Budowa pawilonu branży „Dom i ogród”

Hrubieszów

Reklamy

Obwieszczenie o decyzji Burmistrza BM Hrubieszowa o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji planowanego przedsięwzięcia: „Budowa pawilonu branży „Dom i ogród” z dwoma wiatami, ogrodem zewnętrznym oraz infrastrukturą towarzyszącą (…) przy ul. Basaja w Hrubieszowie”.

u>Obwieszczenie

o decyzji Burmistrza Miasta Hrubieszowa o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji planowanego przedsięwzięcia: „Budowa pawilonu branży „Dom i ogród” z dwoma wiatami, ogrodem zewnętrznym oraz infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid. 1282/8 i 1282/9 położonych przy ul. Basaja w Hrubieszowie”.

Na podstawie art.71, art.75 ust.1 pkt 4, art.80 ust.2, art.84, art.85 ust.1, ust.2 pkt 2 i ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227, z późn. zm.), art. 104 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego, po przeprowadzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Burmistrza Miasta Hrubieszowa decyzją GMK.7627-17/10, z dnia 1 lutego 2011r., określił środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia: „Budowa pawilonu branży „Dom i ogród” z dwoma wiatami, ogrodem zewnętrznym oraz infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid. 1282/8 i 1282/9 położonych przy ul. Basaja w Hrubieszowie objętego wnioskiem firmy Krokus Sp. z o.o., ul. Janikowska 33, 61-070 Poznań.

Z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Lublinie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hrubieszowie, można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Hrubieszów, ul. 3 Maja 15, 22-500 Hrubieszów, tel. 84 6962380 oraz w Internecie pod adresem:
http://www.bip.miasto.hrubieszow.pl/bip.php?i=ochrona&id=2

Informację o tej decyzji zamieszczono również w prowadzonym przez Burmistrza Miasta Hrubieszowa publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, który jest dostępny w Internecie pod adresem:
http://www.bip.miasto.hrubieszow.pl/ bip.php?i=ochrona&id=1
(wpis nr: 2011/B/0003).

Podano do publicznej wiadomości w dniu 03.02.2011r.