Czy szynobusy dojadą do Hrubieszowa?

8 sierpnia w Zamościu odbyła się konferencja prasowa z udziałem posła Sławomira Zawiślaka, której przedmiotem była m.in. inicjatywa przedłużenia połączeń szynobusowych do Hrubieszowa.

Reklamy

Dnia 8 sierpnia w Zamościu odbyła się konferencja prasowa z udziałem posła Sławomira Zawiślaka. Przedmiotem konferencji była informacja o działaniach podejmowanych przez posła Sławomira Zawiślaka w sprawie poprawy infrastruktury komunikacyjnej Zamościa, Roztocza i regionu, w tym m.in. projektu budowy  przystanku dla szynobusów przy ul. Peowiaków (Orlicz-Dreszera) oraz inicjatywy przedłużenia połączeń szynobusowych do Hrubieszowa.

Poseł Sławomir Zawiślak poinformował, że w ostatnich dniach przesłał pisma interwencyjne w ww. sprawie do Prezesa PKP PLK S.A., Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Prezydenta Miasta Zamość – pisma w załączeniu. Poseł postanowił podjąć kolejną interwencję także do Starosty Hrubieszowskiego w w.w sprawie po tym, jak Wojewoda Lubelski, na wniosek PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Lublinie, dnia 29 lipca br. wydał pozytywną decyzję  w sprawie budowy przystanku osobowego „ZAMOŚĆ STARE MIASTO”  w Zamościu na linii kolejowej nr 72 Zawada –Hrubieszów”.

Celem podjętych przez posła interwencji jest dalsze wsparcie idei budowy w mieście przystanków kolejowych w rejonie ul. Peowiaków (Orlicz-Dreszera) oraz osiedla PR 5. Poseł chciałby, aby Zamość stał się regionalnym centrum transportowym, zwłaszcza, że w krajowym i wojewódzkim planie transportowym nasze miasto zostało określone jako miejsce o wysokim potencjale przesiadkowości. Warto również dodać, że realizacja ww. inwestycji, co oczywiste, pozytywnie wpłynęłaby na rozwój turystyczny, infrastruktury kolejowej, ale również umożliwiłaby poprawę oferty komunikacyjnej dla miasta Zamościa i regionu. Jednak by to wszystko było możliwe potrzebne są środki finansowe, które wyasygnować musi PKP PLS SA, jak również konieczne wydaje się wsparcie w tym zakresie władz samorządowych miasta Zamościa (wzorem innych samorządów, w tym np. gminy i miasta Lubartów).

Poseł Zawiślak przypomniał, że na chwilę obecną Zakład Linii Kolejowych w Lublinie wystąpił do władz centralnych spółki z prośbą o przeznaczenie na budowę peronów w Zamościu 2 mln zł. Wniosek znalazł się jednak niestety na liście rezerwowej projektów. Dlatego też poseł Zawiślak, w piśmie skierowanym do Prezesa PKP PLK S.A. pana Remigiusza Paszkiewicza zawnioskował o przeniesienie w.w. projektu z listy rezerwowej na listę podstawową oraz  szybkie wykorzystanie środków finansowych na budowę przystanków kolejowych w Zamościu.

Poseł poinformował, że w piśmie przesłanym do Marszałka Województwa Lubelskiego podniósł potrzebę uruchomienia pasażerskiego połączenia kolejowego do Hrubieszowa  oraz zapytał o możliwość pokrycia kosztów z tym związanych.

W piśmie do Prezydenta Miasta Zamość poseł zauważył, że projekt lokalizacji przystanku kolejowego w Zamościu, do niedawna, nie był w zainteresowaniu władz samorządowych miasta Zamość, bowiem nie znalazł się on m.in. w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, który został potem zaskarżony przez kolejarzy i ostatecznie uchylony przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, w punkcie dotyczącym linii kolejowej biegnącej wzdłuż ul. Orlicz-Dreszera w Zamościu. Poseł wskazał ponadto, że z treści pisma Prezydenta, do posła S. Zawiślaka, z dnia 22 kwietnia 2014 r.  jasno wynika, że władze Zamościa nie zgłaszały potrzeby budowy przystanku kolejowego w mieście, choć mogły tego dokonać, np. w ramach prowadzonych konsultacji społecznych w/w planu transportowego; tym samym można się domyślać, że nie zdawały sobie sprawy z konieczności organizacji właśnie w Zamościu komunikacyjnego zintegrowanego węzła przesiadkowego. Taka konstatacja wynika również z przyjętego w listopadzie 2013 roku przez Radę Miasta planu transportowego dla Miasta Zamościa, w którym nie znalazły się zapisy o potrzebie lokalizacji ww. inwestycji kolejowych.

Poseł poinformował, że w skierowanym do Prezydenta piśmie zapytał  m.in. o to, czy będzie  wnioskował do Rady Miasta Zamość o przyznanie dofinansowania z budżetu miasta dla skutecznego i szybkiego zrealizowania w/w inwestycji kolejowych; czy zamierza interweniować u  władz PKP PLK S.A. w sprawie pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie środków finansowych na w/w inwestycje kolejowe oraz kiedy, w sytuacji braku takiego zapisu, planuje zamieszczenie informacji o budowie w/w węzła na ulicy Peowiaków w miejskim planie transportowym.

W piśmie do Starosty Hrubieszowskiego poseł przypomniał o swojej inicjatywie, podjętej w 2011r., odnowienia połączeń kolejowych Zamość-Hrubieszów. Poseł zapytał również, czy tym razem Starosta podejmie intensywniejsze działania wspierające przywrócenie w.w   połączeń kolejowych oraz czy będzie wspierał ten projekt w Zarządzie, u Przewodniczącego Sejmiku Woj. Lubelskiego i samorządowców powiatu hrubieszowskiego.

Warto w tym kontekście przypomnieć, że sprawa inwestycji polegającej na lokalizacji przystanku kolejowego w Zamościu przy ul. Peowiaków (Orlicz-Dreszera), ale również odtworzenie pasażerskich połączeń kolejowych do Hrubieszowa, już od kilku lat są przedmiotem interwencji posła S. Zawiślaka. Jeszcze w grudniu 2011 r. poseł apelował o aktywność w tym temacie władz samorządowych z terenu powiatu hrubieszowskiego. Czynił to zarówno na sesji Rady Powiatu Hrubieszowskiego, jak również wystosowując odpowiednie pisma do wójtów i burmistrzów oraz Starosty Hrubieszowskiego.

Poseł przypomniał również, że kilkukrotnie występował z pismami w sprawie koncepcji budowy przystanku kolejowego przy ul. Peowiaków do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie pani Haliny Landeckiej. W końcu też, jako przewodniczący Lubelskiej Rady Regionalnej PiS, pismem z dnia 11 lutego 2014 r., w ramach konsultacji społecznych, poseł zgłosił uwagi do „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w województwie lubelskim”, wnioskując w nim potrzebę „budowy na obszarze miasta  Zamość dwóch nowych przystanków kolejowych”. W odpowiedzi na w/w stanowisko LRR PiS władze samorządowe województwa lubelskiego, w piśmie z dnia 6 marca br., zauważyły, że to właśnie w Zamościu powinien powstać węzeł przesiadkowy, który ma łączyć transport kolejowy i drogowy.

Z tym większą satysfakcją poseł odnotował zmianę nastawienia władz Zamościa do budowy przystanków przy ul. Peowiaków (Orlicz-Dreszera) i PR-5. W realizacji tych inwestycji Poseł zauważa także szansę na powrót do idei przywrócenia połączeń kolejowych z Hrubieszowem. Dlatego też na koniec konferencji Poseł zwrócił się z apelem do Prezydenta M. Zamoyskiego o osobiste zaangażowanie, łącznie z publiczną deklaracją zawierającą m.in. informację o wsparciu finansowym tej inwestycji przez władze miasta Zamość. Poseł poprosił również o podjęcie konkretnych działań, w tym również o lobbowanie m.in. do PKP PLK S.A. i Zarządu Woj. Lubelskiego, w celu zrealizowania tego projektu kolejowego.

Poseł publicznie poprosił również samorządowców z terenu przebiegu linii kolejowej do Hrubieszowa oraz obecnych na konferencji dziennikarzy o wsparcie ZLK w Lublinie w staraniach o pozyskanie środków na budowę nowych peronów w Zamościu, jak również o wsparcie idei połączeń kolejowych z Hrubieszowem.   

 

 

Pismo posła Słąwomira Zawiślaka do Starosty Hrubieszowskiego Józefa Kuropatwy


Zamość, dnia 08.08.2014 r.


Szanowny Pan

 

Józef Kuropatwa

Starosta Hrubieszowski

 

Przed kilkoma laty wystąpiłem z inicjatywą odnowienia połączeń kolejowych Zamościa z Hrubieszowem. Jak Pan pamięta ideę tę przekazałem podczas grudniowej  sesji Rady Powiatu Hrubieszowskiego w 2011r. oraz w licznej korespondencji podnoszącej ten temat w różnych instytucjach. Niestety, działania podjęte w tej sprawie przez stronę samorządową nie okazały się na tyle zaawansowane, by odnieść pożądany skutek i skutecznie zrealizować projekt mimo bardzo znacznej pozycji przedstawicieli ziemi hrubieszowskiej w Sejmiku Województwa Lubelskiego i instytucji rządowych koalicji PO-PSL.

Idea połączeń szynobusowych do Hrubieszowa jednak powraca do tematów realnych, a asumptem do tego stały się działania Zakładu Linii Kolejowych w Lublinie, który uzyskał już pozwolenie na budowę nowego peronu przy ul. Peowiaków w Zamościu i wystąpił do PKP PLK SA w Warszawie z wnioskiem o przekazanie 2 mln zł na tę inwestycję oraz na budowę kolejnych peronów w kierunku na Hrubieszów (na razie drugi przystanek w Zamościu przy osiedlu PR-5). Decyzję tę przyjąłem z nieskrywaną satysfakcją, zwłaszcza dlatego, że zdanie w sprawie inwestycji kolejowych w Zamościu i regionie ogłosiły medialnie także władze Zamościa. Z tego powodu wystosowałem odpowiednie pismo do Prezydenta Marcina Zamojskiego. Podjąłem także interwencję u władz PKP PLK i u Marszałka Województwa Lubelskiego – pisma w załączeniu.

Jednocześnie pragnę zaznaczyć, że w odpowiedzi na wnioski LRR PiS do projektu wojewódzkiego planu transportowego Zarząd Województwa Lubelskiego wprowadził zmiany umożliwiające organizację przewozów na liniach kolejowych nr 66 (z Zawady, a konkretnie Zwierzyńca do Biłgoraja) oraz nr 72 z Zamościa do Biłgoraja. Możliwość ta została uzależniona od „posiadania środków w budżecie województwa oraz zaistnienia odpowiednich warunków demograficznych i społecznych z jednoczesną poprawą infrastruktury kolejowej”.

Wyrażam przekonanie, że wspólne starania o skuteczną realizację inwestycji w Zamościu otworzy drogę do podjęcia uzasadnionych starań o przywrócenie połączeń kolejowych z Hrubieszowem i gminami powiatu zamojskiego i hrubieszowskiego, położonymi na trasie z Zamościa. W tej sytuacji uprzejmie proszę Pana Starostę o ustosunkowanie się do treści niniejszego pisma i udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Czy podejmie Pan Starosta tym razem intensywniejsze działania zmierzające do wsparcia idei przywrócenia połączeń kolejowych Zamościa z Hrubieszowem?
  2. Czy mogę liczyć w najbliższym czasie na wsparcie Pana Starosty w tym względzie i zorganizowanie akcji wsparcia projektu w Zarządzie i u Przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubelskiego oraz samorządowców  powiatu hrubieszowskiego?

 

Uprzejmie proszę Pana Starostę o odpowiedź na w/w pytania w możliwie najszybszym czasie.źródło: Biuro Poselskie Posła na Sejm RP

Sławomira Zawiślaka