Zapisy do I Dychy II Edycji Lubelskiego Maratonu 2014

Już trwają zapisy do I Dychy II Edycji Lubelskiego Maratonu. Tegoroczna Pierwsza Dycha odbędzie się w niedzielę 22.09.2013 r. od g. 11.00 nad Zalewem Zemborzyckim k/Lublina. W ubiegłym roku organizatorzy zostali zaskoczeni ilością chętnych, bieg ukończyło 351 osób, na dzisiaj do tegorocznej jest zgłoszonych około 300. Poniżej regulamin, (co, nie, co zmieniony do ubiegłego roku, np. kategorie wiekowe i startowe) oraz reportaż, jak było na I Dysze w ubiegłym roku i imprezy wrześniowe w naszym województwie.

Reklamy


Regulamin biegu na 10 km

PIERWSZADYCHA do Maratonu” 2013


I. CELE I ZAŁOŻENIA BIEGU

Bieg jest pierwszą imprezą z cyklu zawodów pod hasłem „Cztery DYCHY do Maratonu”. Stanowi element programu mającego na celu pomoc mieszkańcom Lublina i okolic w przygotowaniu się do Maratonu Lubelskiego. Pozostałe cele biegu to:

1.Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu dla osób zdrowych oraz osób z niepełnosprawnością.

2.Promocja miasta Lublina jako miejsca przyjaznego dla ludzi aktywnych.

3.Promocja Pierwszego Maratonu Lubelskiego.


II. ORGANIZATORZY

1.Organizatorami Pierwszej DYCHY do Maratonu są:

Fundacja Rozwoju Sportu w Lublinie, Al. J. Piłsudskiego 22, 20-011 Lublin,KRS 000378048,

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o.,ul. Filaretów 44, 20-609 Lublin, KRS 0000390895.

2. Honorowymi patronami imprezy są:

Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk,

Marszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Hetman,

Ministra Sportu i Turystyki Joanna Mucha.

3. Obsługę w zakresie zapisów i pomiaru czasu prowadzi STS-Timing.


III. TERMIN I MIEJSCE

1.Bieg odbędzie się 22 września 2013 r. (niedziela) w Lublinie bez względu na pogodę.

2.Start i meta zlokalizowane będą w okolicy tamy na Zalewie Zemborzyckim przy Al.K. Bryńskiego.

3.Bieg rozpocznie się o godzinie 11:00.

4.Szczegółowa trasa biegu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.maraton.lublin.euw zakładce „Cztery DYCHY do Maratonu” po zakończeniu procesu uzgadniania jej przebiegu z odpowiednimi służbami.

5.Długość trasy wynosi 10 km.

6.Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 80 min.

7.Zawody przeznaczone są tylko biegaczy oraz osób na wózkach.

8.Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi i poziomymi, co 1 kilometr.

9.Na trasie nie mogą przebywać osoby bez numeru startowego z wyjątkiem osób pełniących funkcje organizacyjne. Osoby naruszające niniejszy zakaz mogą zostać usunięte z trasy biegu przez odpowiednie służby.

10.Na starcie zawodnicy ustawiają się w strefie wyznaczonej przez organizatora biegu.

11.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany trasy biegu w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od niego przeprowadzenie zawodów na zaproponowanej trasie nie będzie możliwe. O fakcie takim poinformuje wszystkich uczestników drogą mailową, wykorzystując adresy podane przez uczestników w formularzu zgłoszeniowym.


IV. ZASADY UCZESTNICTWA

1.W biegu może wziąć udział osoba, która najpóźniej w dniu rozgrywania imprezy ukończyła 16 lat.

2.Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w biegu wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. Warunkiem dopuszczenia zawodnika niepełnoletniego do startu jest obecność rodzica lub opiekuna w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów oraz podpisanie Oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu lub okazanie oryginału ważnego zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań do pokonania dystansu 10 km. Rodzic lub opiekun zawodnika powinien zgłosić się z dowodem osobistym, gdyż konieczna będzie weryfikacja jego numeru PESEL.

3.Każdy zawodnik startujący w biegu musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów. Warunkiem weryfikacji i wydania pakietu startowego jest okazanie ważnego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość i datę urodzenia.

4.Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie Oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w Biurze Zawodów (BZ) albo przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu oraz stosowanie się do wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

5.Organizator dopuszcza możliwość odbioru pakietu startowego uczestnika przez osobę trzecią. Warunkiem odbioru jest przedstawienie (1) pisemnego upoważnienia dla wskazanej osoby, (2) kserokopii pierwszej strony dowodu osobistego uczestnika biegu oraz (3) własnoręcznie podpisanego przez uczestnika Oświadczenia o braku przeciwwskazań do udziału w biegu (wzór takiego oświadczenia można pobrać z strony www.maraton.lublin.eu). Upoważnienie winno zawierać:(1) dane dokumentu tożsamości osoby upoważnionej, (2) zgodę na podpisanie przez upoważnioną osobę oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem biegu oraz (3) zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z przeprowadzeniem zawodów.

6.Biuro Zawodów (BZ) będzie się mieścić w biurze Fundacji Rozwoju Sportu w Lublinie przy Al. Piłsudskiego 22 (stadion MKS START, hala za płytą stadionu lekkoatletycznego) i będzie czynne w następujących dniach i godzinach:

-20 września 2013 r. (piątek) w godzinach12:00–18:00;

-21 września 2013 r. (sobota) w godzinach 10:00–19:00;

-22 września 2013 r. (niedziela) w godzinach 09:00–14:30 (nad Zalewem, tylko weryfikacja zawodników i wydawanie pakietów startowych).

Uwaga! W dniu 22 września (niedziela)BZ będzie się znajdować w pobliżu startu i mety, a odbiór zarezerwowanych pakietów możliwy będzie tylko do 10:30.

7.Wszyscy uczestnicy biegu są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora.

8.Wszystkie osoby uczestniczące w biegu zobowiązane są do przestrzegania na drogach publicznych zasad określonych przez służby porządkowe i organizatorów. Zawodnicy biec mogą jedynie w zakresie wydzielonego pasa ruchu oraz zobowiązani są zachować szczególną ostrożność w miejscach, gdzie bieg krzyżuje się z ruchem pojazdów.

9.Decyzje obsługi medycznej, co do możliwości kontynuacji biegu przez zawodnika są ostateczne i nieodwołalne.

10.Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW do kwoty 10 000 PLN.


V. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

1.Zgłoszenia do biegu będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.sts-timing.pl.

2.Zgłoszenia on-line (e-zgłoszenia) będą przyjmowane do dnia 19 września 2013 r. (czwartek) do godziny 12:00 lub do wyczerpania limitu miejsc. Po tym terminie zgłoszenie będzie możliwe jedynie w Biurze Zawodów w dniach 20-21 września 2013 r. od godziny 12:00 w piątek i od 10:00 w sobotę.

3.Za zgłoszenie uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego (w formie e-zgłoszenia lub wypełnionego ręcznie w BZ) i podpisanego Oświadczenia oraz uiszczenie opłaty startowej (z wyjątkiem osób zwolnionych z opłaty startowej). Wypełnienie zgłoszenie przez Internet niezakończone przelewem nie gwarantuje uczestnictwa w zawodach w razie wyczerpania się limitu miejsc.

4.Limit uczestników biegu wynosi 1200 osób. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń.

5.W zależności od terminu wpłaty, opłata startowa za udział w biegu „Pierwsza DYCHA do Maratonu” wynosi:

I termin: do 19.09.2013 r. (czwartek) do godz.12:00 –30 złotych;

II termin: od 20.09.2013 r. godz. 12:00 do 21.09.2013 r. (piątek–sobota) –40 złotych(w tym terminie opłaty będą przyjmowane jedynie gotówką w Biurze Zawodów);

W dniu22 września2013 r. zapisy i opłaty za udział w biegu nie będą przyjmowane!!!.

6.Opłatę należy uiścić w trakcie wypełniania e-zgłoszenia w serwisiewww.sts-timing.plw trybie on-line z wykorzystaniem linku zawartego w e-mailu potwierdzającym wypełnienie e-zgłoszenia (zalecane) lub przelewem na konto Fundacji Rozwoju Sportu w Lublinie:

Bank Millennium S.A. 06 1160 2202 0000 0002 2832 8026

(!!!) Tytuł przelewu: Opłata startowa Pierwsza Dycha 2013, imię i nazwisko uczestnikarok urodzenia.

7.Każdy uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty startowej w ciągu 7 dni od momentu dokonania e-zgłoszenia jedną z wybranych dróg elektronicznych (nie później niż do 19 września 2013 r. (czwartek) do godz. 13:00) lub gotówką w Biurze Zawodów (do 21 września 2013 r. do godz. 19:00). Osobom spoza Lublina Organizator umożliwi pobranie pakietu startowego w niedzielę 22 września w BZ do godz. 10:30, z zastrzeżeniem, że uda się dokonać weryfikacji uczestnika i wydać numer startowy do godz. 10:30.

8. Nieodebranie pakietu startowego do godziny 10:30 w dniu zawodów równoznaczne jest z rezygnacją z biegu. Organizatorzy w takim przypadku będą mieli prawo przekazać go innej chętnej osobie w sytuacji, gdy wcześniej wyczerpany zostanie limit uczestników.

9.Dowodem dotarcia opłaty startowej jest pojawienie się numeru startowego przy nazwisku zawodnika na liście startowej, a w przypadku osób opłacających udział w Biurze Zawodów –wydanie pakietu startowego.

10.Osoby, które wniosą opłatę startową przez Internet w dniu 18 września 2013 roku winny posiadać przy sobie potwierdzenie wniesienia opłaty do okazania podczas weryfikacji w Biurze Zawodów.

11.Zawodniczki i zawodnicy, którzy w dniu 22 września 2013 r. będą mieli ukończone 60 lat są zwolnieni z opłaty startowej. W wyjątkowych wypadkach możliwe jest zwolnienie innych osób z opłaty startowej przez Dyrektora Zawodów.

12.Podczas odbioru pakietu zawodnicy muszą okazać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku, a gdy ich to dotyczy –także dokument potwierdzający zwolnienie z opłaty startowej.

13.Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia wniesionej opłaty na innego uczestnika. Opłata niewykorzystana z uwagi na nieobecność na zawodach nie przechodzi na następny bieg.

14.W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu głównego otrzymuje:

-numer startowy wraz z czterema agrafkami;

-wodę na trasie i napój izotoniczny na mecie biegu;

-medal na mecie;

-worek foliowy do depozytu.


VI. KLASYFIKACJA

W biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje:

1.W kategorii generalnej kobiet i mężczyzn;

2.W kategoriach wiekowych kobiet (16+, 30+, 40+, 50+, 60+);

3.W kategoriach wiekowych mężczyzn (16+, 30+, 40+, 50+, 60+);

4.W kategorii generalnej kobiet i mężczyzn na wózkach typu hand-bike;

5.W kategorii generalnej kobiet i mężczyzn na wózkach z napędem bezpośrednim.

6.Warunkiem sklasyfikowania uczestnika jest ukończenie całego dystansu i zarejestrowanie przypisanego do zawodnika chipa na wszystkich punktach pomiaru czasu (start, punkty kontrolne, meta).


VII. NAGRODY

1.Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymają na mecie pamiątkowe medale.

2.Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji generalnej mężczyzn i kobiet otrzymają nagrody rzeczowe i puchary.

3.Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji wiekowej mężczyzn i kobiet otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

4.Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji mężczyzn i kobiet na wózkach typu hand-bike otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

5.Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji mężczyzn i kobiet na wózkach z napędem bezpośrednim otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

6.Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród w wybranych przez siebie klasyfikacjach.

7.Warunkiem otrzymania nagród i sklasyfikowania zawodnika jest ukończenie biegu i zarejestrowanie przypisanego do zawodnika chipa na wszystkich punktach pomiaru czasu (start, punkty kontrolne, meta).


VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.Reklamacje dotyczące spraw związanych z biegiem na 10 km rozgrywanym w ramach cyklu „Cztery DYCHY do Maratonu” należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Fundacji Rozwoju Sportu w Lublinie, 20-011 Lublin, ul. Piłsudskiego 22, z dopiskiem „Cztery DYCHY do Maratonu –Reklamacja”, w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty przeprowadzenia biegu –bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2.Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego wyżej nie będą rozpatrywane.

3.Reklamacje dotyczące biegu Organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania.

4.Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących biegu będzie ostateczna.


IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich uczestników biegu.

2.Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.

3.Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

4.Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydolność fizyczną oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed, jak i podczas biegu pod groźbą wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik naruszył powyższa zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.

5.Przez przekazanie do Organizatora prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z Ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie, kierując korespondencję na adres Organizatora.

6.Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z Ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

7.Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu na wysokości klatki piersiowej pod rygorem dyskwalifikacji.

8.Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.

9.Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.

10.Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej imprezy www.sts-timing.pl oraz przekazane do informacji mediów.

11.Dyplom za ukończenie biegu będzie dostępny do pobrania w ciągu 14dni od zakończenia imprezy na stronie www.maraton.lublin.eu.

12.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez podawania przyczyn. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

13.Protesty dotyczące kwestii, które mogą mieć bezpośredni wpływ na wyniki klasyfikacji zawodników należy składać w formie pisemnej w Biurze Zawodów do godziny 14:00 w dniu biegu. Protest zostanie przyjęty do rozpatrzenia po wpłaceniu kaucji w wysokości 50 złotych i niezwłocznie rozpatrzony. Kaucja podlega zwrotowi, jeżeli protest zostanie uznany za zasadny.

14.W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.Tak pisaliśmy na lubiehrubie w ubiegłym roku…

Cztery akcenty hrubieszowskie w pierwszej Dysze do lubelskiego Maratonu!

W niedzielę, 9.09.2012 r. przy pięknym Zalewem Zemborzyckim odbył się bieg na 10 km, który przygotowuje do I Lubelskiego Maratonu 2013. W biegu nie uczestniczyli biegający z Hrubieszowa i powiatu, ale dystans pokonali byli mieszkańcy tych okolic: Anna Sołowiej, Jan Kondrak i Piotr Kitliński. Starterem była Minister Sportu i Turystyki p. Joanna Mucha, a spikerem niżej podpisany.

Pomysłodawcy lubelskiego maratonu, który zaplanowany jest na 8.06.2013 r. wpadli na genialny pomysł, nie to, że, my robimy maraton a Wy jak chcecie to w nim wystartujcie. Oni po prostu wszystko robią, aby zachęcić szczególnie z Lublina i województwa jak najwięcej osób przygotowało się do tego długiego, wymagającego kondycji i mocnej psychiki dystansu.

W każdą sobotę i niedzielę organizują wspólne treningi przy Zalewie Zemborzyckim, jak i zaplanowali czterokrotnie w formie zawodów pokonanie 10 kilometrów.

W pierwszym biegu marzyli, aby w nim uczestniczyło przynajmniej 150 osób, a tu okazało się, że bieg ukończyło ponad 350 osób. Z tego powodu zabrakło medali, które mają być „dorobione” i wręczone na następnym biegu. Ciekawostką jest to, że za każdą „dychę” medal będzie miał inny kolor, więc niektórzy będą też startować, aby mieć ich pełną kolekcję.

Organizatorzy starają się jak mogą nagłaśniać imprezę w mediach, m.in. w TVP Lublin w niedzielnym Magazynie Sportowym powstał „Kącik Biegacza”. Jednym z pasjonatów amatorskiej formy biegania jest dyrektor TVP Lublin p. Tomasz Rakowski, który celowo zamykał stawkę pierwszej dziesiątki. Założona jest również strona internetowa.

Należy pogratulować organizatorom, że honorowym gościem i praktycznym starterem była Minister Sportu i Turystyki p. Joanna Mucha, która była zachwycona panującą atmosferą, a i ja jestem szczęśliwy, ponieważ będąc spikerem na tych zawodach przeprowadziłem jak dotychczas wywiad życia, właśnie z panią Minister. Gościem honorowym był również Prezydent Miasta Lublina p. Krzysztof Żuk. Nagrody były, ale nie powalające, dlatego mnie osobiście cieszy taka ilość rywalizujących i jestem ciekawy jak to będzie w kolejnych edycjach!?

Osobiście jeszcze spotkała mnie i moją rodzinę miła niespodzianka, ponieważ jeden ze sponsorów i uczestników biegu, a onegdaj doskonała zawodniczka Małgorzata Stachyra – Biela (800 m – 2:04,54, 1500 m – 4:18,54) zaprosiła nas do jednego ze swoich wspaniałych pięciu pensjonatów na przepyszny obiad, za co jeszcze raz serdecznie dziękujemy.

 

Pierwsza Dycha do Lubelskiego Maratonu

– 9.09.2012 r. Lublin – Zalew Zembrzycki

Wyniki – Czołówki

Mężczyźni

1 BUCZAK RAFAŁ AGROS ZAMOŚĆ 1992 34:04 min

2  MRÓZ ARKADIUSZ AZS AWF KRAKÓW 1991 34:06 

3 MARZEC STANISŁAW AGRONATURA NAŁĘCZÓW 1962 34:07

4 WYSOCKI PAWEŁ START LUBLIN POLSKA 1989 34:19

5 OSIOR BARTŁOMIEJ MAZUCHÓWKA 1983 34:25

6 FALCZYŃSKI MACIEJ AGRONATURA NAŁĘCZÓW 35:11

7 GRZYBOWSKI TOMASZ SEROCK 1988 35:15

8 JASTRZĘBSKI DAMIAN SKB KRAŚNIK 1994 35:32

9 ŚWIRGOŃ ADAM MKS START LUBLIN 35:42

10 LIGAJ ŁUKASZ MKS START LUBLIN 36:11

20. KITLIŃSKI PIOTR LSB LUBLIN 1972 38:27

45. KONDRAK JAN ŚWIDNIK LUBELSKA FEDERACJA BARDÓW 1959 43:16

 

KOBIETY

1. WASILEWSKA – Kaczor JOANNA BIŁGORAJ 1981 40:43 min

2. SZCZEPANEK MONIKA LUBLIN 1973 47:18

3. DESSAUER WIOLETTA LUBARTÓW 1975 48:59

4. SPÓLNICKA ELŻBIETA LUBLIN 1981 50:31

5. WIATR ANETA LUBLIN 1990 51:05

6. GOŁAWSKA JOANNA TURKA 1978 51:11

7. BURY ANNA KRZCZONÓW 1986 51:44

8. BURY JADWIGA KRZCZONÓW 1960 51:44

17 w kat.+30 SOŁOWIEJ ANNA 1971 LUBLIN/b. Hrubieszowianka 1:02,49

 

Bieg ukończyło 351 osób, ostatni w 1:18,24 a przewidziano limit 1:30, więc wszyscy zmieścili się w czasie.

 


Wypowiedzi

 

Joanna Mucha

– minister sportu i turystyki

– Gratuluję organizatorom tego wspaniałego pomysłu, jak i wszystkim tym, którzy przystąpili w takiej ilości do pierwszego biegu. Bardzo popieram takie inicjatywy i liczę, że w kraju będzie ich coraz więcej. Postaram się przygotować i wystartować przynajmniej w jednej z tych „dych”!

 

Piotr Kitliński

– brązowy medalista Mistrzostw Świata w Cinncrossie

– trener „Ścieżek biegowych” i Startu Lublin

– Cieszę się z tak licznego udziału w biegu „Cztery Dychy do Maratony”. Najliczniejszą grupą było nasze Lubelskie Stowarzyszenie Biegowe (jak się doliczyłem było nas 16 osób). Osobiście, obecnie jestem w ostatniej fazie przygotowań do mojego debiutanckiego maratonu w Warszawie, więc bieg potraktowałem treningowo, a i tak pobiegłem szybciej od planu. Dodatkowo dzień wcześniej w Puławach startowałem w biegu na 1000 m poświęconemu pamięci trenera Honorata Wiśniewskiego i aby zająć trzecią pozycję musiałem wyraźnie przyspieszyć, no i po zaciętej walce udało mi się stanąć na podium.

 

Jan Kondrak

– były biegacz Unii Hrubieszów

– artysta Lubelskiej Federacji Bardów

– jeden z pomysłodawców i inicjatorów lubelskiego maratonu

– Po półmaratońskim biegu w Krasnystawie nadal odczuwam ból dwugłowego uda, dlatego biegłem dość ostrożnie, ale i też, dlatego, że będę startował w warszawskim maratonie. Oczywiście nie tylko biegam, cały czas koncertuję i nagrywam już 19 płytę z tekstami Stachury.

 

Komisja sędziowska:

Justyna Grzywaczewska – sędzia główny

Henryk Kowalski – sędzia

Aleksander Kurczewski – kierownik biegu

 

Sponsorzy biegu za trzy pierwsze miejsca

– Fundacja Rozwoju Sportu w Lublinie

– sklep sportowy NIKE LUBLIN PLAZA

– Orto – Optymist – Centrum Medyczne

– SKOK Chmielewskiego

 

 

Wykaz najbliższych imprez biegowych na terenie woj. lubelskiego:


I Półmaraton – Bieg po Roztoczu

Niedziela 8.09. Lubycza Królewska

Dystans – półmaraton – 21.0975 km

oraz 5 km


XIX Biegi im.ks.Stanisława Brzóski

Niedziela 8.09.2013 r.

Dystans 10 km


II Półmaraton Tomaszowski pamięci Żołnierzy Września

Sobota 14.09. Tomaszów Lubelski

Dystans – półmaraton


V Adamowska Dziesiątka

22.09. Adamów k/Łukowa

Dystans 10 km


XIX Bieg Pamięci Generała Kleeberga

5.10.2013 r. Kock

Dystans – 10km


Energetyczna Dycha

12.10.2913 r. Kozienice

Dystans – 10 km


XIV Bieg Sobiborski

13.10.2013 r. Włodawa

Dystans – ok. 13km


Grand Prix Lublin zBiegiemNatury
Bieg I

26.10.2013 r. Lublin

Dystans – 5kmPlan biegów na 10 km przed II Lubelskim Maratonem:

22 września 2013

17 listopada 2013

1 lutego 2014

13 kwietnia 2014

Maraton 7 czerwca 2014.


Uwaga!

– Regulaminy zawodów znajdują się na stronie Maratony Polskie, innych portali o bieganiu lub stron miast, gmin, danego biegu, itp.


Odnośnie

– Licznych pytań dotyczących biegów „Szlakiem Gotów” i pamięci „Unii Horodelskiej”, niestety nic nie wiem, proszę kontaktować się z organizatorami.Opracował – Marek A. Kitliński (mak)

Na zdjęciu – Po starcie do I Dychy 2012, nr 142 to Piotr Kitliński.