20 lipca 2024

Budowa północnej obwodnicy Miasta Hrubieszów – składanie uwag i wniosków

Rozpoczęło się postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie obwodnicy Miasta Hrubieszów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 844 Chełm – Hrubieszów- Witków- Dołhobyczów- granica państwa ”

Reklamy

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w związku z  art. 33 ust.1 pkt. 1  i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku nr 199, poz. 1227)

Wójt Gminy Hrubieszów
zawiadamia strony postępowania:

Reklamy

 – o wszczęciu na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie obwodnicy Miasta Hrubieszów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 844 Chełm – Hrubieszów- Witków- Dołhobyczów- granica państwa ”,

– o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Zamościu oraz  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hrubieszowie z prośbą o wyrażenie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko.

Reklamy

Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz możliwością składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia  niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy w Hrubieszowie,  pokój nr 8 w dniach  i godzinach pracy urzędu (7.30 – 15.30).

Powyższe zawiadomienie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędy Gminy w Hrubieszowie oraz poprzez jego zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu.

 

Wójt Gminy
(-) Jan Mołodecki