14 lipca 2024

Burmistrz Majewska w sprawie artykułów dotyczących sytuacji Unii Hrubieszów

Wczoraj wieczorem burmistrz Hrubieszowa Marta Majewska opublikowała komentarz do artykułów dotyczących sytuacji w Stowarzyszeniu MKS Unia Hrubieszów.

Reklamy

Burmistrz Hrubieszowa Marta Majewska – komentarz do artykułów dotyczących sytuacji w Stowarzyszeniu MKS Unia Hrubieszów

Jako Burmistrz Miasta wspierałam, wspieram i będę wspierać sport i sportowców w naszym Mieście. Miasto jak dotychczas wesprze Stowarzyszenie MKS Unia Hrubieszów, ale szantażom w celu wzburzenia opinii i postawienia mojej osoby w złym świetle mówię stanowczo NIE”, czas też uciąć permanentną politykę obecnego zarządu w postaci przekazu do Mieszkańców i Rodziców, że Miasto nie wspiera klubu w jego działalności, co jest absolutną nieprawdą.

W mojej ocenie roszczeniowa postawa członków Zarządu, jest potwierdzeniem pełnego niezrozumienia sytuacji w jakiej znajduje się budżet miasta i jego mieszkańcy w dobie trwającej pandemii.

Reklamy

Moje stanowisko w tej sprawie zostało przekazane zarówno do Tygodnika Zamojskiego jak i do Kroniki Tygodnia, ta ostatnia z niewiadomych względów nie opublikowała go. (W ostatniej wiadomości mailowej przesłanej dzisiaj poinformowano mnie, że będzie zamieszony w kolejnym numerze).

W ubiegłym roku Miasto przyznało dotacje dla hrubieszowskich klubów sportowych na realizację zadań publicznych w zakresie sportu na łączną kwotę 350 tys. zł. W ramach tych środków MKS Unia Hrubieszów otrzymała 302 tys. zł. Pozostałe środki otrzymały inne kluby sportowe działające na terenie miasta – UKS Jedynka, Stowarzyszenie na Rowerach i UKS Ogólniak.

Reklamy

Przyjęty 30 grudnia ub. roku budżet Miasta Hrubieszowa na 2021 rok, jak wielokrotnie podkreślałam, jest budżetem bardzo trudnym, bo konieczne było dokonanie w nim oszczędności w wielu zadaniach i działaniach realizowanych przez Miasto. Z uwagi na epidemię i spowolnienie gospodarcze musieliśmy zmniejszyć wiele wydatków, w tym również fundusze na sport.

Warto wskazać, że w związku z pandemią wpływy do ubiegłorocznego budżetu były mniejsze o ponad 3,5 mln zł w stosunku do zaplanowanych. Zakładamy, że w bieżącym roku może być podobnie.

Wiele hrubieszowskich firm wstrzymało działalność, dlatego postanowiliśmy pomóc lokalnym firmom w utrzymaniu miejsc pracy. Stworzyliśmy szereg instrumentów pomocowych dla lokalnych przedsiębiorców jak obniżka lub umorzenie opłaty za dzierżawę obiektów miejskich, odroczenie, umorzenie lub rozłożenie na raty lokalnych podatków czy doradztwo i działania informacyjne. W tym momencie najważniejsza jest praca naszych mieszkańców, czyli zabezpieczenie ich bytu, potrzeb całych rodzin. Miasto musi też kontynuować rozpoczęte inwestycje, na które mamy zawarte umowy.

Należy mieć świadomość, że wspieranie przez Miasto kultury fizycznej i sportu nie może wykraczać poza zakres i formy dozwolone przepisami prawa. Podstawą wspierania organizacji pozarządowych jest corocznie uchwalany program współpracy z organizacjami pozarządowymi, określający w szczególności formy wsparcia, priorytetowe zadania oraz wysokość środków na ich realizację. Projekt Programu przed uchwaleniem jest poddawany konsultacjom oraz opiniowaniu przez uprawnione podmioty. Konsultacje Programu współpracy na 2021 rok trwały od 09.10 do 16.10 br. i w tym okresie do Burmistrza Miasta nie wpłynęły żadne uwagi. Na sesji w dniu 30 listopada br. radni przyjęli Program współpracy Gminy Miejskiej Hrubieszów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.

Link do uchwały:

http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2020/6365/akt.pdf

Stałam przed decyzją jeszcze większego wstrzymania finansowania, ale wiem, że sport jest bardzo ważny także dla zdrowia psychicznego, stąd obniżka środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu (o które mogą ubiegać się kluby sportowe) o ok. 30% (do kwoty 250 tys. zł). Zdaję sobie sprawę, że nie jest to dobra informacja dla środowiska sportowego, ale też liczę na zrozumienie sytuacji. Dla wszystkich samorządów, także dla hrubieszowskiego, sytuacja jest trudna, o czym piszą media ogólnopolskie.

Tak Klub MKS Unia Hrubieszów jak i inne stowarzyszenia w ramach ogłoszonego konkursu ofert złożyły swoje oferty, które zostaną ocenione pod względem formalnym przez właściwą komisję, która zdecyduje o przyznaniu kwot na realizację zadań ( w ramach zabezpieczonych w budżecie), po tym zostaną podpisane umowy.

Jeśli sytuacja budżetowa w trakcie roku pozwoli na zmiany w tym zakresie wówczas będziemy się na tym pochylać.

Nazwa „Miejski Klub Sportowy Unia” nie oznacza, że jest to klub należący do miasta i tylko z budżetu mieszkańców ma być finansowany. To organizacja pozarządowa, taka sama jak każda inna spośród kilkudziesięciu organizacji działających na terenie miasta i powiatu.

Warto dlatego podkreślić, że przyznawanie dotacji z budżetu Miasta na rzecz klubów sportowych odbywa się na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, co do zasady, w drodze otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych. Miejski Klub Sportowy „Unia” jako organizacja pozarządowa może ubiegać się o przyznawanie dotacji celowych związanych z prowadzoną działalnością od różnych podmiotów, np. Gminy Miejskiej Hrubieszów, Powiatu Hrubieszowskiego czy Ministerstwa Sportu czy też pozyskiwać środki od sponsorów, jak każda inna organizacja pozarządowa. Czy takie środki sekcja piłki nożnej pozyskuje w celu realizacji swoich działań statutowych należy zapytać o to Zarząd Klubu?. Takie informacje powinny być dostępne dla zainteresowanych. Miasto o dodatkowych środkach przekazanych na szkolenie dzieci i młodzieży od innych sponsorów poinformuje Mieszkańców oficjalnie.

Urząd Miasta Hrubieszów co roku przekazuje dotacje na realizację zadań publicznych w zakresie sportu stosownie do posiadanych środków i możliwości. Z tytułu umów zawartych w latach 2015-2020 dotacja z miejskiego budżetu na rzecz MKS „Unia” wyniosła blisko 1 770,500 zł: z czego 52 600 zł przeznaczono na dofinansowanie zadań z zakresu organizowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach profilaktyki uzależnień, przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym oraz promocji i ochrony zdrowia, a 1 717 900 zł przeznaczono na zadania z zakresu sportu (upowszechnianie sportu i kultury fizycznej wśród mieszkańców Hrubieszowa oraz zajęcia sportowe dla dzieci).

Dodatkowo z budżetu Miasta utrzymywana jest infrastruktura i obiekty, z których nieodpłatnie korzystają zawodnicy MKS „Unia”. Zawodnicy Klubu osiągający wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, a także szkoleniowcy otrzymują nagrody finansowane ze środków budżetu Miasta. W latach 2015-2020 na ten cel wydatkowano ponad 80 tys. zł.

Decyzja zarządu w sprawie rezygnacji z zajmowanych funkcji jest wyłączną decyzją członków zarządu stowarzyszenia, natomiast wybór nowych członków należy do decyzji walnego zgromadzenia.

­

Hrubieszów, dnia 13 stycznia 2021 r.

Marta Majewska

Burmistrz Miasta Hrubieszowa


Zobacz też:

O problemach Unii Hrubieszów w lokalnych mediach

O problemach Unii Hrubieszów w lokalnych mediach

Hrubieszów: Planowane cięcia w przyszłorocznym budżecie na sport! Zarząd Unii chce złożyć dymisję


LubieHrubie na YouTube »