoleniowej 6.300,00 zł

– przejazdy zawodników i kadry szkoleniowej 6.141,33 zł.

– zakwaterowanie i wyżywienie zawodników i szkoleniowców 1.450,00 zł.

– zakup sprzętu sportowego 693,54 zł.


Z Lubelskiej Unii Sportu (LUS) klub otrzymał ponadto kwotę 10.000,00 zł na realizację programu „Ścieżka Olimpijska – Lubelskie”, w ramach której przygotowywana była do Igrzysk Olimpijskich w Rio Ewa Usowska-Mizdal. Kwotę tę wydatkowano na:

– płace kadry szkoleniowej 4.800,00 zł

– przejazdy zawodniczki i kadry szkoleniowej 1.683,54 zł

– zakwaterowanie i wyżywienie zawodniczki i kadry szkoleniowej 600,00 zł

– opłaty wpisowe, startowe, licencje zawodniczki, trenerskie i klubowe 90,00 zł

– zakup sprzętu sportowego 2.826,46 zł.źródło: mksuniahrubieszow.pl