Czym jest fundusz obligacji i co warto o nim wiedzieć?

Obligacje stanowią dług emitenta, na przykład spółki bądź Skarbu Państwa. Kluczowe jest więc zapoznanie się ze składem portfela wybranego funduszu obligacji. Będzie to miało wpływ na poziom ryzyka inwestycyjnego. Z reguły fundusze dłużne są postrzegane, jako umiarkowanie ryzykowne metody inwestycyjne.

Zanim wyjaśnimy, czym jest fundusz obligacji, w pierwszej kolejności warto wyjaśnić, czym jest obligacja, a czym fundusz. Dopiero wtedy można zrozumieć, co jest ideą funduszu obligacji – po to, aby móc w pełni świadomie inwestować swój kapitał. 

Czym są obligacje? 

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach — Obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji, zwanego dalej „obligatariuszem”, i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia. 

Ujmując to w bardziej przyjazny sposób – inwestor pożycza pieniądze (np. państwu, spółce), w zamian za określone wynagrodzenie (odsetki), które zostaną wypłacone na koniec poszczególnych okresów odsetkowych. Termin wykupu obligacji oraz płatności odsetek i ich wysokość określają warunki emisji obligacji.

Czym jest fundusz inwestycyjny?

Fundusz inwestycyjny jest formą zbiorowego inwestowania, w którym lokuje się środki w celu osiągnięcia dochodu. W zależności od formy prawnej fundusz może zbywać jednostki uczestnictwa lub emitować certyfikaty inwestycyjne. Lokaty funduszu mogą obejmować instrumenty  finansowe oraz inne prawa majątkowe. Jeżeli środki inwestuje się w obligacje, nazywa się go funduszem dłużnym (obligacji). 

Czym jest fundusz obligacji?

Fundusze obligacji nazywa się inaczej funduszami papierów dłużnych. Inwestują one w różnego rodzaju obligacje: skarbowe i korporacyjne, rzadziej komunalne. Przede wszystkim różni je ryzyko inwestycyjne, w zależności od wyboru emitenta obligacji. Im mniejsza jest ich wiarygodność, tym większe ryzyko, ale też większa szansa na zysk. Za najmniej ryzykowne uważa się obligacje skarbowe lub spółek, w których państwo jest udziałowcem. 

Przykładem funduszu obligacji jest Caspar Obligacji. To nowy subfundusz dłużny, który funkcjonuje od 15 lipca 2022 roku. Na dzień 9 sierpnia 2022 roku, jednostka uczestnictwa wynosiła 100,93 zł. Rekomendowany czas trwania inwestycji wynosi dwa lata, więc jest to odpowiednia opcja dla osób, które nie chcą na długo zamrażać swoich środków. Skierowana jest również do inwestorów, którzy akceptują umiarkowane ryzyko inwestycyjne i oczekują w dłuższym okresie zysku z inwestycji, przewyższającego oprocentowanie lokat bankowych.

Zastrzeżenia prawne

Niniejsza wiadomość ma charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ani usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego. Nie należy jej traktować jako rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Materiały i informacje prezentowane w niniejszym dokumencie służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. W szczególności, informacje te nie stanowią rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 328), jak również oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.). Caspar TFI oraz Caspar Asset Management SA informują, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko.

­

(tekst i fot. mat. partnera)