Burmistrz Marta Majewska: Podsumowaliśmy ten rok…

Szanowni Mieszkańcy Miasta Hrubieszowa! W dniu dzisiejszym mija pierwszy rok, od kiedy wspólnie pracujemy nad tym, by Nasz Hrubieszów zmieniał swoje oblicze, rozwijał się i był miastem przyjaznym.

Reklamy

 

 

Spotykamy się i słuchamy mieszkańców i przedsiębior­ców, dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, organizacji po­zarządowych, inicjujemy ich do wspólnego działania. Nie może być dynamicznie rozwijającego się miasta bez zaangażowania wielu podmiotów i osób, a przede wszystkim bez otwartości i inicjatywy samego burmistrza i pracowników urzędu mia­sta i jednostek podległych.

Dlatego realizujemy bieżące zadania miasta, jak i wykorzystujemy każdą nadarzającą się możliwość, by tworzyć projekty zgodnie z oczekiwaniami mieszkań­ców z dofinansowaniem ze źródeł Unii Europejskiej jak i krajowych. Zmieniamy jego wizerunek i promujemy go w kraju i za granicą. A wszystko to czynimy dlatego, aby inwestycje i przedsięwzięcia służyły Wam i abyście czuli się współgospodarzami naszego miasta.

Reklamy

Przed nami kolejne cztery lata wytężonej i wspólnej pra­cy. Jestem przekonana, że przy takim wspólnym zaangażo­waniu dokonamy kolejnych zmian na lepsze, byśmy byli dumni z naszej lokalnej ojczyzny.

Serdecznie dziękuję za zaufanie, dobrą współpracę i atmosferę sprzyjającą rozwojowi miasta naszej Radzie Miejskiej w Hrubieszowie!

 

A oto co udało nam się wspólnie osiągnąć:

Łączna ogólna wartość realizowanych inwestycji i przedsięwzięć w pierwszym roku kadencji wynosi ponad 81 700 000 zł, w tym dofinansowanie ze środków zewnętrznych to kwota ponad 38 300 000 zł.

1. Sport i rekreacja

– wartość realizowanych inwestycji- 27 862 684,32 zł.

2. Dziedzictwo, kultura, oświata i pomoc społeczna

– Wartość realizowanych inwestycji – 20 536 862,02 zł.

3. Infrastruktura drogowa i komunalna.

– wartość realizowanych inwestycji – 26 315 228,42 zł.

4. Administracja publiczna i odnawialne źródła energii

– wartość realizowanych inwestycji – 7 037 264,95 zł.

Projekty oczekujące na decyzję o dofinansowaniu

– wartość planowanych inwestycji – 40 000 000 zł,

 

Inne inicjatywy i przedsięwzięcia:

– podjęto współpracę z przez Tarnobrzeską Specjalną Strefę Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN;

– rozpoczęto prace nad przygotowaniem wspólnie z gminami Zintegrowanej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027;

– podjęto decyzję o przystąpieniu do Związku Miast Polskich;

– uruchomiono po raz pierwszy profesjonalne sztuczne lodowisko;

– utworzono nowy oddziału dla dzieci 3-letnich w Miejskim Przedszkolu Nr 5;

– zainicjowano akcję „Wrastaj w Hrubieszów” – sadzenie drzewek przez rodziców nowo narodzonych mieszkańców Hrubieszowa

– odnowiono przy współpracy z 2 Hrubieszowskim Pułkiem Rozpoznawczym mogiły na cmentarzu wojennym w Hrubieszowie,

– doposażono Straż Miejską poprzez przekazanie samochodu osobowego;

 

A szczegóły inwestycyjne poniżej.

 

Sport i rekreacja.

Wartość realizowanych inwestycji- 27 862 684,32 zł, w tym:

– Kryta pływalnia przy Szkole Podstawowej nr 2 – wartość zadania 24 200 250,00

– Budowa kompleksu boisk i obiektów lekkoatletycznych przy Zespole Szkół Miejskich Nr 3 w Hrubieszowie – wartość zadania 1 922 530,50

– Budowa miejsc rekreacji na terenie Miasta Hrubieszowa – wartość zadania 1 512 496,73

– Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na Osiedlu Jagiellońskim w ramach programu Otwarte Strefy Aktywności – wartość zadania – 202 407,09

– Renowacja płyty głównej boiska piłkarskiego na terenie HOSiR – 25 000 zł

 

Dziedzictwo, kultura, oświata i pomoc społeczna.

Wartość realizowanych inwestycji 20 536 862,02 zł, w tym:

– Rewitalizacja Śródmieścia Hrubieszowa szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze miasta – wartość zadania 2 968 350,00

– Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze w obszarze rewitalizacji – wartość zadania 15 754 640,68

– Pozyskanie wsparcia finansowego w wysokości 12.000 zł w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Hrubieszowie,

– Pozyskano dofinansowanie w wysokości 52.000 zł w ramach programu MKiDN „Groby i cmentarze wojenne w kraju” z przeznaczeniem na remont mogił żołnierzy – legionistów pochowanych na cmentarzu grzebalnym w Hrubieszowie – wartość zadania 84 473,60 zł

– Pozyskano dotację MKiDN na zakup książek w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 1 Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych – 14.124, 00, zł

– Pozyskano środki na realizację projektu pn. „Równe szanse na rynku pracy, czyli włączenie społeczne i zawodowe mieszkańców Hrubieszowa” – Wartość projektu 813 961,24 zł w tym dofinansowanie 691 867,05 zł i wkład własny 122 094,19 zł.

– Pozyskano środki na realizację projektu pn. „Aktywne włączenie społeczne mieszkańców Hrubieszowa w oparciu o ekonomię społeczną”. Projekt realizowany jest w partnerstwie z CIS. Wartość projektu 901 312,50 zł w tym dofinansowanie 766 072,50 zł i wkład własny 135 240,00 zł.

 

Infrastruktura drogowa i komunalna.

Wartość realizowanych inwestycji 26 315 228,42 zł, w tym:

– Przebudowa drogi gminnej (boczna ul. Gródeckiej) z kanałem deszczowym i oświetleniem – wartość zadania 2 348 416,07

– II etap budowy dróg gminnych na Osiedlu Basaja w Hrubieszowie – ul. Storczykowa, Konwaliowa i Tulipanowa – wartość zadania 5 886 621,13

– Remont chodnika ul. Żeromskiego w Hrubieszowie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 844 Chełm-Hrubieszów-Witków-Dołhobyczów-granica państwa. Wspólna realizacja inwestycji z Województwem Lubelskiem – wartość zadania wynosi 676 221,10 zł , dofinansowanie ze strony Miasta Hrubieszów wynosi 406 070,77 zł

– Remont chodnika na ul. Wyzwolenia

– Realizacja wspólnie z powiatem hrubieszowskim remontów dróg powiatowych ul. Ludnej , ul. Targowej, ul. Ciesielczuka oraz remont parkingu przy ulicy Ciesielczuka, – wartość zadania wynosi 760 000 zł, wartość dofinansowania ze strony miasta 380 000,00 zł,

– Przebudowa oraz remont dróg miejskich, w tym m.in.: boczna ul. Grabowieckiej, ul. Kopernika, ul Kościuszki, ul. Lipowa, ul. Leśmiana, ul. Łazienna, ul. Orzeszkowej, ul. Sokalska, ul. Świerkowa, ul. Słoneczna, ul. Berka Joselewicza oraz warstwa ścieralna ronda na ul. Kolejowej – wartość zadania 698 919,11 zł

– Budowa ledowego oświetlenia ulicznego przy ul . Grabowieckiej i Świerkowej – wartość zadania 142 557,00 zł

– Wykonanie oświetlenia hybrydowego i solarnego: ul. Zamojska, ul. Ceglana, ul. Lubelska, ul. Nowe Osiedle, ul. Wyzwolenia, trakt pieszy Wodna-Rubinowa – wartość zadania 82 840,50 zł

– Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno – ściekowej w Hrubieszowie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym – wartość zadania 11 318 661,63 zł,

– Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Hrubieszowie przy ul. Gródeckiej – wartość zadania 729 800,71 zł

– Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej przy ulicy bocznej Grabowieckiej, ul. Narutowicza, ul. Prusa, ul. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, ul. Pogodnej, ul. Zamojskiej – wartość zadania 663 247,37 zł

– Modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej w ul. Zamojskiej, ul. Leśmiana, ul. Słowackiego, ul. Wesołej, ul. Berka Joselewicza – wartość zadania 3 007 943,80 zł,

 

Administracja publiczna i odnawialne źródła energii

Wartość realizowanych inwestycji 7 037 264,95 zł, w tym:

– Cyfrowy Urząd w Twoim domu – Elektroniczna administracja blisko Mieszkańców Miasta Hrubieszów – wartość zadania 2 580 306,00

– Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego i Gminy Miejskiej Hrubieszów – wartość zadania 2 377 091,59

– Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych w Hrubieszowie – wartość zadania 2 004 867,36

– Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piłsudskiego – wartość zadania 75 000,00.

 

Projekty oczekujące na decyzję o dofinansowaniu

Wartość planowanych inwestycji 40 000 000 zł,

Gmina Miejska Hrubieszów w lipcu 2019 złożyła wniosek pn. „Rozwój Lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji” w ramach Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego mechanizmu Finansowego 2014-2021. Szacowana wartość dotacji to kwota 40 000 000 zł.

 

Marta Majewska

Burmistrz Miasta Hrubieszowa