Aktywna edukacja droga do samodzielności

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

Dzieci i młodzież ze szkoły podstawowej, gimnazjum i przysposabiającej do pracy zaproszono do udziału w zajęciach z: doradztwa edukacyjno – zawodowego, zajęciach matematyczno – informatycznych oraz zajęciach rozwijających kompetencję kluczową – umiejętność uczenia się.

***

W dniu 1 września 2009 roku, w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Hrubieszowie odbyło się już drugie spotkanie rekrutacyjne do projektu „Aktywna edukacja drogą do samodzielności”, realizowanego przez Powiat Hrubieszowski w okresie od 16.02.2009 roku do 30.07.2010 roku a współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, gdzie przedstawiono warunki rekrutacji.

Dzieci i młodzież ze szkoły podstawowej, gimnazjum i przysposabiającej do pracy zaproszono do udziału w zajęciach z: doradztwa edukacyjno – zawodowego, zajęciach matematyczno – informatycznych oraz zajęciach rozwijających kompetencję kluczową – umiejętność uczenia się. Proces rekrutacji trwał do 15 września 2009 r.

A już następnego dnia odbyły się zajęcia matematyczno – informatyczne, które mają na celu wyrównywanie, utrwalenie i pobudzenie zainteresowań matematyczno-informatycznych a przy tym ukazanie sposobu na mądre i twórcze wykorzystanie czasu wolnego. Uczniowie poprzez zabawę, gry dydaktyczne czy projektowanie opanowują nowe umiejętności, kształcą logiczne myślenie a przy tym rozwijają swoją wiedzę z technologii informacyjnej. W ramach zajęć na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego rozpoczął działalność sklepik uczniowski oraz ukazał się trzeci numer gazetki szkolnej pt. „Ośrodkowo”, a w miesiącu kwietniu 2010 r. zostanie zorganizowany Międzyszkolny Konkurs Matematyczny dla uczniów Ośrodków Specjalnych.

Celem zajęć z doradztwa edukacyjno – zawodowego jest integracja grupy, uruchamianie wśród uczniów wyobraźni i samoświadomości, rozwijanie wyobraźni oraz przybliżenie wiedzy dotyczącej tego, co można w życiu osiągnąć, uświadomienie roli wiedzy, zainteresowań, umiejętności i cech charakteru/ osobowości w wyborze kierunku kształcenia, zawodu, wyzwolenie aspiracji edukacyjnych i zawodowych oraz motywacji do dalszego kształcenia. Przybliżenia młodzieży problematyki kształtowania się współczesnego rynku pracy, poznanie własnych skłonności zawodowych, uświadomienie uczniom własnej wartości. Zajęcia mają formę warsztatów.

W ramach zajęć będą organizowane spotkania z Pracownikami Urzędu Pracy, przedsiębiorcami oraz wyjazdy na Targi Pracy.

Zajęcia rozwijające kompetencje kluczową – umiejętność uczenia się maja na celu kształtowanie zdolności komunikacji społecznej, rozwijanie umiejętności pracy w grupie, wyrabianie, systematyczności, pracowitości i wytrwałości oraz zwiększenie i umocnienie wiary we własne możliwości. Mają formę warsztatów. Często prowadzone są w pracowni polisensorycznej, aby początkowo wśród uczestników wywołać ciekawość, zainteresowanie, a następnie umożliwić pobudzenie ich aktywności a to pozwali na poszerzenie zakresu oddziaływań dydaktycznych. W ramach zajęć zostanie zorganizowany Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej.

W ramach projektu prowadzone są jeszcze dwa zajęcia: terapia metodą EEG Biofedback oraz terapia metodą Tomatisa. Zajęcia maja formę indywidualnych spotkań terapeuty z uczniem.

Niezwykłość metody EEG Biofeedback polega na tym, iż uczeń uczy się panować nad swoimi falami mózgowymi w procesie samouczenia się, za pomocą sprzężenia zwrotnego. Sprzężenie zwrotne polega na natychmiastowej i ciągłej informacji o pracy mózgu pod postacią wideogry.

Podczas treningu monitorowane są parametry pracy mózgu EEG (fale mózgowe), na ekranie u terapeuty. Uczeń na swoim ekranie widzi te same parametry pracy mózgu, ale w innej formie – ciekawej wideogry a o powodzeniu w grze jest informowany wzrokowo i słuchowo. Poprawa parametrów pracy mózgu koreluje z sukcesem w grze. Pozytywnie rozbudzony mózg dąży do nagród i tak optymalizuje swoja pracę w procesie samouczenia się. Wideo gra, którą uczeń widzi na monitorze to interesująca graficznie prezentacja zawierająca elementy bajkowe i wzbogacona o efekty dźwiękowe. Celem specjalistycznych zajęć terapeutycznych prowadzonych metodą EEG Biofeedback jest polepszenie czynności bioelektrycznej mózgu wraz z ukierunkowaniem i wzmocnieniem koncentracji uwagi, hamowaniem stanów nadmiernego pobudzenia, stanów nadmiernego hamowania lub obu równocześnie.

Celem specjalistycznych zajęć metodą Tomatisa jest stymulowanie percepcji słuchowej, poprawa koncentracji uwagi, wspomaganie walki ze stresem, poprawa jakości komunikowania się z otoczeniem, wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka oraz procesu uczenia się. Trening audio-psycho-lingwistyczny polega na odpowiednio dobranych ćwiczeniach usprawniających uwagę słuchową. Ćwiczenia polegają na słuchaniu dźwięków o określonej częstotliwości poprzez urządzenie zwane „elektronicznym uchem”, które jest modelem ucha ludzkiego. Każdy uczestnik poddany zostanie w ramach danego działania 20 godzinnej sesji terapeutycznej.

Projekt „Aktywna edukacja drogą do samodzielności” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

Szczegółowe informacje o realizacji poszczególnych zajęć można uzyskać: w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Hrubieszowie lub w siedzibie Powiatu Hrubieszowskiego nr tel. 084 696 24 55.

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009