25 września kolejna sesja Rady Miejskiej

Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) – z w o ł u j ę na dzień 25 września 2006 roku godz. 9:00 LI sesję RADY MIEJSKIEJ w Hrubieszowie.

Reklamy

Obrady odbywać się będą w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hrubieszów przy ulicy mjr Henryka Dobrzańskiego „HUBALA” 1.

Proponowany porządek posiedzenia;

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej Hrubieszów : Nr XLIX, a IX Nadzwyczajnej odbytej w dniu 25 lipca 2006 roku oraz L , a X Nadzwyczajnej, odbytej w dniu 5 września 2006 r.

4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

5. Interpelacje i zapytania radnych oraz wolne wnioski.

6. Informacja Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Hrubieszów o działaniach podejmowanych między sesjami.

7. Informacja Burmistrza Miasta Hrubieszów o działaniach podejmowanych między sesjami.

8. Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie kontroli gospodarki finansowej Miejskiego Przedszkola Nr 1 w 2005 roku z uwzględnieniem wypłat z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
a) wystąpienie Przewodniczącego Komisji,
b) dyskusja,

9. Przyjęcie informacji Burmistrza Miasta Hrubieszów z wykonania budżetu miasta za
I półrocze 2006 roku
a) wystąpienie Burmistrza Miasta,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej Hrubieszów w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006 rok
a) wystąpienie Burmistrza Miasta,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały.

11. Ocena stanu i funkcjonowania placówek wychowania przedszkolnego w mieście.
a) wystąpienie Burmistrza Miasta,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały.

12. Informacja Burmistrza Miasta o realizacji remontów w Hrubieszowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w latach 2005 – 2006 oraz ocena stanu obiektów sportowych znajdujących się w obrębie miasta.
a) wystąpienie Burmistrza Miasta,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla zabudowy jednorodzinnej obejmującego działkę Nr 629 w obrębie ulic : Uchańskiej, Ogrodowej i Chmielnej w Hrubieszowie.
a) wystąpienie Burmistrza Miasta,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia zgody Burmistrzowi Miasta Hrubieszów na sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej ( na rzecz Pani Zdzisławy Miśkowicz).
a) wystąpienie Burmistrza Miasta,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uzyskania opinii Rady na zakup nieruchomości ( dotyczy terenów po torach kolejowych przy ul. Przemysłowej – Żeromskiego).
a) wystąpienie Burmistrza Miasta,
b) dyskusja,
c) podjęcie uchwały.

16. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Dariusz Gałecki