Badanie stanu czystości Huczwy – projekt Gimnazjum nr 2

30 listopada 2013 roku młodzież gimnazjalna Zespołu Szkół Miejskich Nr 2 w Hrubieszowie przeprowadziła badanie czystości wody rzeki Huczwy, której próby pobrano dwukrotnie w miesiącu październiku i miesiącu listopadzie.

Reklamy

Stan czystości wód rzeki Huczwy. Powiat hrubieszowski leży w zlewni rzeki Bug oraz lewobrzeżnych dopływów: Huczwy i małej Bukowej. Bug jest rzeką graniczną i ma swoje źródła na Ukrainie. Stan płynących wód powierzchniowych jest podstawą zakwalifikowania 35% długości rzeki Huczwy do III klasy czystości, zaś pozostałych wód płynących jako nie odpowiadającym normom.

Klasy czystości wód

Umowne normy prawne dzielące wody ze względu na ich czystość. Podziału dokonuje się na podstawie dopuszczalnych norm zawartości kilkudziesięciu wskaźników chemicznych, fizycznych i biologicznych wyszczególnionych w odpowiednich przepisach prawnych.

W Polsce wyróżnia się trzy podstawowe klasy czystości wód:

l klasa – wody nadające się do picia oraz do zaopatrzenia zakładów przemysłowych wymagających wody o jakości wody do picia, a także do bytowania w warunkach naturalnych ryb łososiowatych;

II klasa – wody nadające się do prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarczych, do realizacji celów rekreacyjnych, takich jak uprawianie sportów wodnych, urządzania zorganizowanych kąpielisk, a także do bytowania w warunkach naturalnych innych ryb niż łososiowate;

III klasa – wody nadające się do nawadniania terenów rolniczych, otwartych i zamkniętych (pod szkłem) upraw ogrodniczych oraz w celu wykorzystania do określonych celów przemysłowych. Podobna klasyfikacja istnieje w krajach EWG, gdzie wyróżnia się również trzy podstawowe klasy czystości wód:

l – nadające się do picia,

II – w których bytować mogą ryby łososiowate,

III – w których bytować mogą ryby karpiowate.

Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczenia wody są różne w różnych krajach. Spowodowane jest to głównie różnym stopniem zanieczyszczenia wód naturalnych oraz technologicznymi i ekonomicznymi możliwościami ich oczyszczania. Wody powierzchniowe, które narażone są w sposób ciągły na skutki działalności gospodarczej człowieka, w praktyce charakteryzują się zmiennym składem fizykochemicznym. Klasyfikacja czystości wód odnosi się przede wszystkim do wód płynących, dla jezior istnieje odrębna klasyfikacja.

Rzeka Huczwa należy do wód III klasy czystości w dolnym biegu, natomiast do klasy II w biegu górnym, gdzie stopień zanieczyszczeń jest mniejszy.

Głównymi źródłami zanieczyszczeń rzeki są ścieki komunalne oraz przemysłowe z przetwórstwa rolno-spożywczego. W ostatnich latach zauważalna jest poprawa stanu czystości wód, w wyniku eliminacji źródeł zanieczyszczeń.  Badania zawartości metali ciężkich w osadach dennych rzek nie wykazują zmian w ostatnich latach. Poziom zanieczyszczeń aluwiów metalami ciężkimi nie wykazuje wysokiego poziomu i w porównaniu z innymi rejonami kraju można mówić o niewielkim zanieczyszczeniu.

Wyniki badań wód podziemnych wskazują nadal na ich wysoką jakość w powiecie hrubieszowskim. Szczególnie widoczny jest mały wpływ człowieka na jakość wód wgłębnych.


Dnia 30 listopada 2013 roku młodzież gimnazjalna Zespołu Szkół Miejskich Nr 2 w Hrubieszowie przeprowadziła badanie czystości wody rzeki Huczwy, której próby pobrano dwukrotnie w miesiącu październiku i miesiącu listopadzie.

Próby pomiarowe oznaczano za pomocą Walizki Ekobadacza, zawierajacej niezbędne odczynniki badawcze.

Zestaw umożliwia przeprowadzenie łącznie ok. 500 testów kolorystycznych na zawartość w wodzie:

– azotynów,

– azotanów,

– fosforanów,

– amoniaku,

– jonów żelaza,

oraz określenie

– skali twardości wody

– stopnia kwasowości – pH

Stwierdzono, że wody rzeki Huczwy we wszystkich badanych 6 punktach pomiarowych charakteryzowały się niezadowalającą jakością (III klasa). Decydujący wpływ na ich stan miały: wysoka barwa, wskaźniki zanieczyszczeń organicznych (głównie ChZTCr) oraz zanieczyszczenia mikrobiologiczne.

Najwięcej niekorzystnych wyników odnotowano dla barwy (100 % wyników w III klasie) oraz ChZTCr (49% wyników w IV i V klasie). Dla wskaźników mikrobiologicznych odnotowano już tylko 28% wyników odpowiadających II klasie jakości. Natlenienie wód było dobre,jednak towarzyszyły temu wysokie wartości ChZTCr i ChZTMn.

Zawartość substancji biogennych była niewysoka i kształtowała się na poziomie I i II klasy, jedynie dla azotu Kjeldahla, azotynów i fosforanów odnotowano 20% wyników stężeń, zakwalifikowanych do III klasy. Najkorzystniejsze parametry cechowały wody Huczwy w odcinku źródłowym (punkt Kolonia Gródek), w dwóch ostatnich punktach zaobserwowano wzrost stężeń większości zanieczyszczeń. Pogorszenie jakości wody na tym odcinku spowodowane jest niewątpliwie zrzutem ścieków komunalnych z Hrubieszowa.

 

 

Pobór prób wody i przeprowadzenie badań – uczniowie klas II i III gimnazjum w Zespole Szkół Miejskich Nr 2 w Hrubieszowie.

Opracowanie:

nauczycielka chemii – Agnieszka Ślażyńska