XVI Ogólnopolski Cukrowniczy Bieg Uliczny

HrubieszówWerbkowice

Reklamy

W dniu 26 kwietnia 2009 roku (niedziela) w Werbkowicach odbędą się: XVI Ogólnopolski Cukrowniczy Bieg Uliczny oraz XV Bieg Parlamentarzystów, Starostów, Burmistrzów, Wójtów, Prezesów Dyrektorów Firm.

Impreza odbędzie się pod patronatem Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Prezesa Krajowej Spółki Cukrowej SA w Toruniu, Marszałka Województwa Lubelskiego, Wojewody Lubelskiego oraz Starosty Powiatu Hrubieszowskiego.

***

REGULAMIN
XVI OGÓLNOPOLSKIEGO CUKROWNICZEGO BIEGU ULICZNEGO
XV BIEGU PARLAMENTARZYSTÓW, STAROSTÓW,
BURMISTRZÓW, WÓJTÓW, PREZESÓW, DYREKTORÓW FIRM
WERBKOWICE 2009

Pod patronatem
1. Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego
2. Prezesa Krajowej Spółki Cukrowej S. A. w Toruniu
3. Marszałka Województwa Lubelskiego
4. Wojewody Lubelskiego
5. Starosty Powiatu Hrubieszowskiego .

Patronat medialny
1. TVP Lublin
2. Radio Lublin
3. Kronika Tygodnia
4. Tygodnik Zamojski
5. Lubelski SportExpress

I. CEL IMPREZY
– Popularyzacja biegania jako najbardziej dostępnej formy ruchu i rekreacji
– Upowszechnienie biegania wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych
– Podniesienie poziomu biegania i poszerzenie oferty sportowej rywalizacji
– Popularyzacja walorów krajoznawczo – przyrodniczych Werbkowic
– Propagowanie idei olimpijskich

II. ORGANIZATOR
Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „KRYSZTAŁ” Werbkowice

WSPÓŁORGANIZATORZY
1. Krajowa Spółka Cukrowa S. A. w Toruniu Oddział „Cukrownia Werbkowice”
2. Rada i Wójt Gminy Werbkowice
3. Rada Wojewódzka Zrzeszenia LZS w Lublinie
4. Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie
5. Przedszkole Samorządowe w Werbkowicach
regulamin str. 1

III. TERMIN I MIEJSCE
– XVI OGÓLNOPOLSKI Cukrowniczy Bieg Uliczny odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2009
roku (niedziela) w Werbkowicach, Powiat Hrubieszowski, Województwo Lubelskie.
– Otwarcie o godzinie 1030 przy Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach.
– Poszczególne biegi według programu minutowego rozpoczną się o godzinie 1050
– Start i meta przy Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach.
– Bieg główny kobiet i mężczyzn rozpocznie się o godzinie 1300
– Trasa biegów przebiegała będzie ulicami osiedla w Werbkowicach (nawierzchnia asfaltowa).

IV. UCZESTNICTWO
– W biegach startować mogą wszyscy chętni: dzieci, młodzież szkół podstawowych, gimnazjów,
średnich, zawodnicy zrzeszeni i nie zrzeszeni oraz pracownicy cukrowni.
– Wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie.
– Dzieci i młodzież – listy zbiorowe z podpisem lekarza. Dopuszcza się także indywidualne
zgłoszenia za pozwoleniem rodziców.
– W biegu głównym startują zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat.

V. KATEGORIE WIEKOWE – DYSTANS
– 800 m Dziewcząt rocznik 1998 i młodszych
– 800 m Chłopców rocznik 1998 i młodszych
– 800 m Dziewcząt rocznik 1997 – 1996
– 1200 m Chłopców rocznik 1997 – 1996
– 1200 m Dziewcząt rocznik 1995 – 1994
– 1200 m Dziewcząt rocznik 1993 – 1992
– 1500 m Dziewcząt rocznik 1991 – 1990
– 1200 m Kobiet pracowników cukrowni
– 1500 m Chłopców rocznik 1995 – 1994
– 1500 m Chłopców rocznik 1993 – 1992
– 2000 m Chłopców rocznik 1991 – 1990
– 1500 m Mężczyzn pracowników cukrowni i plantatorów buraka cukrowego
– 1500 m Parlamentarzystów, Starostów, Burmistrzów, Wójtów, Prezesów, Dyrektorów Firm
– 8000 m Bieg Główny kobiet i mężczyzn

VI. ZGŁOSZENIA
– Zgłoszenia imienne z podaniem daty urodzenia, nazwy klubu, szkoły należy przesłać do dnia 22 kwietnia 2009 na adres: KSC S. A. Oddział „Cukrownia Werbkowice”
22-550 Werbkowice, ul. Przemysłowa 2
Pan Marek Pietruk, tel. 0 604 05 97 25
– Ponadto organizatorzy będą przyjmowali zgłoszenia do biegów oraz startowe w dniu zawodów w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach do godziny 10.15
– Każdy zawodnik musi posiadać kartę startową, która powinna zawierać:
Nazwisko i imię…………………………….
Data urodzenia ……………………………..
Klub, szkoła, miejscowość …………………
Kategoria wiekowa …………………………
Dystans …………………………………….
WYPEŁNIAMY DRUKOWANYMI LITERAMI

VII. KLASYFIKACJA I KATEGORIE WIEKOWE W BIEGU GŁÓWNYM
– Klasyfikacja kobiet bez podziału na kategorie wiekowe
– Klasyfikacja generalna mężczyzn
– Klasyfikacja wiekowa mężczyzn w biegu głównym:
16 – 19 lat, 20 – 29 lat, 30 – 39 lat, 40 – 49 lat, 50 – 59 lat, 60 lat i starsi.

VII. PUNKTACJA
Punktacja prowadzona będzie zgodnie z Regulaminem Biegów Grand – Prix Polski
Środkowo-Wschodniej w Biegach Ulicznych i Przełajowych na 2009 rok.
Do punktacji nie wliczani są zawodnicy zagraniczni i nie przydzielamy im punktów.

IX. NAGRODY
– Za miejsce I -VI w klasyfikacji kobiet w biegu głównym nagrody pieniężne w wysokości:
1.000, 800, 600, 400, 200, 100 zł, ufundowane przez Radę i Wójta Gminy Werbkowice,
ponadto medale, pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
– Za miejsce I – VI w klasyfikacji mężczyzn w biegu głównym nagrody pieniężne
w wysokości: 1.000, 800, 600, 400, 200, 100, zł, ufundowane przez Prezesa Krajowej
Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu, ponadto medale, pamiątkowe dyplomy oraz nagrody
rzeczowe.
– Za I miejsce w poszczególnych kategoriach wiekowych w biegu głównym mężczyzn
nagroda pieniężna w wysokości 100 zł, puchar oraz pamiątkowy dyplom.
– Za miejsce I – w poszczególnych kategoriach wiekowych puchar oraz medal.
– Za miejsce II – III w poszczególnych kategoriach wiekowych medal.
– Za miejsce I – VI na każdym dystansie nagrody rzeczowe – upominki.
– Każdy startujący otrzyma gorący posiłek.

XI. BIURO ZAWODÓW – SEKRETARIAT
Biuro zawodów będzie czynne w dniu 25 kwietnia 2009 r. (sobota) od godziny 18 00 do 2200
w lokalu GOK Werbkowice, ul. Piłsudskiego 2 oraz w dniu zawodów 26 kwietnia 2009 roku
(niedziela) od godziny 730.

X. UWAGI KOŃCOWE
– W sprawach spornych nie ujętych w regulaminie decyduje sędzia zawodów oraz organizator.
– Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZLA.
– W biegu głównym oraz w biegu dla pracowników cukrowni, parlamentarzystów, starostów,
burmistrzów, wójtów, dyrektorów i prezesów firm pobierana będzie opłata startowa
w wysokości 5 zł.
– W bigach dla dzieci i młodzieży nie pobieramy opłaty startowej.
– Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany wysokości nagród pieniężnych.
– Dekoracja zwycięzców biegu dla dzieci i młodzieży nastąpi bezpośrednio po zakończonym
biegu przed GOK Werbkowice.
– Dekoracja w biegu głównym, pracowników cukrowni oraz parlamentarzystów, starostów,
burmistrzów, wójtów, dyrektorów i prezesów firm nastąpi po zakończeniu wszystkich biegów
w amfiteatrze.
– Obsługę sędziowską zabezpiecza Okręgowe Kolegium Sędziów Lekkiej Atletyki w Zamościu.
regulamin str. 3

***

PROGRAM MINUTOWY

Do godziny 10.15 Przyjazd uczestników, przyjmowanie zgłoszeń
Godzina 10.30 Uroczyste otwarcie, Ceremoniał Olimpijski
Godzina 10.50 800 m dziewcząt rocznik 1998 i młodszych
Godzina 11.00 800 m chłopców rocznik 1998 i młodszych
Godzina 11.10 800 m dziewcząt rocznik 1997 – 1996
Godzina 11.20 1200 m chłopców rocznik 1997 – 1996
Godzina 11.30 1200 m dziewcząt rocznik 1995– 1994
Godzina 11.40 1200 m dziewcząt rocznik 1993 – 1992
Godzina 11.50 1500 m dziewcząt rocznik 1991 – 1990
Godzina 12.00 1200 m kobiet – pracowników cukrowni
Godzina 12.10 1500 m chłopców rocznik 1995 – 1994
Godzina 12.20 1500 m chłopców rocznik 1993 – 1992
Godzina 12.30 2000 m chłopców rocznik 1991 – 1990
Godzina 12.40 1500 m Mężczyzn – pracowników cukrowni i plantatorów
Godzina 12.50 1500 m Parlamentarzystów, Starostów, Burmistrzów, Wójtów,
Prezesów, Dyrektorów Firm
Godzina 13.00 8000 m Bieg Główny Kobiet, Mężczyzn
Godzina 13.45 Część artystyczna – amfiteatr
Godzina 14.15 Uroczyste zakończenie imprezy – amfiteatr

Serdecznie zapraszamy !!!
Komitet Organizacyjny

Hrubieszow LubieHrubie 2009