A ślad po kolei zaginie…

Analiza kosztów związanych z funkcjonowaniem zakładów powinna bezwzględnie objąć przypadki takie jak hrubieszowski. Oto samorządy w ogólności, a lubelski w szczególności wywianowane zostały nikomu – jak się szybko okazało – niepotrzebnym zakładem naprawy taboru.

Reklamy

***

Zapytamy, na razie retorycznie, i na razie nie RIO, czy koszty początkowego utrzymania i późniejszej likwidacji takich właśnie zakładów mogą być rozpatrywane w kontekście usług świadczonych na rzecz konkretnego samorządu, czy jednak obciążać całą spółkę, a więc wszystkich właścicieli proporcjonalnie do udziałów? Tutejsze samorządy po raz pierwszy zapłaciły za likwidację utratą miejsc pracy na swoim terenie. Po raz drugi płacą zmniejszonym odpisem w przychodach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Płacenie po raz trzeci będzie niegodziwością, nieprzyzwoitością i skandalem.

Więcej w
Kurierze Lubelskim »

***

Notatka prasowa
z konferencji prasowej poświęconej
likwidacji połączeń kolejowych z Zamojszczyzną i Roztoczem

W dniu 26 marca 2010 r. w Biurze Poselskim Posła Sławomira Zawiślaka odbyła się konferencja prasowa, której tematem była likwidacja połączeń kolejowych z Zamojszczyzną, utracone szanse, historia, perspektywy.

Poseł Sławomir Zawiślak przypomniał, że od września ub. roku, a więc od momentu kiedy Zamość i Roztocze mają ograniczone połączenie z pozostałymi obszarami Rzeczypospolitej, a tym samym także z krajami UE, bowiem decyzją władz spółki PKP Intercity, przy akceptacji Ministerstwa Infrastruktury, tylko w tym regionie zlikwidowane zostały wszystkie połączenia kolejowe, trwa akcja protestacyjna przeciwko tej krzywdzącej decyzji. Jeszcze w lipcu 2009 r. Poseł Zawiślak skierował pismo interwencyjne do Prezesa Zarządu PKP Intercity, Pana Krzysztofa Celińskiego, w którym przedstawił argumentację przeciwko realizacji zamierzeń likwidacji połączeń kolejowych z Zamojszczyzną. Kilkanaście dni później pismo w tej sprawie skierował również do Ministra Infrastruktury. Wobec braku oczekiwanej reakcji i pozytywnej odpowiedzi w dniu 2 września 2009 r. Poseł skierował do Ministra Infrastruktury interpelację w sprawie likwidacji połączeń kolejowych na terenie kraju ze szczególnym uwzględnieniem Zamojszczyzny i Roztocza.

W międzyczasie, jeszcze w sierpniu br., zawiązała się Grupa Obrony Kolei na Roztoczu, która przeprowadziła kilka akcji protestacyjnych, nagłaśnianych medialnie, w tym w Zwierzyńcu i w Zamościu. Z kolei na początku września, m.in. na pisemny apel Posła Zawiślaka, skierowany do wszystkich samorządowców Zamojszczyzny, stosowne uchwały i stanowiska z protestem przeciwko szkodliwym działaniom PKP Intercity i Ministerstwa Infrastruktury, wystosowało wiele samorządów. Dzięki determinacji radnych podobną uchwałę podjęła również Rada Miasta Zamość na ubiegłorocznej, wrześniowej sesji. Uchwała była odpowiedzą na wniosek jednego z mieszkańców miasta, poparty wystąpieniem Posła Zawiślaka. Sprawa kolei była również przedmiotem dyskusji podczas lutowej sesji Rady Miejskiej, na której Poseł Zawiślak zapytał Prezydenta Zamoyskiego o działania Miasta w sprawie przywrócenia połączeń kolejowych z Zamościem, w kontekście informacji udzielonej w dniu 15 lutego przez Wicemarszałka Województwa Lubelskiego Jacka Sobczaka.

W obronie kolei występowały także liczne organizacje pozarządowe Zamojszczyzny. Wszystkie te działania nie przyniosły jednak oczekiwanego rezultatu – Zamojszczyzna nie wróciła na mapę kolejową także w nowym rozkładzie, który obowiązuje od 13 grudnia ub. roku.

Poseł Zawiślak poinformował także, że wystąpił z pismami interwencyjnymi do Najwyższej Izby Kontroli (23.XI.09) oraz do Rzecznika Praw Obywatelskich (1.XII.09). Efektem tych działań była interwencja Rzecznika Praw Obywatelskich skierowana do Zarządu PKP Intercity. W sprawie zamojskiej kolei Poseł Zawiślak zabierał głos także podczas posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Lublinie w dniu 4 grudnia ub. roku, poświęconego infrastrukturze kolejowej.

W dniu 17 marca br. Poseł Zawiślak osobiście spotkał się z Rzecznikiem Januszem Kochanowskim. Podczas spotkania padły ustalenia co do dalszych działań podejmowanych przez Rzecznika w tej sprawie. Rzecznik Kochanowski postanowił skierować pisma interwencyjne do Ministerstwa Infrastruktury oraz do Zarządu Województwa Lubelskiego. Podjął się także organizacji wspólnego spotkania stron.

Poseł Zawiślak poinformował także o swoim piśmie z dnia 26 stycznia 2010 r. do Marszałka Województwa Lubelskiego. Pismo było reakcją na sugestie Ministerstwa Infrastruktury, że to właśnie samorząd województwa ponosi winę za brak połączeń z Zamościem i regionem, z uwagi na nieruchomienie połączeń regionalnych. Do jego skierowania skłonił Posła Zawiślaka także brak odpowiedzi Marszałka i Wojewody Lubelskiego na pytania zadane podczas powołanego powyżej posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego. Z odpowiedzi udzielonej przez Wicemarszałka Jacka Sobczaka jasno wynika, że z winy władz Miasta Zamość, na czele z Prezydentem Marcinem Zamoyskim, zaprzepaszczona została szansa na odtworzenie historycznego połączenia Warszawa-Zamość-Lwów. Inwestycja o łącznej wartości 8 mln euro miała być sfinansowana w przytłaczającej większości (85%) ze środków EFRR. Z dokumentacji ostatnio dołączonej przez Marszałka Województwa Lubelskiego wynika także, że oprócz planowanych 8 mln euro na rewitalizację połączenia Lublin-Zamość, planowany był również wydatek 8,8 mln euro na zakup taboru dedykowanego do obsługi szybkich połączeń Lublin-Zamość. Łącznie zatem przepadło blisko 17 mln euro z przeznaczeniem na połączenie kolejowe z Zamojszczyzną i Roztoczem.

Z przekazanej do wiadomości Posła Zawiślaka notatki sporządzonej przez pracowników IRiPK (Instytutu Rozwoju i Promocji Kolei), uczestników spotkania w tej sprawie w dniu 22.11.2007 r., potwierdzonej przez Z-cę Dyrektora Departamentu Mienia Infrastruktury i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Pana Michała Tyburka, wynika, że „idea projektu spotkała się jednak ze zdecydowanym sprzeciwem ze strony Prezydenta Zamościa, który zainteresowany jest wyprowadzeniem ruchu kolejowego z miasta do Zawady oraz fizyczną likwidacją linii kolejowej na odcinku historycznego centrum miasta objętym obszarem światowego dziedzictwa kultury UNESCO”.

Wobec faktów ujawnionych w dokumentacji Urzędu Marszałkowskiego i utracenia łącznie ok. 68 mln zł na przywrócenie połączenia kolejowego z Zamojszczyzną, Poseł Zawiślak określił postawę Prezydenta Zamoyskiego w tej sprawie jako skandal. Poseł stwierdził, że piękno zamojskiej starówki może przynieść realne korzyści mieszkańcom Zamościa tylko wówczas, gdy rewitalizacja Starego Miasta zostanie połączona z wdrażaniem odpowiedniej polityki promocyjno-turystycznej. Częścią tej polityki powinno być wprowadzenie ułatwień komunikacyjnych z Zamościem i regionem. Tym samym odnowienie historycznego połączenia Warszawy z Zamościem i Lwowem, z przystankiem w pobliżu Starówki, idealnie wpisywałoby się w tę politykę. Szkoda straconej szansy, choć Poseł zapowiedział działania zmierzające do powrotu do koncepcji odtworzenia tego historycznego połączenia.

Ponadto zastanawiające w całej sprawie jest również to, że w pismach będących odpowiedzią na interwencje Posła Zawiślaka, Prezydent Zamoyski przedstawia zupełnie odmienną wersję wydarzeń, przerzucając odpowiedzialność na PKP PLK SA oraz na Urząd Marszałkowski. Prezydent wskazał również, że to właśnie PKP PLK wyraziło pozytywną opinię na temat planów likwidacji odcinka torów kolejowych od rejonu mostu na Łabuńce do wiaduktu w ciągu ul. Prymasa Wyszyńskiego. Tymczasem z pisemnej informacji uzyskanej od PKP PLK wynika, że spółka nigdy takiej opinii nie wyrażała. Poseł zastanawia się w tej sytuacji gdzie leży prawda.

Poseł podkreślił przy tym, że teraz należy podjąć wspólną, rzetelną pracę mającą na celu odwrócenie zaistniałej, niekorzystnej dla Zamościa i regionu sytuacji. O podobną postawę zaapelowała współpracująca od początku z Posłem Grupa Obrony Kolei na Roztoczu w swoim stanowisku z dnia 29 stycznia br. Współpracę w sprawie przywrócenia połączeń kolejowych z Zamojszczyzną deklarują również pozostali parlamentarzyści PiS z naszego regionu – Poseł Żukowski i Senator Chróścikowski. Z kolei Poseł Mariusz Grad z Tomaszowa Lubelskiego, który także zapoznał się z dokumentacją przekazaną z Urzędu Marszałkowskiego, w rozmowie z Posłem Zawiślakiem ocenił postawę władz Miasta Zamość jako niedopuszczalną.

Poseł Zawiślak widzi szansę w tym, że rozpoczął się już planowany remont trasy Lublin-Zamość. Obecnie prace trwają na wiadukcie w Wólce Orłowskiej. Jeszcze na spotkaniu Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Lublinie w dniu 4 grudnia ub. roku Poseł Zawiślak rozmawiał na ten temat z Dyrektorem PKP PLK SA Zakładu Linii Kolejowych w Lublinie Zygmuntem Grzechulskim. Plany remontowe zostały zgłoszone przez Dyrektora Grzechulskiego do PKP PLK SA Biura Dróg Kolejowych w Warszawie, a informacja o nich została przekazana Posłowi pismem z dnia 1 lutego br. Wynika z niego, że oprócz remontu mostu w Wólce Orłowskiej, planowana jest także naprawa główna szlaku kolejowego Ruskie Piaski – Zawada, na odcinku 10 km. Wykonanie modernizacji linii byłoby dodatkowym, mocnym argumentem w rozmowach z PKP Intercity i PKP Przewozy Regionalne. Należy zrobić wszystko, by plany PKP PLK zostały zrealizowane.

Oprócz tego dobrym znakiem dla Zamościa jest fakt unieważnienia przetargu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w Lublinie na przewozy kolejowe na Lubelszczyźnie w okresie następnych 6 lat. Przetarg ten niestety nie obejmował połączeń z Zamojszczyzną. Zdaniem Posła należy dążyć do tego, by umowa na przewozy kolejowe obejmowała okres 1 roku, tak by za rok kolejna umowa obejmowała również połączenia z Zamościem. W tym czasie należy dopilnować, by samorząd województwa zakupił niezbędny tabor do obsługi trasy Lublin-Zamość. Ponadto zdaniem Posła należy wzorować się na województwie podkarpackim, które zdołało przy pomocy pieniędzy rządowych, pochodzących z puli przeznaczonej na komunikację międzynarodową, odtworzyć połączenia dalekobieżne. W tej perspektywie należy dążyć do powrotu połączeń dalekobieżnych szczególnie w kierunku południowym, łączących Zamojszczyznę z resztą kraju. (info: Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Sławomira Zawislaka).